Svet na predele

Anotáciu knihy Milana Valacha Svet na predele s podtitulom O politickej a morálnej kríze kapitalizmu sme už uverejnili. Dnes prinášame podrobnejšie hodnotenie publikácie.
Počet zobrazení: 2440

Anotáciu knihy Milana Valacha Svet na predele s podtitulom O politickej a morálnej kríze kapitalizmu sme už uverejnili. Dnes prinášame podrobnejšie hodnotenie publikácie. Po dvoch desaťročiach od nežnej revolúcie prichádza kniha zbavená poplatnej rétoriky a ideologických klišé, ktorá reflektuje stav sveta bez škrupuli, no aj bez zbytočných emócií a patetických fráz. Kniha je skvelou reakciou na fakt, že kritika systému, ktorý vystriedal totalitnú moc spred roka 1989 sa stala spoločenským, no aj politickým tabu. Brnenský filozof Milan Valach sa odhodlal na ráznu analýzu a dešifrovanie perspektívy kapitalizmu ako systému, ktorý vo svojej liberálno-trhovej podobe býva predstavovaný ako víťaz studenej vojny, či dokonca ako spoločenský systém, ktorý zavŕšil a ukončil dejiny ľudstva v jeho dramatickom vývoji. Asi najvýstižnejšou charakteristikou predkladanej práce je brilantná polemika s týmito interpretáciami. Valach v súvislosti s kapitalizmom odtabuizúva mnohé „kontrolované“ témy. Kladie nepríjemné otázky, do akej miery je kapitalizmus pokrokový, do akej miery je ľudský a humánny a nepríjemné odpovede nielen naznačuje. Mapuje vývoj modernej spoločnosti od nástupu kapitalizmu, ktorý ako sám podotýka, všade, s výnimkou Švédska, bol nastolený revolučnou cestou a končí pri otvorených filozofických úvahách o tom, či kultúra má, alebo nemá biofilný charakter. Podstatný prínos Valachovej monografie spočíva v explicitnom poukázaní na to, že pádom bipolárneho sveta sa globálne problémy neskončili, skôr, a to je znepokojujúce, sa začali. Ukazuje, že nový politicky habitus Ruska, ale aj Číny, nezmiernil svetové napätie, spôsobil len to, že mocnosti, vrátane hegemónnych USA, sa snažia robiť politiku a jej pokračovanie – vojny, sofistikovanejšími spôsobmi. Pretrvávajúce a miestami rastúce napätie možno identifikovať tak na úrovni mikro- ako aj na úrovni makrosveta. Vzájomné odcudzenie zamestnávateľov a zamestnancov v bludisku citovo sterilných nadnárodných korporácií je porovnateľné s diametrálne odlišnými záujmami západného a nezápadného sveta. Valach polemizuje s víziou Francisa Fukuyamu o konci dejín a večnej vláde kapitalizmu, rovnako ako polemizuje s Marxovým a Engelsovým presvedčením o nevyhnutnosti konfliktu medzi jednotlivými kapitalistickými štátmi. Odkladá ružové okuliare i naivitu a neočakáva vznik kvitnúceho a mierového sveta. Logicky kladie otázku: Na čo je v ideálnom svete dobrá raketová základňa? Existuje však nejaký lepší systém, ako je kapitalizmus? Môžeme odpovedať záporne? Ak v tomto systéme nejestvujú rozpory a vnútorné protirečenia, tak áno. Je to však naozaj tak? Valach varuje, že ak podľahneme tejto ilúzii, môže nás ďalší svetový vývoj zaskočiť nepripravených, čo môže mať fatálne následky na celé ľudstvo. Valach je presvedčený, že svet ako globalizovaná spoločnosť musí zmeniť mnohé svoje postoje a prehodnotiť hlboko zakorenené axiómy v našom politickom, ale aj etickom vnímaní sveta. Na monografii je sympatické, že venuje veľký priestor environmentálnym problémom. Ide síce o zdanlivo otrepanú tému, no Valachove názory nekorešpondujú ani s moralizmom ekoromatikov ani s názormi zelených radikálov. Upozorňuje, že ani zelený diktát ekofašizmu nie je cestou, ktorá nás dovedie do vytúžených cieľov udržateľného biofilného prostredia. Celá monografia je napísaná čítavým spôsobom, nemá nudné pasáže, dokáže udržať čitateľa v strehu od začiatku až do konca. Predstavuje skvelú ukážku interdisciplinárneho prístupu k reflexii súdobého sveta. Milan Valach plným intelektuálnym priehrštím dokazuje, že je možné vyhnúť sa tak bezbrehému relativizmu a nihilizmu ako aj absolutizovaniu politickej, filozofickej, či etickej „pravdy.“ Autor je kulturológ (Milan Valach: Svet na predele, O politickej a morálnej kríze kapitalizmu, vydal GRIMMUS 2009)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984