Medzinárodná vedecká konferencia Európsky sociálny model: čo ďalej?

utorok, 8. október 2013 - 9:00 to streda, 9. október 2013 - 17:00


Ústav politických vied SAV
Katedra politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty UKF v Nitre

a
Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Vás pozývajú  na

medzinárodnú vedeckú konferenciu
pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku

EURÓPSKY SOCIÁLNY MODEL: ČO ĎALEJ?

Konferencia sa uskutoční v dňoch 8. - 9. októbra 2013
v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky
na Župnom námestí 12 v Bratislave.

                                         Svoju účasť prosím potvrďte na e-mail polienap@savba.sk do 3. októbra 2013.

PROGRAM KONFERENCIE

8. október 2013 (utorok)
8.30-9.00 - príchod a prezentácia účastníkov konferencie

9.00-9.30 Otvorenie konferencie

Pavol Paška –  predseda Národnej rady Slovenskej republiky
Mojmír Mamojka – predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Ľuboš Blaha – predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti
Miroslav Pekník – riaditeľ Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied

9:30 – 10:30 I. panel
Tucet omylov o sociálnom štáte
Moderuje: Ľuboš Blaha

Jan Keller (Fakulta sociálnych štúdií Ostravskej univerzity) - Tucet omylov o sociálnom štáte
Diskusia

10:30-10:50 Prestávka na kávu

10:50 – 12:30 II. panel
Sociálna dimenzia Európskej únie: mýtus alebo realita? 
Moderuje: Martin Muránsky

Vojtech Tkáč  (Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove) - Európsky sociálny model a ľudské práva
Christian Schweiger (Fakulta výskumu vládnutia a medzinárodných vzťahov Durnhamskej univerzity) – Presahujúc otvorenú metódu koordinácie: sociálna dimenzia EÚ za krízových podmienok
Radovan Geist (Filozofická fakulta Univerzity Komenského) - „Sociálna Európa“ v meniacej sa inštitucionálnej štruktúre a fungovaní EÚ
Ľuboš Blaha (Ústav politických vied SAV) - Slepá ulička sociálneho nacionalizmu v EÚ
Diskusia

12.30-14.00 Obedná prestávka

14:00 – 15:30 III. panel
Ekonomická kríza a jej dôsledky na európsky sociálny model
Moderuje: Anton Marcinčin

Peter Staněk  (Ekonomický ústav SAV) -  Je európsky sociálny model udržateľný? (finančná stránka problému)
Ilona Švihlíková (Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe) - Sociálny štát: ako reagovať na prelomové zmeny vo svetovej ekonomike?
Joachim Becker (Ekonomická univerzita  vo Viedni) - Európske protikrízové politiky, európske hospodárske riadenie a európske sociálne modely (prednesie spoločne s I. Lesayom)
van Lesay (Ekonomický ústav SAV) - Európske protikrízové politiky, európske hospodárske riadenie a európske sociálne modely (prednesie spoločne s J. Beckerom)
Michal Polák (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) - Federalizácia či centralizácia? Krízový integračný impulz a jeho dopad na európsky sociálny model
Diskusia

15:30 – 15.50 Prestávka na kávu

15:50 – 17:30 IV. panel
Hodnotové ukotvenie európskeho sociálneho modelu a jeho progresívne alternatívy
Moderuje: Jozef Lysý

Ladislav Hohoš (Filozofická fakulta Univerzity Komenského) - Transformácia sociálneho štátu
Michael Hauser (Filozofický ústav Akadémie vied ČR) - Zablokovaná Európa: neoliberalizmus a politická schizofrénia
Marek Hrubec (Centrum globálnych štúdií Akadémie vied ČR a Univerzity Karlovej) - K európskej ekonomickej demokracii: budovanie prvých pilierov
Martin Muránsky (Filozofický ústav SAV) - Európska únia: kupovanie strateného času alebo politický koncept budúcnosti?
Branislav Malík (Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Sládkovičovo) - Ruky, ktoré hnetú ľudskú spoločnosť
Diskusia

9. október 2013 (streda)

 9:00 - 10.30 V. panel
Geopolitické súvislosti európskeho sociálneho modelu: solidaritou k bezpečnejšiemu svetu? 
Moderuje: Marcela Gbúrová

Oskar Krejčí (Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe) - Geopolitika a sociálny štát
Svetozár Krno (Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) - Čínske, indické a európske tradície a alternatívy vývoja
Marta Goňcová (Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne) - Staré idey, nové problémy
František Škvrnda  (Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave) - Niektoré bezpečnostné aspekty a súvislosti európskeho sociálneho modelu
Diskusia

10:30 – 10:50 Prestávka na kávu 

10:50 – 12:30 VI. panel
Kríza európskeho sociálneho modelu a jej politické súvislosti
Moderuje: Miroslav Pekník

Marcela Gbúrová (Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) - Marshallova teória moderného občianstva a tendencie rozvoja sociálneho občianstva v Slovenskej republike po roku 1989
Milan Šikula (Ekonomický ústav SAV) - Sociálny štát a globálne vládnutie bez globálnej vlády
Jozef Lysý  (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského) - Politické myslenie medzi ochranou a prevenciou
Juraj Marušiak (Ústav politických vied SAV) - Kríza dôvery a kríza demokracie
Jíři Navrátil (Ekonomicko-správna fakulta Masarykovej univerzity v Brne) – Éra trpezlivosti? Sociálno-ekonomický protest v krajinách Višegrádu v období transformácie a krízy
Diskusia

12.30 – 14:00 Obedná prestávka 

14:00 – 15:30 VII. panel
Korene európskeho sociálneho modelu: odkiaľ a kam?
Moderuje: Juraj Marušiak

Ivan Laluha (Ekonomická univerzita v Bratislave) - Odkaz Alexandra Dubčeka v Európe
Monika Čambalíková (Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Vysokej školy v Sládkovičove) - Európsky sociálny model v podmienkach a výzvach súčasnosti
Branislav Fridrich (Fakulta práva Janka Jesenského, Vysoká škola v Sládkovičove) - Sociálne práva a ich zabezpečenie a limitácia v Charte základných práv Európskej únie
Jíři Silný (Ekumenická akadémia v Prahe)  - Biblické a kresťanské inšpirácie spravodlivého usporiadania spoločnosti
Diskusia

15:30-15:50 Prestávka na kávu

15:50 – 16:50 VIII. panel
Vybrané otázky sociálnej práce a sociálnej politiky v Európe
Moderuje: Ivan Laluha

Petronela Šebestová  (Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy v Sládkovičove) - Kritický pohľad na zákonodarstvo týkajúce sa sociálnej práce a poskytovania sociálnych služieb na Slovensku
Antonín Kozoň (Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy v Sládkovičove) - Sociálna práca a jej cesta k človeku: kam kráča...?
Marián Sekerák (Fakulta sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe) - Zamestnanecká participácia: medzi štátnym paternalizmom a korporatívnym kapitalizmom
Diskusia

16:50 – 17:00 Záver konferencie: Ľ. Blaha, M. Pekník 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984