Reklama

Nášľapné míny v zdravotníctve...

Počet zobrazení: 3563
Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.
Ústava SR, Druhá hlava, čl. 40.


Podľa článku č.40 by mala Ústava zaručovať občanom Slovenska bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Aká je realita? Ak vychádzame z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky pre oblasť zdravotníctva, štát zabezpečuje a poskytuje vo verejnom a hospodárskom záujme na základe verejného zdravotného poistenia bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ktorej rozsah je nevyhnutný na poskytnutie takej zdravotnej starostlivosti, ktorá vedie k záchrane života, vyliečeniu choroby, zabránenie vzniku závažných zdravotných komplikácií, zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia, účinnej prevencii, zisteniu choroby, zmierneniu prejavu chorôb, ako aj iných nevyhnutných výkonov, ktoré súvisia s poskytovaním takejto zdravotnej starostlivosti... A realita?

fonendoskop.jpg
Ilustračné foto: ClipArt


Ako ďalej zdravotníctvo?
 

Rok 2019 v zdravotníctve nemôžeme hodnotiť jednoznačne, nakoľko posledné roky sa na ministerskej stoličke vystriedali dvaja ministri. Jeden urobil zo Slovenskej pošty drogériu a tá druhá sústredila svoju pozornosť najmä na nemocnice. Bolo to obdobie premárnených príležitostí. A čo je zvlášť zaujímavé, obaja súhlasili, že na funkciu ministra zdravotníctva nastúpia za stranu Smer-SD, v súčasnosti obaja vyhlasujú, že sú nezávislí, dištancujú sa práve od strany, ktorá ich nominovala!!! A jedného dokonca dva razy!!! Nájsť konsenzus so všetkými lekármi a odborníkmi na medicínu a zdravotnícku techniku je mimoriadne náročný proces. Nie vždy boli všetky strany spokojné. Samotný rezort bol naplnený odborníkmi z oblasti ekonómie viac ako medicíny. Zrejme už dávno začalo platiť to známe, že každý je polyhistor a všetkému rozumie, len musí mať dobré miesto „na slnku“. Preto rezort prechádzal a zrejme aj bude prechádzať pravidelnými zmenami podľa zástavy, ktorá bude viať nad samotným ministerstvom. Predsa len si môžeme zopakovať niekoľko úprav, ktoré realizoval tento rezort: nastavovanie pravidiel v rámci centrálneho zaobstarávania, v logistike nemocníc či samotnom oddlžení... Rok pracuje elektronické zdravotníctvo. Chválim si recepty, ktoré stačí lekárovi nahlásiť  a lekáreň ich vydá. Z pohľadu pacienta je to pohodlné. Elektronická forma zdravotnej dokumentácie pokuľháva, často nefunguje... no asi sa tam nedonesie úplná dokumentácia? Záznamy by sa mali zapisovať do systému rovnako ako aj žiadosti ohľadom laboratórnych vyšetrení. Rezort zdravotníctva postupne mal a nezačal zavádzať jednotné štandardné postupy pri konkrétnej diagnóze: prvé špecializácie mali mať  zavedené manuály už v prvom štvrťroku 2018, to len na pripomenutie. Dodnes sa nič nezrealizovalo.

Základnými programovými cieľmi vlády v oblasti zdravotníctva boli:

1. Pacient na prvom mieste

V oblasti týchto cieľov sa vláda zaväzuje zabezpečiť skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské výkony aj zavedením maximálnych čakacích lehôt na plánované výkony v nemocniciach a skvalitňovanie stavu budov a oddelení regionálnych nemocníc. Vláda rovnako pripraví zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientova vytvorenie systému viaczdrojového financovania. Posúďte sami.

2. Transparentnosť

Zabezpečí zastúpenie opozície (stavovské organizácie, odborné zastúpenie v oblasti finančnej kontroly, tretí sektor) v kontrolných orgánoch Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vláda okamžite začne s postupnou centralizáciou transparentného obstarávania štátnych nemocníc na úrovni MZ SR a so zverejňovaním porovnávacích cenníkov.

3. Efektívnosť a účelnosť

V rámci efektívneho a účelného vynakladania verejných zdrojov bude rezort zdravotníctva realizovať viacero systémových opatrení:– dôslednú revíziu všetkých prevádzkových zmlúv štátnych nemocníc; – stravovanie, parkovanie, prenájmy obchodných priestorov, pranie, strážna služba; – prijatie účinných opatrení na elimináciu vzniku nevýhodných zmlúv; – posilnenie intenzity revíznych činností VšZP , ÚDZS a MZ SR v oblasti kontroly nakladania s verejnými zdrojmi a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov; – dôsledné porovnávanie cien špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky, zníženie spotreby liekov pri zachovaní dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, stransparentnenie celého toku životného cyklu liekov s cieľom prijatia opatrení na zvýšenie efektivity pri nakladaní s verejnými zdrojmi, záväznú zmenu procesov v oblasti nákupu všetkých prístrojov a technológií cez elektronické trhovisko (EKS; – prehodnotenie koncovej siete nemocníc s ohľadom na geografické, finančné a regionálne potreby, ako aj bezpečnosť pacienta.

