Dôležitejšie ako zamestnanosť

Po vzniku Československa sa bytová výstavba zabezpečovala hneď v prvých mesiacoch napriek povojnovým ťažkostiam a rozpadu Rakúsko-Uhorska. Iba v roku 1924 sa v Baťovom Zlíne postavilo 167 dvojdomkov, teda 334 bytov, a po roku ďalších 300 dvojdomkov nového typu, obklopených záhradkami.
Počet zobrazení: 1106

Po vzniku Československa sa bytová výstavba zabezpečovala hneď v prvých mesiacoch napriek povojnovým ťažkostiam a rozpadu Rakúsko-Uhorska. Iba v roku 1924 sa v Baťovom Zlíne postavilo 167 dvojdomkov, teda 334 bytov, a po roku ďalších 300 dvojdomkov nového typu, obklopených záhradkami.

V roku 1931 v Zlíne vybudovali 919 rodinných domov pre 2139 rodín, v ktorých bývalo 14 500 ľudí. A to bolo iba jedno mesto. Po skončení 2. svetovej vojny, aj keď hromadná výstavba typovými bytmi, uniformovaným urbanizmom a monofunkčným poňatím domu znamenala krok späť, množstvom vybudovaných bytov spĺňala základné nároky pre väčšinu populácie. Po roku 1989 sme očakávali zásadnú zmenu. Odmietli sme panelákové nocľahárne a predpokladali rozvoj takých foriem bývania ako v štátoch EÚ. Po zrušení komplexnej bytovej výstavby sa však transformácia bývania zastavila. Dočkali sme sa iba razantného poklesu prírastku bytov a zvyšovania ich cien, ktoré sa stali pre mladé rodiny nedostupné. Súčasná situácia v bytovej výstavbe nemá v našej vlasti v tomto storočí obdobu - žiaľ, v tom negatívnom zmysle. Po zrušení KBV až v roku 1994 vláda Jozefa Moravčíka prijala koncepciu rozvoja bývania do roku 2000. Tú nová Mečiarova vláda po voľbách v tom istom roku zrušila a s úpravami prijala o rok neskôr, avšak bez praktických výsledkov. Mali by sme si uvedomiť, že do aktívneho veku teraz prichádzajú silné populačné ročníky, veď absolútny prírastok obyvateľov SR bol v období 1981 až 1991 40-násobne vyšší ako v Českej republike. Rozvoj bývania je vo všetkých štátoch EÚ (okrem Belgicka, kde sa rieši na regionálnej úrovni) pod gesciou štátu. Podiel sociálneho bývania s finančnou účasťou štátu tam tvorí z celkového počtu bytov 15-35%. Štát riadi financovanie, tvorbu legislatívy, sociálnu a technickú politiku v tejto sfére, poskytuje garancie a dotácie, rozvíja výchovu odborníkov so zameraním na manažment a správcovstvo bytov. Jeho komplexnosť ovplyvňuje reťazový efekt: úroveň určuje najslabší článok. Na Slovensku pretrvávajú najmä ťažkosti v pripravenosti územia na výstavbu, liberalizácii nájomného, v absencii výskumu, oslabení projekcie, zaostávaní legislatívy, administratívnej zložitosti, v malej kapacite domácej stavebnej výroby a nekoncepčnosti pri zabezpečení financovania. Pre účinné oživenie rozvoja bývania a riešenie zložitej bytovej situácie predovšetkým mladých rodín, čo priamo ovplyvní výšku populačného prírastku, ale aj pre solventné vrstvy obyvateľstva treba ihneď akcelerovať štátnu politiku bývania nielen na ministerstve výstavby a verejných prác, no i v rezortoch práce a sociálnych vecí, životného prostredia, vnútra, financií, či v miestnej verejnej správe. Mali by sme zúročiť skúsenosti krajín a nadviazať priamu spoluprácu v tejto oblasti najmä s Holandskom, Francúzskom a Nemeckom. Rozvoj bývania vplýva na celé hospodárstvo. Jedno nové pracovné miesto v stavebníctve prináša 2 až 3 miesta v nadväzujúcich odvetviach, umožňuje zamestnať aj nekvalifikované sily a podporuje domácu produkciu. Podľa európskych skúseností z tohto storočia otázka bývania je dôležitejšia ako zamestnanosť. Dbajme o to, aby si mladí ľudia mohli zakladať rodiny a nezačínali novú kapitolu svojho života ako otroci kapitálu, ale sami ako vlastníci malého kapitálu - bytu.

Autor je podnikateľ

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984