Odborný seminár FSS: Princípy samosprávy v EU a SR (samospráva a aktivity občanov v SR)

utorok, 22. november 2016 - 16:30
fss_ztvs.jpg

Futurologická spoločnosť na Slovensku (FSS)
                                 sekcia futurológie Slovenského komitétu pre vedecké riadenie ZSVTS
 

pozýva na odborný seminár na tému

Princípy  samosprávy v EÚ a SR (samospráva  a aktivity občanov v SR)

 

PhDr. JANA GAŠPARÍKOVÁ, PhD.

Koreferát
Doc. Ing. PAVOL MOLNÁR, CSc.

22. novembra 2016 (utorok), o 16.30 hod.
v zasadačke Filozofického ústavu SAV, Klemensova 19, 4.posch.

www.futurologia.sk
 

Princípy  samosprávy v EU a SR (samospráva  a aktivity občanov v SR)

PhDr. Jana Gašparíková PhD., Futurologická spoločnosť na Slovensku

Európska únia vyzdvihuje princípy samosprávy  a má ich ukotvené aj v Lisabonskej dohode. Jej členské štáty sa však rôznia v tom, ako realizujú tieto princípy v realite. Istým spôsobom je za týmito zisteniami aj odlišná kultúrna a historická tradícia, ktorá je stále živá v rôznych štátoch Európskej únie a takisto v SR.V realite je význam samosprávy  podčiarknutý jej neustálym vývojom (právnym, ekonomickým, sociálnym a kultúrnym). V rámci tohto bloku predstavím monografiu Reformy verejného lokálneho sektora v časoch krízy, ktorá vyšla v Palgrave Macmillan, a kde sa sumarizujú výsledky tímu vedcov z 28 krajín, a sú súčasťou projektu COST IS 1207 

Do popredia sa dostáva aj otázka efektivity fungovania samosprávy a možnosti participácie na nej. Na jednej strane  by táto participácia mala potenciálne zvýšiť záujem občanov o lokálnu správu , na druhej strane sa však participácia spája s otázkou, či je efektívna a účinná v rámci lokálnej správy. Táto efektivita sa spája s posudzovaním kvality verejných služieb a ich inštitucionálneho fungovania. Dôležitá je spokojnosť občanov s fungovaním lokálnej samo- správy. Táto spokojnosť , respektíve nespokojnosť môže mať ďalekosiahle dôsledky, ktoré môžu mať vplyv aj na celkovú politickú stabilitu krajiny. V tomto smere bude zaujímavé spomenúť aj projekt participatívneho rozpočtovania, ktorý sa udomácnil v niekoľkých slovenských mestách a má veľkú popularitu v rôznych európskych a mimoeurópskych mestách.     

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984