Netrpezlivo očakávané jasné pravidlá

Kvalita fungovania štátnych orgánov, kvalitné plnenie funkcií štátu a v konečnom dôsledku spokojnosť občanov pri uspokojovaní ich potrieb a oprávnených nárokov v mnohom závisí od úrovne odborných i osobnostných predpokladov štátnych úradníkov
Počet zobrazení: 1588

Kvalita fungovania štátnych orgánov, kvalitné plnenie funkcií štátu a v konečnom dôsledku spokojnosť občanov pri uspokojovaní ich potrieb a oprávnených nárokov v mnohom závisí od úrovne odborných i osobnostných predpokladov štátnych úradníkov. Každý štát by mal vo vlastnom záujme a v záujme všetkých občanov vytvoriť také legislatívne prostredie, ktoré motivuje kvalitných a vzdelaných ľudí zaujímať sa o prácu v štátnej službe. Práve z týchto hľadísk treba hodnotiť vlani schválený zákon o štátnej službe. Išlo o dlhodobo pripravovaný a netrpezlivo očakávaný zákon, ktorého hlavnou úlohou mala byť stabilizácia štátno-zamestnaneckých pomerov, stanovenie jasných pravidiel výkonu štátnej služby a od toho očakávané zvýšenie jej kvality. Na hranici ústavnosti V podobe, v akej NR SR schválila zákon o štátnej službe, v dôsledku niektorých nedomyslených pozmeňujúcich návrhov (Peter Tatár, OKS) nebol spôsobilý plniť základné poslanie. Vyvolal veľké rozčarovanie medzi štátnymi zamestnancami a mohol zapríčiniť ďalšiu vlnu odchodu kvalitných ľudí zo štátnej služby. V schválenom znení by určite nemotivoval ani mladých ľudí s požadovaným vzdelaním, aby prejavili záujem o túto prácu. Navyše pri porovnaní obsahu zákona s obsahom ďalších platných noriem upravujúcich postavenie iných kategórií štátnych zamestnancov (colníkov, policajtov, profesionálnych vojakov) vyvolával opodstatnenú otázku, či takéto neodôvodnené znevýhodnenie zamestnancov podliehajúcich zákonu o štátnej službe nie je v rozpore s Ústavou SR. Na základe uvedených skutočností predložila skupina poslancov za SDĽ do legislatívneho procesu návrh novely zákona o štátnej službe, ktorú sa podarilo po neľahkej diskusii na uplynulej 57. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky schváliť. Čo najdôležitejšie novela prináša? Novela zákona odstraňuje legislatívnu diskrimináciu štátnych zamestnancov podliehajúcich zákonu o štátnej službe oproti iným kategóriám štátnych zamestnancov tým, že im priznáva nárok na príplatok k dôchodku, nárok na odchodné a nárok na 13. a 14. plat. Aj keď sa plné rozvinutie nárokov na ďalší plat v dôsledku ekonomických možností štátu časovo rozložilo (v budúcom roku nárok na 13. plat, v roku 2004 na 13. a polovicu 14. platu a až od roku 2005 nárok na 13. i 14. plat), je tento krok nesporne pozitívny. Mal by sa prejaviť v kvalite práce štátnych zamestnancov, ktorí by si mali viac vážiť svoje postavenie, i v kvalite služieb pre občanov. Nové znenie tejto právnej normy rieši aj problémy tých štátnych zamestnancov, ktorí k 1. aprílu 2002 podľa požiadaviek zákona o štátnej službe nespĺňali kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej doterajšej práce. Zamestnancom, ktorým v predchádzajúcom období udelili výnimku z plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania, sa táto výnimka zachováva. Ak pôjde o zamestnanca mladšieho ako 50 rokov v čase nadobudnutia účinnosti zákona, bude musieť do 31. decembra 2005 začať štúdium, ktorým si doplní požadované vzdelanie, s tým, že ho bude musieť ukončiť do 31. decembra 2010. Z dostupných informácií vyplýva, že toto ustanovenie sa dotkne takmer päťtisíc ľudí najmä na okresných a krajských úradoch. Inými slovami, ak by sa neschválila táto novela, bolo by to pravdepodobne spôsobilo kolaps viacerých štátnych úradov alebo masové obchádzanie zákona. Hádam nebude posledný Novela upresňuje právne postavenie (a tým i bezproblémový prechod) zamestnancov krajských a okresných úradov, ktorí vykonávajú činnosti prechádzajúce v dôsledku reformy verejnej správy na samosprávne kraje a obce. Na nich sa už nebude od 1. apríla vzťahovať zákon o štátnej, ale o verejnej službe, ktorému podliehajú ostatní zamestnanci samosprávnych orgánov. Zákon v novom znení odstraňuje problémy, ktoré by mohol spôsobiť v zahraničnej štátnej službe, najmä na našich zastupiteľských úradoch v zahraničí. V pôvodnom znení zákon špecifiká tejto služby nezohľadňoval, pretože sa rátalo s prijatím osobitného zákona o zahraničnej štátnej službe. S blížiacimi sa parlamentnými voľbami bude čoraz náročnejšie prijímať v Národnej rade zákony, ktoré pozitívne ovplyvnia fungovanie štátu a budú prospešné pre všetkých občanov. Novela zákona o štátnej službe je príkladom takejto právnej normy. Chcem veriť, že do konca volebného obdobia ich bude ešte viac.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984