Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Dva protikladné efekty

Regionálne aspekty rozdeľovania zdrojov Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
Počet zobrazení: 3813


traktor_80.jpg

Analýzy priestorového rozloženia verejných zdrojov Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (PRV SR 2007-2013) ukázali rozdielnosť rozloženia verejných zdrojov u projektových (investičných) prostriedkov a priamych podpôr. Dominantné projektové podpory sa najviac koncentrovali do južných a a západných oblastí.

Priestorovo excentrické rozloženie projektových podpôr vychádza z územnej alokácie výroby v súlade s prírodnými podmienkami, to znamená z geografického rozloženia podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve SR. Z pohľadu regionálnej politiky pri implementácii projektových podpôr PRV SR 2007 – 2013 (podobne ako pri Saparde a Sektorovom operačnom programe rozvoja vidieka 2004 – 2006) došlo ku kopírovaniu doterajšej regionálnej nevyváženosti rozloženia podnikateľských subjektov.

Zatiaľ čo projektové podpory sa koncentrovali predovšetkým do produkčných oblastí západného a južného Slovenska, priame platby sa naopak koncentrovali do menej produkčných oblastí severného a východného Slovenska. Severné a východné oblasti sa tak z hľadiska celkovej podpornej politiky dostávajú do pozície majoritných príjemcov verejných zdrojov; stávajú sa tak značne závislými od priamych podpôr. 

Priame podpory (najmä podpory znevýhodnených oblastí, Agroenvironment resp. jednotná platba na plochu) nemajú výrazný rozvojový efekt, ide skôr o stabilizačný efekt, ktorý prispieva k stabilizácii istej časti vidieckej populácie (predovšetkým spojenej s pôdou). Tento typ podpory je dôležitý skôr pre zachovanie kultúrnej vidieckej krajiny a zdravého životného prostredia, resp. udržania turistického potenciálu. Bez aktívnej poľnohospodárskej činnosti v týchto oblastiach by dochádzalo k devastácii krajiny, životného prostredia a vyľudňovaniu krajiny. Z pohľadu vyváženého rozvoja regiónov prostredníctvom ekonomického rastu a zamestnanosti a tým i zmierňovania nežiaducich rozdielov medzi úrovňami rozvoja regiónov vykazujú tieto prostriedky menší efekt. Ich dominantný a primárny význam spočíva v ekologicko-krajinotvornej funkcii, ktorá je všeobecnou podmienkou a predpokladom ďalšieho rozvoja regiónov. I keď z ekonomického hľadiska priame platby majú za cieľ vyrovnávať náklady na produkciu, konzervácia súčasného stavu jednoznačne nepovedie k rastu produkcie v týchto oblastiach. Produkčná funkcia v týchto oblastiach tu nie je rozhodujúca a dominantná (nie je to ani cieľom týchto podpôr). Preto je a bude dôležité optimálne nastavenie parametrov medzi rozvojovými a krajinotvornými typmi podpôr, ktoré by pôsobili synergicky a súčasne by eliminovali neefektívne využívanie týchto verejných zdrojov.

Regionálne rozdiely v poľnohospodárstve SR závisia od rozloženia podnikateľských štruktúr, ktoré zodpovedá rozdielnym produkčným podmienkam. Dlhodobé pokračovanie tohto trendu však predstavuje potenciálnu hrozbu trvalého regresného vývoja poľnohospodárskych podnikateľských subjektov v menej produkčných regiónoch s následnými dopadmi na priestorový hospodársky a sociálny vývoj. V tomto zmysle veľké priestorové disparity môžu mať negatívne  sekundárne vplyvy i na ostatné podnikateľské aktivity. Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 ukázal v rámci regionálneho vývoja v poľnohospodárstve menšiu absorbčnú schopnosť kapitálu pre podnikateľské subjekty z východných oblastí. Na druhej strane zvýšená distribúcia projektov do južných oblastí pôsobila pozitívne na zvyšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikateľských štruktúr v celkovo hospodársky poddimenzovaných južných regiónoch. Schválené projekty PRV SR 2007 – 2013 sa regionálne rozložili tak, že neprispievali k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov najmä v optike východ – západ.

V geografickej distribúcii schválených projektov sa tak prejavila priestorová vychýlenosť v prospech „bohatého západu“ oproti „chudobnému východu“. Rozdeľovanie týchto prostriedkov prebieha výrazne v prospech ekonomicky silných (inovatívnych) subjektov a tieto podnikateľské subjekty získavajú „výhodu technologického predstihu“ spojenú s rastom produktivity práce a s vysokým predpokladom návratnosti investície. Na jednej strane PRV SR 2007 – 2013 pomáhal znižovať regionálne disparity vo vertikálnom priestorovom prístupe tým, že majoritný objem financií sa rozdelil do ekonomicky znevýhodnených a infraštrukturálne zaostalých južných oblastí Slovenska, ale na druhej strane zvyšoval regionálne disparity v horizontálnom priestorovom pohľade, vzhľadom na to, že väčšina prostriedkov išla do vyspelých oblastí západného Slovenska. Východné Slovensko sa tak tomto programe dostáva do znevýhodnenej pozície menšinového príjemcu finančných podpor. Implementácia programu mala teda dva protikladné regionálne efekty. Vo vertikálnom priestorovom vyjadrení napomáha odstraňovať regionálne nerovnosti a v horizontálnom pohľade tieto disparity skôr zvyšovala.

Vo viacerých regiónoch dochádza k výraznému útlmu klasickej poľnohospodárskej výroby, čím sa zvyšuje jej koncentrácia v produkčných regiónoch a narastá reálne nebezpečie vzniku ostrovov extrémnej extenzity. Na poľnohospodárstvo sa nabaľujú ďalšie ekonomické činnosti v oblasti spracovania, služieb, obchodu a pod. Ide o podnikateľské aktivity, ktoré sú plošne rozmiestnené a sú i priestorom, v ktorom sa vytvárajú podmienky a zdroje aj pre iné druhy podnikania. Preto veľké priestorové disparity môžu mať negatívne sekundárne vplyvy i na ostatné podnikateľské aktivity.

Agrárny sektor prispieva k sociálnej kohézii vidieka najmä v regiónoch, v ktorých si zachovalo optimálnu mieru zamestnanosti a akékoľvek negatívne trendy sa prejavia nežiaducimi sociálno-ekonomickými dopadmi. Na druhej strane je však nutné zdôrazniť, že na teritoriálnej kohézii sa poľnohospodárstvo len spolupodieľa a nie je v tomto smere dominantným aktérom. Udržateľnosť hospodárskeho života vo vidieckych oblastiach je však do značnej miery ovplyvňovaná prítomnosťou poľnohospodárstva a jeho ekonomickou výkonnosťou. Poľnohospodárstvo pomáha zabezpečovať udržanie osídlenia aj v odľahlých oblastiach mimo urbanizačných centier a poskytuje zamestnanie ľuďom, ktorí majú z objektívnych dôvodov zníženú priestorovú mobilitu.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Najčítanejšie

Matovičove referendá
Idioti v politike
Kto sa smeje naposledy
Čas na nových 2 000 slov
Esencia cynizmu a pokrytectva
Návrat posolstva Novočerkaska
Ad.: Idioti v politike
Čo dnes zasejete, to budete v budúcnosti žať!
Matovičove referendá
Budíček spoza Dunaja
Idioti v politike
Vrtieť Justitiou
Kam až môže klesnúť verejná morálka?
Ako Slovensko prichádza o verejnosť
Pod rúškom tma
Covid - Rozdelená spoločnosť
Reklama
Reklama
Reklama