Tento text je možno podnet na disciplinárne stíhanie. Mňa

Autorka je sudkyňa Krajského súdu v Bratislave
Počet zobrazení: 1724

Obsahom tohto článku nie je snaha obhajovať alebo potvrdzovať kohokoľvek vinu alebo nevinu. Ani podprahove ani medzi riadkami. Ak to však napriek tomu bude niektorý čitateľ takto interpretovať a zároveň dospeje k názoru, že som sa dopustila disciplinárneho previnenia, či porušila povinnosť sudcu, môže, samozrejme, použiť  tento text ako dôkaz na podnet na začatie disciplinárneho konania. Voči mojej osobe.

pravne_listy_cele_logo.jpg

V tomto texte sa budem zaoberať niektorými časťami podnetu vyšetrovateľov NAKA na disciplinárne stíhanie sudcu Petra Šamka. Prečítala som si jeho vyjadrenie. Dovolím si teda iba poukázať na pár „formalít“ v tomto podaní. Podnet som videla. Požiadala som Petra Šamka, aby mi ho sprístupnil. Niektorí novinári ho mali k dispozícii skôr ako sudca Šamko. Zvláštne v kontexte toho, že autori podnetu vytýkajú tomuto sudcovi, že zverejnil niečo, čo nemalo byť určené pre oči verejnosti.
 

marcela_kosova_2019_tasr.jpg
Marcela Kosová.  Foto: TASR – Jaroslav Novák

Pisatelia na podporu svojich tvrdení o porušení povinností sudcu predložili, ako sami uviedli, „dôkazný prostriedok“. Článok, v obsahu ktorého vidia disciplinárne previnenie sudcu Petra Šamka. Prekvapilo ma, že elitní vyšetrovatelia NAKA /tento prívlastok sa bežne verejne používa v súvislosti s ich menami, takže netreba za týmto onačením hľadať žiadnu iróniu/ predložili dôkazný prostriedok. Očakávala by som totiž, že predložia dôkaz.

Na Policajnej akadémii v študijnom predmete „Teória a prax vyšetrovania“, zabezpečovanom na katedre vyšetrovania v rámci vzdelávacieho programu špecializačného policajného štúdia pre absolventov civilných a vojenských vysokých škôl je jedna z tém, ktorá sa nazýva „Využívanie zákonných dôkazných prostriedkov vo vyšetrovaní“. Táto téma sa má podľa popisu zaoberať viacerými dôkazmi, ako aj využívaním zákonných dôkazných prostriedkov vo vyšetrovaní. Ono je v tom totiž rozdiel.

Dôkazným prostriedkom je procesný úkon, pomocou ktorého sa získavajú poznatky dôležité pre objasnenie veci. Ide teda o proces /zákonný/, ktorým je možné sa dopracovať k samotnému dôkazu. Dôkazom je priamy poznatok alebo výsledok, ktorý bol získaný pomocou dôkazného prostriedku a slúži na objasnenie skutočností, ktoré sú predmetom dokazovania. Predmetom dokazovania sú všetky skutočnosti dôležité pre rozhodnutie vo veci. Označuje sa to aj ako triáda.

Pisatelia podnetu ďalej apelujú na to, že prípravné a predprípravné konanie je neverejné. Peter Šamko podľa nich nielen, že postupoval v rozpore so svojou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť, ale tieto informácie /okrem iného/ využil na kritiku vyšetrovateľa NAKA. A ohrozil aj nezávislosť súdnej moci, lebo jeho právny názor je možné chápať aj ako neprípustný /hoci skrytý/ nátlak na predsedu okresného súdu, ktorý mal konať vo veci zbavenia mlčanlivosti.

Ohrozenie nezávislosti súdnej moci. Neviem, ale podľa mňa je ohrozením nezávislosti súdnej moci, keď niekto /napríklad advokát elitnej medzinárodnej advokátskej kancelárie/ dehonestujúcim spôsobom označí rozhodnutie konkrétneho sudcu. A jeho bývalý kolega ešte dehonestujúcejším spôsobom priamo osobu sudcu. Obaja verejne. Ale ohroziť nezávislosť súdnej moci tým, že sudca „kritizuje“ elitného vyšetrovateľa NAKA za to, že požiadal o zbavenie mlčanlivosti nesprávneho predsedu súdu a označil sudcu, ktorý má byť zbavený mlčanlivosti v súvislosti konaním a rozhodnutím v konkrétnej trestnej veci, ako civilného sudcu, a týmto robiť skrytý nátlak na predsedu súdu? Sama som zvedavá, ako to vyhodnotí disciplinárny senát. Len dúfam, že si nebude myslieť, že týmto na nich vyvíjam skrytý nátlak. To určite nie je mojím úmyslom.

