Svedectvo jednej generácie

Po monografických prácach o predstaviteľoch generácie "galandovcov" (M. Laluha, R. Krivoš), ale aj starších osobností slovenského výtvarného umenia (V. Hložník), sa dostáva na pulty našich kníhkupectiev publikácia venovaná celoživotnej tvorbe sochára Arpáda Račka, ktorého meno je späté s povojnovou sochárskou tvorbou na Slovensku, osobitne s Košicami
Počet zobrazení: 1731

Po monografických prácach o predstaviteľoch generácie "galandovcov" (M. Laluha, R. Krivoš), ale aj starších osobností slovenského výtvarného umenia (V. Hložník), sa dostáva na pulty našich kníhkupectiev publikácia venovaná celoživotnej tvorbe sochára Arpáda Račka, ktorého meno je späté s povojnovou sochárskou tvorbou na Slovensku, osobitne s Košicami.

Tento dnes čerstvý sedemdesiatnik patrí k príslušníkom generácie, ktorá vstúpila do slovenského výtvarného umenia v období po 2. svetovej vojne. Sám spomína, že po príchode do Košíc (po skončení štúdia) pociťoval, že nastala chvíľa, keď sa treba svojmu mestu predstaviť. Nevyberal si, robil, čo bolo treba. Jeho základná orientácia od začiatku smerovala k figúre a k portrétu. Svedčí o tom celý rad portrétnych búst, ale i pomníkov a pamätníkov, ktoré v súlade s dobou v tom čase vytvoril a ktoré nasmerovali jeho cestu k realistickému výtvarnému prejavu a lyricko-epickému obsahu vo vyjadrení diel osadených na verejných priestranstvách v rámci urbanistických komplexov, ale aj v komorných prácach zdobiacich steny jeho ateliéru, či interiér bytov umelcových priateľov a známych.

Nemožno zabúdať, že Račkov realizmus bol neskôr prekrývaný a postupne korunovaný skrytým symbolizmom, ktorý vyvrcholil najmä v jeho plastikách Maratónec (1960) a Daidalos a Ikaros z roku 1974. V nich sa vari najcharakteristickejšie prejavil sochárov zmysel pre realizmus plastického tvaru, spolu so štylizáciou a typizáciou formy, ktorá svojou vnútornou energiou prináša a odovzdáva obsahové významy konkrétnej témy. Platí to pre celý rad figurálnych plastík a portrétov, ktoré vytvoril v nasledujúcich rokoch, ale aj pre skupinu nefiguratívnych prác, ako vznikali postupne po roku 1966. Na pomedzí oboch týchto spôsobov sochárskej výpovede sa nachádza niekoľko diel, ktoré sa stali pre Račka typickými, najmä pokiaľ ide o ich výpovednú hodnotu. Teda akúsi naratívnosť sujetu analogickú štruktúre skladby biomorfných, zoomorfných, či geologických útvarov (Rozum, Kryštál hematitu, Večné ferrum, Atóm, Siločiary - všetky zo 60.-70. rokov).

Príspevok do spektra výtvarných prejavov Monografia, ako ju pripravila na vydanie Zuzana Ševčíková, obsahuje zasvätenú štúdiu o ľudskom a umeleckom vývine autora rozdelenú do niekoľkých kapitol (V súvislostiach histórie, Začiatky, Pramene, Cesty poznania, Humanizácia sveta, idea a čin, Vnútorné napätie a výraz hmoty, Lyrické a expresívne, Dialektika rozumu a citu, Hodnoty štruktúry a tvaru, Poetizácia - heroizácia -syntéza, Portrét - výraz osobnosti, Dokument a pamätník, Kresba, reliéf, pamiatky). Dopĺňa ju kompletná biografia umelca, výberová bibliografia, resumé a obrazová časť s farebnými a čiernobielymi reprodukciami. Skrátka, všetko ako má byť. Ak k tomu pripočítame dobrú a čistú grafickú úpravu, profesionálnu tlač a celkovú výrobu knihy (vydal ETC GRAFO Košice 2000), je namieste vysloviť predpoklad, že monografia prispeje k priblíženiu a popularizácii osobnosti Arpáda Račka doma i v zahraničí. Zároveň poskytne viacero podnetov na oboznámenie sa s tvorbou reprezentanta jednej sochárskej generácie.

Východiská umelcovej tvorby Autorka knihy vychádza z dôsledného štúdia prameňov a uvádza údaje, ktoré sú týmto pramenným materiálom overené a dokumentované. Zároveň osvetľuje a interpretuje mnohé Račkove práce, známe i neznáme, pričom ich situuje do iných - nových súvislostí, zodpovedajúcich poznaniu skutočného stavu.

Za zaujímavé treba považovať tiež východiská umelcovej tvorby, tak ako sa rodili a vyvíjali už počas jeho pražských vysokoškolských štúdií v ateliéri profesora Jana Laudu. "Život potvrdzuje, že každého umelca ovplyvňuje škola i profesor. Do akej miery, to záleží na škole, profesorovi, ale aj adeptovi umeleckej tvorby. Niekto sa usiluje v čo najkratšom čase odpútať sa od tohto vplyvu a ísť vlastnou cestou. Iný po celý život potrebuje vlastnú duševnú konfrontáciu so svojimi školiteľmi. Možno k podobnému druhu patrím aj ja." To sú azda až priskromné slová umelca, ktorý v úskaliach doby, nestrácajúc zo zreteľa poctivosť sochárskej práce, prináša vo svojej tvorbe vlastný príspevok do spektra výtvarných prejavov slovenského umenia 20. storočia.

Zároveň odovzdáva, nepriamo a sprostredkovane, - nezanedbateľné svedectvo o dobe a generácii, ktorá vstupovala u nás na scénu v zložitých rokoch povojnovej obnoby zničeného štátu. Aj o tom je táto kniha. O sochárovom mieste v slovenskom výtvarnom umení svedčí jeho kontinuita poznania i pre neho príznačná materiálová fundovanosť. Preto ostáva veriť, že za monografiou o jeho živote a práci siahnu viacerí záujemcovia o naše výtvarné umenie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984