4. Dôstojnosť povolania

Revíziou kreditového modelu vzdelávania a prehodnotením kompetencií v nelekárskych zdravotníckych povolaniach vytvorí podmienky pre zvyšovanie atraktivity zamestnania v zdravotníckom povolaní s cieľom získať nových zamestnancov.

5. Rozvoj, obnova a modernizácia

Vzhľadom na ekonomicko-spoločenské zmeny, ako aj rozvoj prístupov a znalostí v oblastí medicínskeho, farmaceutického a technologického pokroku, je kľúčové definovať celospoločensko-odborným konsenzom základné princípy a smerovania rozvoja a budúcnosti slovenského zdravotníctva: – Vláda zabezpečí v spolupráci s odbornou verejnosťou vypracovanie koncepcie a stratégie rozvoja zdravotníctva SR na 20 rokov.

Ekonomické parametre nám dávajú za pravdu. Prichádza čas, v ktorom sa budeme musieť viacej popasovať s problémami, nakoľko doba hojnosti sa končí... a úpadok zdravotníctva pokračuje. Nepriamo, priamo sa v tomto štáte objavujú nášľapné míny... To, čo sa dnes vyplavuje na povrch, sú len paberky, artefakty, ktoré si občan často ešte neuvedomuje. Aj dôveryhodnosť lekárov dostala na frak. Dnes si každý občan „môže kopnúť“ do lekára, napísať akékoľvek „špinavosti“ na internetovú stránku, nech sa trápi on sám... Prečo takúto vymoženosť nemajú advokáti, prokurátori, architekti a iní??? Prečo sa môže kopať len do lekárov, ktorých je neskutočne málo na Slovensku, zvlášť špecialistov? Klesáme na spoločenské dno. Ak chceme byť viac ako konkrétni, každé volebné obdobie prináša nekompetentnosť a amaterizmus a u pacientov, dnes nazývaných klientov, dochádza k apatii, strate ilúzií...

Rok 2019 priniesol nedostatok lekárov, zdravotných sestier, personálu, absenciu štandardov, smerovanie zdravotníctva zatiaľ bez vízie, cieľa, veľa sa hovorilo o nemocniciach a zadlžovaní – parketa posledného ministra, ktorému sa nepodarilo zastabilizovať zdravotnícky personál v nemocniciach, ako aj v  ambulanciách primárnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti.

Najväčší deficit a očakávania sú z pohľadu  riešenia najpálčivejších problémov v oblasti zabezpečovania dostatku kvalifikovaných odborníkov. Nedostatok lekárov ako aj sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov na Slovensku, ich preťaženie, keď človek vyhorí, je potrebné riešiť urgentne, razantnejšie a celoplošne tento ľudský rozmer. Rezidentský program sústredený len na všeobecných lekárov pre deti a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých nestačí. Nezanedbateľné je celospoločenské pozitívne vnímanie výkonu lekárskeho povolania na Slovensku. O tom, že aj v iných krajinách majú v tejto oblasti mnohé problémy, svedčí aj to, že nie náhodou, Svetová lekárska asociácia v októbri 2017 prijala inovovanú verziu Sľubu lekára. O. i. sa v ňom píše, že lekári musia dbať aj o seba, o vlastné zdravie a schopnosti, aby mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom na čo najvyššej úrovni. Je mnoho tém, ktoré môžeme dešifrovať prostredníctvom článkov, pýtať sa a hovoriť aj o etike a komunikácii medzi lekárom a pacientom. Je čo naprávať.

Žiaľ, neskoro sa spamätala strana Smer-SD, ktorá na svojej programovej konferencii 18. 1. 2020 vo veci úhrady nákladov za štúdium medicíny vo výške 55 000 eur lekármi, ktorí sa rozhodnú do 10 rokov od ukončenia štúdia odísť pracovať mimo SR, možno považovať za urýchľujúci proces likvidácie aj samotných vysokých škôl tohto zamerania. Študenti pôjdu študovať do iných krajín. S týmto alebo podobným návrhom strana mala prísť pred viacerými rokmi. Public relations im pred voľbami zle radí...

Taktiež sa dodnes neriešila kontrola a  efektívne využívanie finančných prostriedkov. Je pravda, že o nich len pekne a zaujímavo hovorila posledná ministerka. A často!

Je chybou, že ako „pštros do piesku“ si Slovenská lekárska komora strčila svoju hlavu a počas rokov nekonfrontovala svoje názory a nespokojnosť s prácou ministerstva, až dnes, mesiac pred voľbami, dáva to na známosť. Domnievame sa, že SLK, v ktorej pred piatimi rokmi bolo vyše 20 000 lekárov a dnes zostáva len torzo, by si zaslúžila, aby takýto dôležitý orgán viedol tím na čele s osobnosťou, ktorá má  prirodzenú autoritu v medicíne, a aby táto práca bola tak, ako v minulosti čestná, nie honorovaná.

Ďalší problém, ktorý nebol súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR, je stratifikácia nemocníc – to je ako hodená rukavica politikom. Iste k tomu skôr či neskôr príde... Nebude to však v žiadnom prípade na prospech tých, ktorí majú nízke dôchodky a platy.

Slovenské zdravotníctvo potrebuje tak ako školstvo komplexnú reformu. Podarí sa novej vláde posunúť latku v tomto rezorte smerom nahor?

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Blogy a statusy