Prvá „dotiahnutá“ čierna stavba – Fischerov dom

Úspech občianskej iniciatívy Bratislava otvorene
Počet zobrazení: 8682
„Kauza čiernej stavby Fischerov dom na Beblavého ulici sa dočkala svojho finále,“ píše Matej Vagač z občianskej iniciatívy Bratislava otvorene v sprievodnom liste adresovanom médiám.
    Ďalej v ňom uvádza:„Minister J. Počiatek vydal rozhodnutie, v ktorom potvrdil, že bytový dom architekta Fischera bol postavený v rozpore so zákonom, s územným plánom zóny a s verejným záujmom.
    Minister to potvrdil aj napriek tomu, že právny zástupca stavebníka ho dopredu „upozorňoval“, že ak nerozhodne v prospech jeho klienta, tak si bude stavebník vymáhať škodu na ňom samom.
    Táto kauza ukazuje na nenormálny stav, v ktorom si môže subjekt tvrdohlavo a egoisticky presadzovať svoje záujmy v rozpore so zákonom. Je zarážajúce, koľko energie, papiera a času bolo nutné vynaložiť, aby sa dokázalo, že stavebník porušil platný územný plán zóny.
   Pri tejto príležitosti občianska iniciatíva Bratislava otvorene pripravila genézu celej kauzy od roku 2011 až 2015.“

Pre mnohých čitateľov možno bude táto genéza zaujímavá, preto zverejňujeme tlačovú správu a dva dokumenty, list ministrovi od právneho zástupcu a rozhodnutie ministra.

Konečný verdikt - Fischerov dom pod hradom je čierna stavba!

Rozhodnutie ministra zrušilo povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Bratislava, 2. 2. 2015 (BAO) – Občianska iniciatíva Bratislava otvorene informuje verejnosť, že po štyroch rokoch snaženia prišiel posledný verdiktminister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek s konečnou platnosťou potvrdil, že bytový dom architekta Dušana Fischera na Beblavého ulici je postavený v rozpore so zákonom.

fischerov_dom.jpgStavebník, architekt D. Fischer použil aj posledný možný odvolací prostriedok a 6. 10. 2014 podal rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) z 3. 9. 2014, v ktorom ministerstvo dospelo k záveru, že rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, proti ktorému podal protest krajský prokurátor, treba zrušiť, vec vrátiť Okresnému úradu Bratislava na nové prerokovanie a vydať nové rozhodnutie – v súlade so zákonom. Dňa 19. 11. 2014 zasadala osobitná rozkladová komisia MDVRR SR. Na základe jej odporučení vydal minister rozhodnutie číslo 205/2014 z 23. 12. 2014, ktoré je podľa správneho poriadku konečné a nemožno sa proti nemu odvolať (príloha č.1).

Minister (MDVRR SR) opätovne skonštatoval, že povolenie na zmenu stavby pred dokončením, ktoré vydal stavebný úrad MČ Staré Mesto, ako aj rozhodnutie Okresného úradu Bratislava o tejto zmene, sú nezákonné a v rozpore s verejným záujmom. Stavebný úrad Starého Mesta a Okresný úrad Bratislava niekoľko rokov ignorovali výzvy občianskej verejnosti na nápravu nezákonného stavu. Ignorovali aj námietky hlavného mesta v stavebnom konaní, že stavba je v rozpore s územným plánom zóny Podhradie (ÚPN-Z).
Podrobná genéza kauzy „čiernej stavby“ na Beblavého ul. sa nachádza v osobitnej časti tlačovej správy.

„Táto kauza bohužiaľ ukazuje na nenormálny stav, v ktorom si môže subjekt tvrdohlavo a egoisticky presadzovať svoje záujmy, aj keď občianska a odborná verejnosť stále poukazovala na to, že stavba nie je v súlade s ÚPN-Z. Iniciatíva Bratislava otvorene na tieto nezákonné praktiky upozorňovala úrady, médiá aj verejnosť už od roku 2011, poukazovala na poškodzovanie stáročnej panorámy Bratislavy a celého Hradného vrchu. Táto panoráma je súčasťou pamiatkovej rezervácie, nesmie byť takýmto spôsobom sprivatizovaná a musí ostať zachovaná aj pre ďalšie generácie,“ hovorí Matej Vagač, staromestský poslanec a aktivista iniciatívy.

