Nové šance pre novostavbu SND

Novostavba Slovenského národného divadla (SND) zažívala vo svojej histórii od 80. rokov obdobia útlmu i úplného zmrazenia. Na nulovom bode sa naposledy ocitla v roku 1997, keď od 1. februára 1997 prevzalo Novostavbu SND od divadla ako priamy investor Ministerstvo kultúry (MK) SR.
Počet zobrazení: 1621

Novostavba Slovenského národného divadla (SND) zažívala vo svojej histórii od 80. rokov obdobia útlmu i úplného zmrazenia. Na nulovom bode sa naposledy ocitla v roku 1997, keď od 1. februára 1997 prevzalo Novostavbu SND od divadla ako priamy investor Ministerstvo kultúry (MK) SR.

Po troch mesiacoch nefinancovania sa stavba 15. júla 1997 oficiálne zastavila. Pred necelým rokom zaznamenala verejnosť na novostavbe SND aktivity, ktoré naznačujú nové možnosti a dávajú nádej na jej relatívne skoré dokončenie. Po iniciatíve ministra kultúry SR Milana Kňažka v auguste 1999 sa v záujme dokončenia umŕtvenej stavby nového SND opäť zaangažovala vláda SR, viaceré rezorty, neskôr aktívne vstúpil do diania i prezident republiky Rudolf Schuster.

Vláda dala stavbe nádej Najprv vláda SR na návrh ministra kultúry prijala uznesenie č. 746/99 z 31. augusta 1999 k Správe o dostavbe novej budovy SND, v ktorom zobrala na vedomie ponúknutý úsporný variant dostavby v rozsahu 1,687 mld Sk rozpočtovaných na tri roky. V roku 2000 sa má preinvestovať cca 300 mil. Sk, v ďalšom roku cca 1 mld a na rok 2002 zostáva cca 400 mil. Sk. Vláda však nevyčlenila žiadne prostriedky navyše, ako sa to interpretovalo v niektorých publikovaných informáciách a polemikách. Vláda uložila ministrovi kultúry a ministerke financií pripraviť viaczdrojový model financovanie tohto diela. Od tohto uznesenia vlády sa opätovne prebudil záujem verejnosti o novostavbu SND a v tlači sa objavilo viacero polemických názorov na možnosti a zmysel jej dokončenia. Hoci sa objavili aj rezolútne hlasy proti ďalšiemu nalievaniu peňazí daňových poplatníkov do nekonečnej a stále drahšej stavby, prevažovali názory, že v terajšom štádiu rozostavanosti bude najefektívnejšie predsa len túto stavbu dokončiť. Napokon, zo stavebného hľadiska je stavba rozostavaná na 70 - 80 percent, z finančného zhruba na polovicu, na dokončovanie však zostávajú najnákladnejšie položky - technologické zariadenia, interiérové prvky, mobiliár atď.

Investor s novým vedením Po schválení spomínaného vládneho uznesenia z augusta 1999 bolo treba oživiť stavebné práce, ale ešte predtým obnoviť pracovný tím, ktorý stavbu zabezpečoval. MK SR ako priamy investor vymenovalo od januára 2000 do funkcie vedúceho odboru novostavby SND Ing. Štefana Koluša. Jeho úlohou je personálne i materiálne dobudovať tento odbor a investorsky zabezpečiť dokončenie novostavby v roku 2002. "Útvar, ktorý pôvodne mal v SND 21 pracovníkov, bol rozbitý, zostalo z neho len torzo - 5 pracovníkov, ktorí vykonávali činnosti súvisiace s nepravidelným financovaním stavby," hovorí Š. Koluš. "V júli tohto roka sa má uskutočniť delimitácia povinnosti priameho investorstva z MK SR na Správu kultúrnych zariadení MK SR a postupne sa doplní útvar z aktuálneho stavu 7 pracovníkov na plánovaný počet 15 pracovníkov. Technické vybavenie útvaru bude doriešené tiež po delimitácii na základe súhlasu MF SR. K tomuto termínu sa po pripomienkovom konaní aktualizujú aj zmluvné vzťahy jednotlivých partnerov na stavbe."

Termíny a možnosti Dokončenie novostavby je naplánované na august 2002. Š. Koluš pri nástupe do funkcie spracovával aktuálny harmonogram výstavby, ktorý potvrdzuje reálnosť tohto termínu, ale poukazuje aj na podmienky, ktoré sú potrebné pre splnenie tohto cieľa. Základnou podmienkou je pochopiteľne získanie plánovaných finančných objemov v jednotlivých rokoch. "Pre rok 2000 je schválených 150 mil. zo štátneho rozpočtu, 250 mil. očakávame z výnosov z privatizácie. To je tých 400 mil.," hovorí Š. Koluš. "Pre ďalšie roky sa popri predpokladanom príspevku zo štátneho rozpočtu rokuje o možných dodávateľských úveroch, o niektorých iných možnostiach rokujeme s Ministerstvom financií (MF) SR." Podľa Š. Koluša je však dôležité, aby ako investori najneskôr v auguste záväzne vedeli, či na tento rok plánované finančné prostriedky naozaj dostanú. "Zdôrazňoval som to aj pri návšteve pána prezidenta a členov vlády na kontrolnom dni. Ide o to, že ak budú neskoro, bude problematické ich v zmysle platných rozpočtových pravidiel prestavať."

