Ekonomické a sociálne aspekty malého a stredného podnikania

Medzinárodná vedecká konferencia
Počet zobrazení: 5855

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Stavropolská štátna agrárna univerzita v Stavropole, ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa, Tavrijská národná univerzita Vladimíra Vernadského v Kyjeve, Institut manažerské ekonomie, z. s. v Litoměřicích, Mukačevská štátna univerzita v Mukačeve, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Agrorent, a.s. v Nesvadoch uskutočnili v týchto dňoch v Agrorente, a.s. v Nesvadoch medzinárodnú vedeckú konferenciu. Kooperujúcimi pracoviskami boli Poľnohospodár Nové Zámky, a.s. a Pekáreň Juraj Oremus, s.r.o.

Zúčastnili sa na nej špičkoví odborníci na problematiku poľnohospodárskej prvovýroby, vedy a techniky z Česka, Poľska a Ukrajiny a Slovenska. Nosným bodom medzinárodnej vedeckej konferencie bola problematika ekonomických a sociálnych účinkov malého a stredného podnikania a jeho rozvoj v poľnohospodárstve. Konkrétnym tematickým zameraním bolo riešenie problémov malého a stredného podnikania, zvyšovanie podielu slovenských výrobcov na domácom a zahraničnom trhu, ako i zvyšovanie konkurencieschopnosti a ekonomickej sebestačnosti malých a stredných podnikov v špecifickom prostredí tohto rezortu. Hlavným garantom tohto významného medzinárodného podujatia bola bratislavská Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy.

Konferenciu otvoril Dr. h. c. prof. mpx. h .c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.MBA, ktorý zároveň privítal zúčastnených, zvlášť zahraničných hostí, podujatie moderovala prof. h. c. doc. Ing. Monika Hudáková, PhD. MBA. Vladimírovi Gozorovi okrem privítacieho prejavu patrilo aj úvodné slovo v rozsiahlej prednáške k hlavnej téme Ekonomické a sociálne efekty malého a stredného podnikania v špecifickom prostredí a zároveň prezentoval výsledky projektu medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce zameranej na rozvoj euroregiónov - Karpatského, Tatry a Beskydy.

Dr. h. c. prof. Dr. hab. Stanislaw Sosnowski, PhD. o tejto problematike hovoril v podmienkach podnikania Západokarpatského kraja. Následne o technologických a ekonomických aktivitách vystúpili akademik prof. Dr. Artúr J. Horbovy, DrSc. z Kyjeva a akademik prof. Maryna Resler, DrSc. z Mukačeva. Prednášku na tému Sieťovanie podnikateľských subjektov a tvorba strategických aliancií mal prof. Ing. Jozef Hudák, PhD.

O úlohách priamych a zahraničných investícií a regionálnych disparitách na Slovensku hovorila prof. Ing. Judita Táncošová, CSc., spoluautorkou jej referátu bola prof. h. c. doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.MBA. O vplyve regulačných systémov na udržanie rovnovážneho stavu podnikových ekonomík hovoril doc. Ing. Peter Serenčeš, CSc. Príspevok k rozvoju malého a stredného podnikania v podmienkach Poľskej republiky predniesli Dr. hab. Grzegorz Wilk Jakubowski a Dr. hab. Radoslav Harabin. Po diskusii k danej problematike prvú časť programu zavŕšil svojím vystúpením hostiteľ, majiteľ nesvadského Agrorentu, a.s. Ing. Ján Šimunek, PhD.MBA.

Konferencie najprv rokovala v pléne, popoludní nasledovali rokovania v dvoch sekciách. Po rokovaní v sekciách nasledovalo odovzdávanie ocenení členom Odboru ekonomiky a manažmentu Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) pri príležitosti ich životných jubileí, ako i ocenenie víťaza medzinárodnej súťaže mladých vedeckých pracovníkov o najúspešnejšiu vedeckú prácu v roku 2017 v Odbore ekonomika a manažment, ktorou sa stala Dr. Sylvia Pelcová. Uskutočnil sa tiež krst vysokoškolskej učebnice Krízový manažment podniku, ktorej autorom je Vladimír Gozora. Medzinárodná vedecká konferencia bola ukončená závermi a odporúčaniami pre prax.

Foto: Autor

gozora.jpghudakova.jpg

Dr. h. c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.MBA. Konferenciu moderovala
prof. h. c. doc. Ing. Monika Hudáková, PhD. MBA.

 

serences.jpgtancosova.jpg

Doc. Ing. Peter Serenčéš, CSc. odpovedal aj na otázky a pripomienky diskutujúcich.
Vystúpenie prof. Ing. Judity Táncošovej, CSc.

 

simunek.jpg

Záverečné slovo v prvej časti konferencie – Ing. Ján Šimunek, PhD. MBA.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984