BAO chce aj upozorniť na zvláštne nátlakové praktiky, ktoré boli použité priamo na ministra. Právny zástupca stavebníka D. Fischera sa listom z 23. 10. 2014 obrátil na ministra, kde mu dopredu oznamuje, že v prípade, ak rozhodne vo verejnom záujme, teda v súlade so zákonom a s ÚPN-Z Podhradie, tak si bude stavebník uplatňovať náhradu škody priamo na ministra. Prikladáme tento list v prílohe č.2. 

Občianska iniciatíva Bratislava otvorene bude naďalej túto čiernu stavbu monitorovať, bude sledovať, ako sa s rozhodnutím ministerstva úrady (Okresný úrad Bratislava a Miestny úrad Staré Mesto) vysporiadajú a v konečnom dôsledku očakáva, že túto čiernu stavbu bude musieť stavebník prispôsobiť a dať do súladu so zákonom. Iniciatíva verí, že to bude možno prvý dôležitý prípad na Slovensku, kedy sa naloží s čiernou stavbou tak, ako vo vyspelej západnej Európe.

Príloha:
1. Rozhodnutie ministra číslo 205/2014 z 23. 12. 2014,
2. List Bizoň&Partners s.r.o. z 23.10.2014


Ďalšie informácie:

Rekapitulácia činnosti iniciatívy Bratislava otvorene (BAO) na záchranu tradičnej niekoľko-storočnej panorámy Bratislavy a za dodržanie územného plánu zóny Podhradie pri „čiernej“ stavbe tzv. Fischerovho domu