Prezidentova misia V marci tohto roka po návšteve expozície MK SR na výstave CONECO, ktorej súčasťou bola aj prezentácia novostavby SND, prezident SR Rudolf Schuster oznámil, že preberá záštitu nad dokončením novej budovy SND. Už len tento fakt ďalej zvýšil záujem verejnosti o stavbu divadla možnosti jej dokončenia, zvýšil sa záujem firiem i podnikateľov podporiť ju, hoci skúsenosti ukazujú, že platná slovenská legislatíva nielenže nepodporuje sponzorské aktivity, ale kladie im skôr prekážky. Prezident R. Schuster sa pri svojej prvej návšteve na novostavbe SND, kde spolu s ním boli aj minister kultúry M. Kňažko, minister výstavby a verejného rozvoja SR István Harna a ďalších zhruba 40 hostí, aktívne zapojil medzi podporovateľov myšlienky rýchleho dokončenia SND, vyžiadal si pravidelné mesačné informácie o priebehu stavby a prisľúbil raz za štvrťrok pracovnú návštevu na nej. Prijal aj úlohy pre seba - nečakané a dramatické ochorenie však nateraz jeho aktivity odložilo na neskorší čas.

Moderné divadlo v starej zóne MK SR a odbor novostavby sa zaoberajú aj hľadaním buď strategického partnera alebo ďalších zdrojov financovania. Prebiehajú rokovania s domácimi investormi, ktorí majú záujem aj o dodávky niektorých koncových zariadení. Otázne je poskytnutie štátnej, či aspoň mestskej záruky. MK SR sa v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR zaoberá aj problematikou okolia novej budovy divadla. Je tu snaha o celkové riešenie tejto mestskej zóny vrátane prípadných korektúr platného územného plánu, predovšetkým konkrétnej zastavanosti, určenia jednotlivých objektov, riešenie parkovacích miest za divadlom, hľadanie partnera, ktorý by vybudoval podzemné viacpodlažné garáže. Námestie pred divadlom by malo byť pokračovaním a predĺžením pešej zóny zo starého mesta cez Šafárikovo námestie až k divadlu.

Dlhopisy ako dar Zaujímavý projekt na získanie mimorozpočtových prostriedkov pre novostavbu SND pripravuje medzirezortná komisia MK SR a MF SR. Mala by to byť emisia štátnych dlhopisov v objeme cca 500 mil. Sk, v nominálnej hodnote primeranej kúpyschopnosti obyvateľstva (500, 1000 alebo i 100 Sk.) Predpokladá sa, že mnoho občanov by si nenárokovalo vyplatenie výnosu, čím by tejto akcii dávali charakter verejnej zbierky. Takýto cenný papier možno bude mať formu drobného umeleckého diela ako pamiatky na dar venovaný na stavbu národného divadla.

Premiéra v roku 2002 "Vedenie SND napriek nepriaznivým skúsenostiam z minulých rokov MK SR spolupracuje v určitých oblastiach stavebného procesu ako budúci užívateľ," konštatuje Š. Koluš. Spolupracujú najmä s technickým riaditeľom SND Ing. Milanom Vajdičkom, ktorý dlhé roky pôsobil na tejto stavbe v čase, keď SND bolo investorom novostavby. Š. Koluš však pripomína spoločný problém efektívnej spolupráce. "Naša požiadavka na prítomnosť technických pracovníkov SND pri odovzdávaní prevádzkových súborov a zariadení už počas výstavby naráža na problém ich zaradenia a odmeňovania. Tento problém je vyriešený až pre rok 2002, kedy už bude novostavba SND uvedená do užívania." V závere práve skončenej sezóny plánovalo SND tlačovú besedu, na ktorej mali odznieť informácie o zámeroch divadla v súvislosti s novostavbou, o obnovení Nadácie novostavby SND, no i v tomto prípade negatívne zasiahlo náhle ochorenie Juraja Hrubanta, nového predstaviteľa nadácie.

Sami sebe Možno iba s počudovaním konštatovať, že v priebehu takmer roka od spomínaného vládneho uznesenia nezaznamenala verejnosť prakticky žiadny prejav aktivity a podpory umelcov SND pre skoré dokončenie novostavby SND. Pritom oni samotní najlepšie vedia, že najmä historická budova Mestského divadla, v ktorej pôsobí Opera SND, ale aj Divadlo P.O. Hviezdoslava, je v nevyhovujúcom technickom stave a prakticky už teraz potrebujú rekonštrukciu. Zdá sa, že nad praktickými potrebami riešenia situácie divadla, a napokon nielen SND, prevažujú predsudky z minulosti a pohodlnosť - však to "štát" nejako vyrieši. Je však zrejmé, že bez záujmu a aktivity umeleckých autorít i populárnych mediálnych tvárí SND ťažko možno očakávať pozitívnejší prístup verejnosti.

Autor (1948) je publicista

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984