Keď bol trestný čin ohýbania práva v legislatívnom procese, kritizovali sme ho od začiatku, teda nie len sudca Šamko, a už vôbec nie len sudcovia, stačí si napríklad pozrieť pripomienky k nemu. Pani ministerka ho obhajovala a uviedla nám na stretnutí v Justičnom paláci, že nechápe, čoho sa „bojíme“, lebo to budú vyšetrovať elitní vyšetrovatelia NAKA.

Vyšetrovatelia NAKA, ktorí podali podnet, sa obávajú, že verejné spochybňovanie trestného činu ohýbania práva zo strany sudcu môže vzbudiť u verejnosti presvedčenie, že súdna moc nebude tento trestný čin náležite aplikovať. Uvádzajú tiež, že tento článok má za následok vznik dôvodných pochybností o nestrannosti sudcu Šamka, a to vo vzťahu k predmetnému trestnému konaniu, ako aj vo vzťahu k všetkým ďalším budúcim konaniam, ktoré sa budú týkať trestného činu ohýbania práva.

Ak toto bude čítať nejaká verejnosť, ubezpečujem ju, že sa tak nemôže stať. Tieto trestné činy budú súdiť, teda náležite a nestranne aplikovať, len sudcovia Špecializovaného trestného súdu. Hovorí to ustanovenie § 14 písm. p/ Trestného poriadku. Sudca Šamko nie je sudcom tohto súdu. Takže jednoducho nemôže byť nestranný, aj keby rovno chcel. A o prípadnom skrytom nátlaku zo strany sudcu Šamka na všetkých sudcov Špecializovaného trestného súdu hádam netreba ani nič napísať.

Ešte som zabudla, že pani ministerka nás „ubezpečila“, že sudca môže byť stíhaný za takýto trestný čin len v prípade, ak to priamo vo svojom rozhodnutí bude konštatovať nadriadený súd alebo ústavný súd. Teda, že ohol právo, a to v zlom úmysle. Neviem, či to povedala aj vyšetrovateľom.

Dňa 16. 7.2 013 bol publikovaný rozhovor /pravnenoviny.sk/ s advokátom, ktorý aktuálne zastupuje niektorých z autorov podnetu. Okrem iného v ňom odznelo aj toto: „S počudovaním sledujem napríklad to, ako najvyššie orgány tohto štátu opakovane a dlhodobo vysielajú občanom /inak pôvodcom všetkej ich moci/ jasné signály, že právu a princípom nikdy nepodľahnú – dokonca ani vtedy nie, ak by si nejaká kompetentná inštitúcia dovolila im to v súlade s právom prikázať alebo odporučiť. A ani nie je vidieť, že by to nejakej kritickej mase ľudí vadilo.“

Súhlasím.

Post scriptum.

Nesúhlasím s tým, aby sa zverejňovali osobné údaje verejne činných osôb a boli tak ohrozené ich rodiny, či už ide napríklad o bývalého premiéra, ktorý býval v byte odsúdenej osoby, alebo o bývalého premiéra, ktorý býva v dome svojej manželky. Niekedy je však minimálne adresa potrebná. Napríklad, keď niekto napíše podnet na disciplinárne stíhanie sudcu. Lebo, ako vedieť, kam mu odpovedať? Z novín?

(Text vyšiel na webe Právne listy 14. februára 2022)


SÚVISIACE:

K účelovej kriminalizácii sudcu prostredníctvom trestného činu ohýbania práva
Článok sa na konkrétnom prípade z praxe venuje trestnému činu ohýbania pravá podľa § 326 Tr. zák. so záverom, že tento trestný čin má zjavné predpoklady na bezbrehé kriminalizovanie sudcov za ich rozhodovaciu činnosť
Peter Šamko, 22. január 2022

K podnetu na disciplinárne konanie voči sudcovi za publikovanie článku
Príspevok prináša vyjadrenie k podnetu vyšetrovateľov na disciplinárne konanie voči sudcovi za publikovanie článku o trestnom čine ohýbania práva
Peter Šamko, 13. február 2022

K slobode prejavu sudcu
Článok sa zaoberá problematikou slobody prejavu sudcu vo vzťahu ku kritike platnej právnej normy a to aj z pohľadu rezolúcie Európskej asociácie sudcov
Jelinková Dudzíková, 16. február 2022

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984