 1. 30. 11. 2011 BAO vydáva tlačovú správu, pripája sa ku kritickej výzve kunsthistorika J. Lenharta adresovanej primátorovi M. Ftáčnikovi, hlavnej architektke Bratislavy I. Konrad, miestnemu zastupiteľstvu a starostke Starého Mesta T. Rosovej vo veci stavby Fischerovho domu.
 2. 16. 12. 2011 magistrát písomne upozorňuje stavebníka, že zjavne nedodržuje povolenú maximálnu výšku zástavby, čím okrem iného nedodržuje Územný plán zóny Podhradie (ÚPN-Z).
 3. Na podnet BAO 24. 1. 2012 Staré Mesto vykonáva štátny stavebný dohľad. Zisťuje, že stavba je v rozpore so stavebným povolením. Vyzýva stavebníka na zastavenie stavebných prác a uvedenie stavby do súladu s právoplatnou stavebnou dokumentáciou.
 4. Stavebník výzvu na zastavenie stavebných prác nedodržuje, na stavbe sa naďalej pracuje. Stavebník žiada Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) o záväzné stanovisko pre zmenu stavby pred dokončením.
 5. KPÚ vydáva stavebníkovi 7. 2. 2012 nesúhlasné záväzné stanovisko k zmene stavby pred dokončením, kde okrem výšok namieta nesplnenie „riešenia proporcionality a tektoniky uličných fasád a strechy“.
 6. 28. 3. 2012 BAO vydáva tlačovú správu, v ktorej upozorňuje na to, že stavba nedodržuje podstatné podmienky ÚPN-Z Podhradie z jeho záväznej textovej časti. Okrem spomenutých výšok a objemov majú byť objekty ukončené šikmými strechami s tvrdou šablónovou strešnou krytinou, má byť zachovaný existujúci charakter strešnej krajiny a ďalšie dôležité regulatívy, ktoré majú zabezpečiť tradičný historický ráz Hradného vrchu ako pamiatkovej rezervácie.
 7. 4. 4. 2012 oznamuje stavebný úrad Staré Mesto začatie konania o dodatočnom povolení stavby a vyzýva stavebníka na predloženie potrebných dokladov. Zároveň vydáva rozhodnutie o prerušení tohto konania.
 8. 12. 4. 2012 BAO pozýva občanov na protestnú demonštráciu a zverejňuje písomné požiadavky proti výstavbe bytového domu na Beblavého, ktoré predložilo kompetentným orgánom, zákonodarcom, samospráve a štátnej správe. Okrem toho posiela list ministrovi kultúry a ministrovi dopravy s cieľom upozorniť na akútnu potrebu novelizácie pamiatkového a stavebného zákona.
 9. 18. 4. 2012 sa koná protestná demonštrácia pred Fischerovým domom na Beblavého ul. Asi 200 občanov, medzi inými aj mnohí známi umelci a osobnosti spoločenského života, vyjadrujú svoj názor na nevhodnosť Fischerovho domu v pamiatkovej rezervácii. Žiadajú kompetentné orgány, aby zakročili proti zjavnému nedodržiavaniu zákona a poškodzovaniu pamiatkovej rezervácie. 
 10. 27. 4. 2012 podáva BAO podnet na Okresnú prokuratúru Bratislava I., kde žiada preskúmať zákonnosť vo veci vydaného územného rozhodnutia a následného stavebného povolenia a ich súlad s ÚPN-Z Podhradie.
 11. 30. 5. 2012 vydáva magistrát nesúhlasné stanovisko k povoleniu zmeny stavby pred dokončením z dôvodu, že zmena stavby nie je v súlade s ÚPN-Z Podhradie, nakoľko nie sú splnené záväzné regulatívy.
 12. 1. 6. 2012 žiada BAO o stretnutie so starostkou Starého Mesta T. Rosovou. Na stretnutí 19. 7. starostka informuje, že stavebník má povinnosť doplniť dokumentáciu tak, aby sa mohlo začať konanie ohľadom budúcnosti stavby. Podľa zákona môže byť stavba zlegalizovaná, alebo môže stavebný úrad nariadiť zbúranie stavby, prípadne jej časti.
 13. 19. 7. 2012 magistrát odpovedá stavebníkovi na žiadosť o opätovné prehodnotenie záväzného stanoviska k jeho investičnej činnosti. Znova mu vytýka nerešpektovanie ÚPN-Z Podhradie a oznamuje, že zotrváva na pôvodnom nesúhlasnom stanovisku.
 14. 26. 7. 2012 posiela BAO starostke Starého Mesta žiadosť o preskúmanie problematickej stavby štátnym stavebným dozorom, lebo na stavbe domu sa naďalej pracuje a podľa fotodokumentácie a názorov odborníkov, stavebník postavil riadnu konštrukciu strechy, čím ukončil svoju stavbu, na ktorú stále nedostal povolenie a od kompetentných orgánov dostal nesúhlasné stanoviská.
 15. 27. 7. 2012 vykonáva pracovník Stavebného úradu Staré Mesto obhliadku stavby, lebo stavebník požiadal o dočasné uzavretie stavby pred poškodením nepriaznivým počasím.
 16. 1. 8. 2012 vydáva Staré Mesto predbežné opatrenie, aby sa stavebník zdržal stavebných prác, kým nebude rozhodnuté v konaní o zmene stavby pred dokončením a aby do 5 dní predložil dokumentáciu k svojej žiadosti o „uzavretie stavby“. Stavebník sa odvoláva.  
 17. 18. 9. 2012 magistrát znova posiela stavebníkovi odpoveď na jeho žiadosť o revíziu záväzného stanoviska k jeho investičnej činnosti. Oznamuje mu, že zotrváva na pôvodnom nesúhlasnom stanovisku.
 18. Ani do 17. 10. 2012 stavebník nepredložil stanoviská potrebné k pokračovaniu konania o zmene stavby pred dokončením.
