Koho si zo slovenských osobností cenia slovenskí stredoškoláci?

Počet zobrazení: 3077

V rokoch 2015 – 2019 putovali po Slovensku prevažne na stredných školách rôzneho typu – gymnáziách a odborných školách – dve výstavy. Obsahom prvej výstavy boli témy o  1. svetovej vojne, česko-slovenských légiách, vzniku Česko-Slovenska a o jeho osudoch až do jeho zániku v roku 1992. Druhá výstava sa zaoberala životom a dielom Milana Rastislava Štefánika. Okrem pomoci vyučovaniu dejepisu boli výstavy zamerané aj na neformálne zisťovanie znalostí a hodnotovej orientácie stredoškolskej mládeže – študentov. Obidve výstavy spracovali členovia Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, v ktorej pôsobia aj historici, zaoberajúci sa národnými dejinami 19. a 20. storočia. Aj keď boli obidve výstavy pripravené na úrovni prijateľnej pre študentov stredných škôl a širokú laickú verejnosť, odborne a faktograficky zodpovedajú najnovším poznatkom historiografie. Výstavy finančne podporili dotácie Ministerstva obrany Slovenskej republiky, sponzori a príspevky samotnej Nadácie M. R. Štefánika. S výstavami viac ako štyri roky navštevovali školy, knižnice, galérie a osvetové strediská po celom Slovensku členovia Nadácie M. R. Štefánika, Ing. Pavel Šesták, PhDr. Ferdinand Vrábel, profesor Ing. Dušan Bakoš, Ing. Peter Sadák a  Ing Igor Schmidt. Okrem toho výstavy boli v spolupráci s PhDr. Miroslavom Pekníkom, CSc. z Ústavu politických vied SAV využité aj na seminároch pre učiteľov základných a stredných škôl v rámci jednotlivých krajov.

V súčasnosti mnohí učitelia, verejne pôsobiace osobnosti, politici i publicisti často o mládeži pochybujú a lámu nad ňou palicu ako nad generáciou, ktorú zaujíma len zábava, počítače, digitálne hry a ľahtikársky život spojený často aj s fajčením, alkoholom a, bohužiaľ, aj s drogami. Iste je aj taká časť mládeže, pre ktorú je takáto charakteristika pomerne výstižná, ale našťastie naše poznatky z prednášok a prezentácií našich výstav ukázali, že študenti majú, aj pri obmedzenom počte vyučovacích hodín dejepisu, pomerne dobré znalosti o našich národných dejinách a vedia sa aj dobre orientovať v tom, aké osobnosti sa o našu súčasnosť zaslúžili a v čom je ich prínos. V rámci neformálneho zisťovania znalostí študenti na záver akcií vypĺňali nezáväzne a anonymne anketové lístky, na ktorých mali uviesť podľa vlastného výberu tri najvýznamnejšie slovenské osobnosti z dejín, politiky, literatúry, vedy a umenia. Pri hodnotení týchto anketových lístkov sme boli príjemne prekvapení tým, že prvé tri miesta s prevahou obsadzovali Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik a Alexander Dubček, Na ďalších miestach sa umiestňovali aj Michal M. Hodža, Milan Hodža, Andrej Sládkovič, Martin Rázus či Milan Rúfus. Občas sa tam ojedinele vyskytli aj také mená ako Jozef Króner, Peter Sagan a ďalší predstavitelia či už filmu a divadla alebo športu. Zo ženských predstaviteliek sa tam objavovali mená Eleny Maróthy-Šoltésovej, Boženy Slančíkovej-Timravy a aj Maši Haľamovej. Na prekvapenie tam pomerne málo figurovalo meno Andreja Hlinku a už len celkom okrajovo Jozef Tiso a Vojtech Tuka, zato niekoľko študentov uviedlo aj Vavra Šrobára a T. G. Masaryka.

S celkovým hodnotením znalostí a hodnotovej orientácie stredoškolských študentov na viac ako tridsiatich piatich slovenských stredných školách môžeme byť teda spokojní aj v súčasných podmienkach, keď sa výchove k vlastenectvu a hrdosti na život a dielo našich predkov, žiaľ, nekladie až taký dôraz.

Po odznení súčasnej pandémie koronavírusu a návratu k normálnemu životu bude Nadácia M. R. Štefánika pokračovať vo svojich výchovno-osvetových aktivitách aj v budúcich rokoch.

vernisaz_vystavy_na_gymnaziu_v_humennom843.jpg
Vernisáž v Humennom.

propagacia_vystavy843.jpg
Propagácia výstavy v Revúcej.

clanok_v_novinach_gymnazia_v_starej_lubovni843.jpg
Článok v novinách gymnázia v Starej Ľubovni.

vystava_na_myjave843.jpg
Výstava na Myjave.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984