Kontakt a pokyny pre autorov


Editori:
PhDr. EMIL POLÁK
PhDr. OĽGA GÁFRIKOVÁ

e-maily pre zasielanie príspevkov:
polak.emil@gmail.com
ogafrikova@gmail.com
 

Slovo autorom

Aktualizované 15. 6. 2016

Slovo, portál, ktorý píše inak ako väčšina médií a to je aj základná dohoda medzi redakciou a prispievateľmi Slova.

Články sú zaraďované spravidla v pracovných dňoch, aktuálne aj cez víkend.

Autor zaslaním svojho príspevku do Slova súhlasí s jeho zverejnením bez nároku na honorár, ako aj so zredigovaním príspevku podľa uváženia redakcie a jeho trvalým umiestnením na stránke Slovo. Zároveň súhlasí so zverejnením príspevku bez nároku na honorár na webových stránkach, s ktorými má Slovo nadviazanú spoluprácu.

Akceptujeme výlučne podpísané príspevky, názory a reakcie čitateľov, redakcia si zároveň si vyhradzuje právo nezverejniť príspevky, ktoré sú v rozpore s jej líniou.

Pozri aj: Zmeny na Slove – bez diskusie a VIP blogy

 

Kódex blogera a diskustéra


Aktualizované: Od 15. 6. 2016 sú diskusie pod článkami zrušené ako aj voľne dostupné blogy: Zmeny na Slove – bez diskusie a VIP blogy. Pôvodný text tu však ponechávame, pretože sa vzťahuje aj na požiadavky kladené na články ponúkané redakcii. Ponuky, ktoré sú s nimi v rozpore, redakcia nezverejní a ani ne nebude reagovať.

Úvod

Zovšeobecnené zásady pri spravovaní blogov a diskusií:

1. Na zriadenie blogu či účtu diskutéra nie je právny nárok.
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť záujemcu o zriadenie blogu či účtu diskutéra (používateľa) aj bez uvedenia dôvodu.
3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa aj bez uvedenia dôvodu.
4. V blogoch a diskusiách nie je prípustná reklama politických strán a hnutí, ich aktivít, mítingov a zhromaždení, reportáže z nich, výzvy k petíciám, oficiálne vyhlásenia, volebné slogany a pod.
(Doplnené 6. 4. 2015)

Kódex blogera a diskutéra

I. Medzi blogermi a diskutérmi privítame zaregistrovaných prispievateľov, ktorí sa neznížia k porušovaniu pravidiel kultúrnej a korektnej diskusie a neporušia tento kódex.

II. Obsah príspevkov v jednotlivých blogoch či diskusných príspevkov nebude podliehať selekcii ani škrtaniu, ak sa blogeri či diskutéri, ktorým na internetovom priestore Slova umožníme vyjadriť svoj názor a debatovať s inými diskutérmi, zdržia nekultivovaných vulgarizmov, hrubých útokov a nebudú porušovať tento kódex.

To znamená:

III. Autori príspevkov v blogoch či diskusiách nesmú nikoho diskriminovať ani podnecovať rasovú, náboženskú, národnostnú, profesijnú neznášanlivosť či sexizmus a iné formy znevažovania druhých.

IV. V príspevkoch či diskusiách neakceptujeme ponižovanie, ohováranie, vulgárnosti, oplzlosti a urážky, vyhrážky ani nabádanie k protispoločenským aktivitám, násilnostiam či nezákonnému alebo protizákonnému konaniu.

V. Bloger či diskutér je povinný rešpektovať súkromie iných. Nesmie preto zverejňovať nijaké identifikačné údaje (bytové či mailové adresy, telefónne čísla, čísla mobilov, fotografie a podobne).

VI. Nie je dovolené používať prihlasovacie meno skôr zaregistrovaných blogerov a diskutérov ani sa skrývať za meno a identitu niekoho iného.

VII. Prípustné nie je uvádzanie odkazov na internetové stránky, ktoré nesúvisia s témou diskusií a nepripúšťa sa ani reklama či propagovanie komerčných činností.

VIII. Prostredníctvom diskusií sa nesmú rozširovať spamy.

IX. Redakcia má právo odstrániť príspevky, ktoré nie sú v súlade s týmto alebo sa odkláňajú od témy diskusie, prípadne diskusiu ku konkrétnym textom znemožniť.

X. Ak bloger či diskutér opakovane poruší Kódex blogera a diskutéra na www.noveslovo.sk, redakcia má právo zrušiť jeho účet.

 

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984