 19. 20. 11. 2012 KPÚ oznamuje, že sa k zmene stavby môže vyjadriť iba vtedy, ak bude dokumentácia/stavba v súlade s ÚPN-Z Podhradie, čo je potrebné dokladovať vyjadrením Hlavného mesta SR Bratislavy.
 20. 28. 11. 2012 BAO vydáva tlačovú správu, v ktorej konštatuje, že napriek upozorneniam na nezákonný stav stavebník Fischer dokončil „hrubú stavbu“. BAO posiela výzvy na nápravu tohto stavu starostke Starého Mesta, hlavnej architektke, primátorovi a KPÚ.
 21. 25. 1. 2013 Stavebný úrad Staré Mesto vydáva oznámenie o doplnení konania o zmene stavby pred dokončením a nariadenie ústneho pojednávania.
 22. 28. 2. 2013 na ústnom pojednávaní o zmene stavby pred dokončením sa pracovník KPÚ iba ústne vyjadril, že zmena rozostavanej stavby spĺňa zásady ochrany pamiatkovej rezervácie. Pracovníci magistrátu sa tohto pojednávania nezúčastnili, lebo listami z 26. 2. 2013 a 14 2. 2013 upozornili na stále platné nesúhlasné stanovisko k investičnej činnosti zo dňa 30. 5. 2012 a na fakt, že nedošlo k žiadnej podstatnej zmene skutkových okolností.
 23. 28. 4. 2013 BAO vydáva tlačovú správu pri výročí protestnej demonštrácie pred Fischerovým domom, v ktorej upozorňuje na ľahostajnosť a benevolenciu, s akou kompetentné orgány doteraz pristupovali k povoľovaniu takejto kontroverznej stavby a zároveň vôbec nepovažovali za potrebné otvoriť o nej verejnú diskusiu a zapojiť do rozhodovania aj verejnosť.
 24. 23. 9. 2013 Stavebný úrad Staré Mesto vydáva povolenie na zmenu stavby pred dokončením v rozpore s ÚPN-Z Podhradie, ktoré podpísala starostka T. Rosová.
 25. 16. 10. 2013 magistrát hlavného mesta podáva odvolanie proti rozhodnutiu Stavebného úradu Staré Mesto o zmene stavby pred dokončením.
 26. 19. 11. 2013 BAO vydáva tlačovú správu, v ktorej kritizuje vydané povolenie na zmenu stavby pred dokončením a podľa reálnych skúseností s Fischerovým domom ironicky publikuje návod s názvom „Ako legalizovať čiernu stavbu“.
 27. 9. 12. 2013 Okresný úrad Bratislava zamieta odvolanie hlavného mesta Bratislavy a zmenu stavby potvrdzuje.
 28. 7. 3. 2014 aktivisti BAO podávajú podnet Krajskej prokuratúre na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením.
 29. 9. 5. 2014 krajský prokurátor JUDr. M. Kamenár po preskúmaní podnetu podáva protest, v ktorom považuje povolenie Stavebného úradu Staré Mesto na zmenu stavby pred dokončením, ako aj rozhodnutie Okresného úradu Bratislava o tejto zmene za nezákonné. Zároveň žiada zrušiť napadnuté rozhodnutie.
 30. 27. 5. 2014 BAO vydáva tlačovú správu a posiela výzvu Stavebnému úradu Bratislava – Staré Mesto, aby vydal predbežné opatrenie na zastavenie akýchkoľvek prác na kontroverznej stavbe architekta Dušana Fischera na Beblavého ulici. Opiera sa pritom o protest krajského prokurátora.
 31. 1. 6. 2014 aktivisti BAO podávajú podnet na Pamiatkovú inšpekciu ministerstva kultúry, k čomu vydávajú aj tlačovú správu.
 32. Keďže Okresný úrad Bratislava zamietol protest krajského prokurátora, 2. 7. 2014 Odbor štátnej stavebnej správy MDVRR SR žiada Odbor územného plánovania MDVRR SR o vypracovanie odborného stanoviska.
 33. 10. 7. 2014 Odbor územného plánovania MDVRR SR vydáva odborné stanovisko, v ktorom taktiež konštatuje, že stavba nie je v súlade s ÚPN-Z.
 34. 21. 8. 2014 stavebník Fischer listom žiada ministerstvo o opätovné prehodnotenie odborného stanoviska MDVRR SR.
 35. 3. 9. 2014 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vydáva rozhodnutie, v ktorom vyhovuje protestu krajského prokurátora, zrušuje protestom napadnuté rozhodnutie Okresného úradu Bratislava o povolení na zmenu stavby pred dokončením a konštatuje, že vydané stavebné povolenia Stavebného úradu Staré Mesto a Okresného úradu Bratislava sú nezákonné.
 36. 16. 9. 2014 BAO v tlačovej správe informuje, že vydané stavebné povolenia stavebného úradu a okresného úradu sú nezákonné.
 37. 6. 10. 2014 stavebník Fischer využíva aj posledný možný odvolací prostriedok a podáva rozklad proti rozhodnutiu MDVRR SR.
 38. 23. 10. 2014 právny zástupca stavebníka D. Fischera (Bizoň&Partners s.r.o.) sa listom obrátil na ministra, kde mu dopredu oznamuje, že v prípade, ak rozhodne vo verejnom záujme, teda v súlade so zákonom ÚPN-Z Podhradie, tak si bude stavebník uplatňovať náhradu škody priamo na ministra.
 39. 19. 11. 2014 zasadá osobitná rozkladová komisia MDVRR SR, ktorá vydáva odporúčania.
 40. 23. 12. 2014 vydáva minister rozhodnutie číslo 205/2014 o tom, že bytový dom architekta D. Fischera na Beblavého ulici je v rozpore zo zákonom. Rozhodnutie je podľa správneho poriadku konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.

  Foto: BAO
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984