Slovensko vyhralo spor s Achmeou

Počet zobrazení: 3782

Ministerstvo financií SR, Tlačový odbor, 6. marca 2018: Súdny dvor EÚ dnes rozhodol v prospech Slovenska v dlhoročnom spore s holandskou spoločnosťou Achmea B.V., ktorá je akcionárom Zdravotnej poisťovne UNION, a.s. Po tomto verdikte by malo dôjsť k zrušeniu arbitrážneho rozhodnutia v konaní pred nemeckým Najvyšším súdom. Slovenská republika by tak mala byť úplne oslobodená, čo by znamenalo že spoločnosti Achmea nemusí zaplatiť viac ako 22 mil. EUR. Ide o bezprecedentné rozhodnutie s dopadom na všetky bilaterálne zmluvy o ochrane investícií medzi členskými štátmi EÚ.

Súdny dvor EÚ skonštatoval, že „Rozhodcovská doložka obsiahnutá v dohode uzavretej medzi Holandskom a Slovenskom o ochrane investícií nie je zlučiteľná s právom Únie. Táto doložka vyníma spory, ktoré sa môžu týkať uplatňovania alebo výkladu práva Únie, z mechanizmu súdneho preskúmania tohto práva“. Ministerstvo financií SR (MF SR) víta toto rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, v ktorom sa  stotožnil s právnou argumentáciou Slovenska. Tieto argumenty podporila aj Európska komisia spolu s niektorými ďalšími členskými štátmi EÚ.

Podľa názoru MF SR Súdny dvor EÚ vo svojom rozhodnutí potvrdil, že arbitrážna doložka obsiahnutá v bilaterálnej investičnej dohode bola nekompatibilná s právnym poriadkom EÚ do takej miery, že medzinárodný arbitrážny tribunál nemal právomoc rozhodovať o spore SR s Achmeou. Z tohto dôvodu by mal byť podľa MF SR arbitrážny rozsudok zrušený.

„Verím, že toto rozhodnutie je definitívnou bodkou za týmto súdnym sporom so spoločnosťou Achmea. Som rád, že nám súdy dali za pravdu a uznali naše argumenty,“ uviedol minister financií Peter Kažimír.

Súdny dvor EÚ ďalej uvádza, že na základe predmetnej dohody by dotknutý rozhodcovský súd mal vykladať, či dokonca uplatňovať právo Únie, a to konkrétne ustanovenia týkajúce sa slobody usadiť sa a voľného pohybu kapitálu. Keďže ale právomoc dotknutého rozhodcovského súdu sa odchyľuje od právomocí slovenských a holandských súdov, tento rozhodcovský súd nie je súčasťou príslušných súdnych systémov na Slovensku a v Holandsku, rozhodcovský súd zriadený na základe predmetnej dohody, nemožno považovať za súdny orgán jedného z členských štátov v zmysle článku 267 ZFEÚ týkajúceho sa prejudiciálneho konania, a preto nie je oprávnený obrátiť sa na Súdny dvor s návrhom na začatie prejudiciálneho konania.

MF SR víta rozhodnutie Súdneho dvora EÚ o predbežnej otázke. Toto rozhodnutie podľa MF SR presahuje hranice sporu Achmea vs. SR a Súdny dvor EÚ v ňom fakticky stanovil precedens pre právny status všetkých bilaterálnych investičných dohôd uzavretých medzi členskými štátmi EÚ. Tento precedens má zásadný dopad na všetky členské štáty,  ktoré sa budú musieť v blízkej dobe s týmto stavom vysporiadať v spolupráci s Európskou komisiou. MF SR naďalej analyzuje uvedené rozhodnutie Súdneho dvora EÚ a jeho širší dopad.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984