Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Pred 200 rokmi narodil sa nám... Ľudovít Štúr alebo Štúr v Štúrove

Počet zobrazení: 3888

Dvesto rokov od jeho narodenia sme si priblížili na úrovni doby. Reálne i virtuálne. Slávnostné akadémie, kultúrne programy. Knižné edície, časopisecké články. Nové muzeálne expozície, oprašovanie starších. Hľadali sme zovšeobecnenia jeho diela pre súčasnosť, niekedy azda aj nachádzali vízie pre budúcnosť. Objavovali zabudnuté myšlienky, nachádzali nové výklady. V jeho rodnom Uhrovci sa 18. októbra 2015 preukázali priam svätoplukovskú svornosť radosti a porozumenia všetci traja ústavne najvyšší Slováci.

01_sturovo.jpgŠtúrovo. Transparent vítajúci prichádzajúcich.

Preambula  Ústavy SR vyhlasuje, že „my, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, teda my, občania Slovenskej republiky...“

My Slováci sme oslavovali, ale oslavovali sme tiež my občania Slovenskej republiky? Určite nie! Nemôžeme žiadať od každého jedného z nás uniformitu myslenia. Čo však môžeme očakávať od svojich spoluobčanov necítiacich veľmi slovensky, je aspoň minimálna dávka slušnosti a konská dávka tolerancie. Rád pri tomto slove uvádzam aj jeho slovenský výklad. Tu je: znášanlivosť, trpezlivosť. Znášanlivosť chýbala 28. októbra v Štúrove.

02_sturovo_a.jpgŠtúrovo. Zahalený základný kameň.

Štúrovčania, v zastúpení Miestnym odborom Matice slovenskej už dlhší čas uvažovali o kultúrno-materiálnej pripomienke Ľudovíta Štúra, ktorého meno majú v názve mesta skoro sedemdesiat rokov. Tohtoročné jubileum sa stalo pre nich spúšťacím momentom činu. V meste Štúrovo a v širokom okolí dodnes nie žiadny pamätník viažuci sa na národné osobnosti alebo národné dejiny, napriek tomu, že tu zostali po nich jasne viditeľné stopy. Jednou z takýchto stôp je napríklad aj záznam z dobovej korešpondencie o prechode Ľudovíta Štúra cez most ponad Dunaj a jeho zmienke o meste. Preto sa rozhodli vybudovať pamätník Ľudovíta Štúra. Ako sú presvedčení: identifikácia so svojím územím, budovanie a rozvoj národnej identity vo svojom štáte je prirodzený proces každého národa. Prvým krokom naplnenia tejto myšlienky bolo osadenie základného kameňa budúceho pamätníka a jeho poklepanie práve v deň Štúrových narodenín. Ten Ľudovít Štúr, ktorý za svoj štyridsaťročný život (opakujem – dožil sa štyridsať rokov) stihol byť kodifikátor spisovného slovenského jazyka, politik, filozof, pedagóg, redaktor a novinár, historik, spisovateľ, publicista, básnik. Stal sa aj všeobecným symbolom slovenského národného obrodenia, ale aj jednoty a tolerantnosti.

felvidek_1a.jpgŠtúrovo. Maďarskí účastníci slávnostného aktu. V bielom poli maďarskej zástavy je nápis Felvidék.

V stredu podvečer na dunajskom nábreží v Štúrove sa znášanlivosť vytratila. Niektorí ľudia, niekedy aj občania Slovenskej republiky nemajú ani najmenšie pochopenie pre spolužitie. Nesúhlasia s myšlienkou a najmä s činom postaviť pomník významnej slovenskej osobnosti. Dali to aj najavo. Slovnými a spevnými protestmi narúšali slávnostný akt. Rozvinutá maďarská zástava s nápisom FELVIDÉK v bielom poli. Svoj názor na pomník prezentovali aj vandalskými činmi. Zneuctenie a poškodenie základného kameňa sa stáva každodenným. Pod dohľadom mestskej polície.

Aby sme boli konzekventní. Nesúhlasia nielen s myšlienkou pomníka Ľudovítovi Štúrovi. Roky „bojujú“ aj proti pomenovaniu mesta menom Štúra. Našťastie im v tom prekáža zákon, v ich konverzácii však meno Štúra nezaznie. Majú problém aj so štátoprávnou realitou. Mesto Štúrovo sa nachádza v Slovenskej republike. Taká nehoráznosť! Koniec koncov aj existencia Slovenska je podľa poniektorých nepochopením maďarského vkladu do rozvoja Karpatsko-dunajskej kotliny.

04_sturovo.jpgŠtúrovo. Predseda organizácie Matice slovenskej v Štúrove J. Janok pri prejave.

Čo s tým?! Jednoznačne odmietam primitívne prejavy falošnej „národnej hrdosti“ na obidvoch stranách. Sebareflexia a reflexia v našich zemepisných šírkach je stále nedostatočná a predovšetkým na maďarskej strane. Problém je skutočnosť, že maďarský nacionalizmus je prepracovaný, systematický a dôsledný. Nestačí to konštatovať, treba hľadať aj riešenia

Samozrejme na vzťah, na dobrý vzťah treba dvoch, čo znamená, že prekonanie úzkeho etnocentrického pohľadu (ktorý na oboch stranách je dominantný) musí byť obojstranné! Premenené na drobné: aj maďarská strana (štát aj Maďari) bude plne rešpektovať právo Slovenska na svoj štátoprávny život v súčasných hraniciach, zmieri sa s tzv. trianonskou krivdou. Uzná, že hranice vzniknuté po 1. svetovej vojny síce neboli spravodlivé pre Maďarov, ale neboli spravodlivé ani pre Slovákov a ďalšie uhorské národnosti. Prestane žonglovať so štatistickými údajmi o národnosti, jazyku obyvateľstva. Obidve krajiny sa sústredia na skvalitňovanie komplexu životných podmienok (aj národných) svojich občanov bez ohľadu na národnosť.

05_sturovo.jpgŠtúrovo. Poklepanie základného kameňa.

Treba dosiahnuť stotožnenie slovenských občanov maďarskej národnosti so slovenskou štátnosťou na takej úrovni, ako sa Slováci v Maďarsku stotožňujú s maďarským štátom. Aby Maďari na Slovensku svätili nielen 15. marec či Štefana kráľa, ale aj deň vzniku SR alebo Slovenské národné povstanie! Aby nestratili maďarské národné povedomie, ale získali aj hrdosť na svoje slovenské občianstvo. Aby v obciach na juhu Slovenska stavali pomníky tak kráľovi Svätoplukovi ako aj kráľovi Štefanovi. Aby každý Maďar ovládal slovenčinu a nestratil maďarčinu. Samozrejme, to predpokladá, že slovenský občan maďarskej národnosti prijme fakt, že Slovenská republika sa stala trvalou historickou kategóriou, že v nej pracujú a svoju vlasť trvale zveľaďujú príslušníci všetkých národov žijúcich v štáte, ktoré tu musia nájsť aj primerané a dôstojné miesto.  Predpokladom je tiež, že slovenská strana presadzovanie svojich oprávnených národno-štátnych záujmov voči Maďarsku podstatne skvalitní v obsahu a forme a odpustí si niekedy nekompetentné vyjadrenia „kompetentných“.

Cesta formovania rovnoprávnych a rovných slovensko-maďarských vzťahov je dlhá, bude si vyžadovať kompromisy, ale cieľ za tú námahu stojí.

Foto: Jozef Schwarz, Pavel Frimmel

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama