Reklama
Reklama

Zmätky okolo pojmu "socializmus"

Počet zobrazení: 1898

Vzhľadom na závažnosť používaného pojmu použijem otvorený list

Vážený pán Votruba,

mútnu vodu okolo pojmu socializmus (Bristské listy) Ste nevyčistil ale ešte viac zamotal. Socialistická teória, ktorá našla svoju prax v reálnom socializme je o úplne niečom inom.

Skrátene:

socializmus je spoločenské (bez podielové) spoluvlastníctvo výrobných prostriedkov ktoré zabezpečuje aby sa zisky nekoncentrovali v rukách menšiny na úkor väčšiny ale ak vzniknú aby sa prerozdeľovali podľa uváženia politickej nadstavby. Ekonomická teória o forme politickej nadstavby nič nehovorí. Z Marxovej tvorby možno skôr o nej povedať, že má byť po nevyhnutnom období diktatúry, zrejme na obdobie zospoločenštenia, demokratická!!! Táto skutočnosť nastala v ČSR koncom 50-tich rokov a preto pribudlo (11.7.1960) v názve ďalšie „S“ - socialistická. To, že komunistom sa zapáčilo vládnuť a v rozpore s marxizmom základňu a nadstavbu spojili v jeden nedeliteľný celok je ich historickým podvodom na občanoch. Tento podvod zavŕšili v roku 1988, keď kvôli tomuto vedeckému nezmyslu zlikvidovali socializmus v snahe udržať sa pri moci.

Podrobne: (Výber z mojej knihy „Lúpež storočia a NEOEKONÓMIA“ vydaná v roku 2003)

V októbri 1945 na základe znárodňovacích dekrétov prezidenta republiky č. 100 až 103/1945 Zb. sa začal formovať "národný majetok". Tento majetok sa vo všetkých následných ústavách považuje za "národný majetok" alebo "spoločenské vlastníctvo", ktorý môže byť v správe štátu, alebo družstva /pozri Ústava ČSSR z 11.7.1960 Čl. 8/.

Čl.11 predmetnej Ústavy ods.1 hovorí: "Štát zriaďuje hospodárske organizácie, najme národne podniky, ktorým zveruje časti národného majetku do správy, ako samostatným právnickým osobam.

Z povedaného, ale aj z ďalších zákonných ustanovení /Hospodársky zákonník a pod./ vyplýva, že mimo toho, čo môže byť osobným vlastníctvom /Čl.10/, sú všetky výrobné i nevýrobné prostriedky v bezpodielovom vlastníctve národa, ako celku a podliehajú správe (!!!) štátu alebo družstvám, ktoré pre tento účel možno zriaďovať.

Toto naše vlastníctvo nám zároveň garantovalo reálne pravo na prácu, inými slovami správca - štát bol povinný umožniť nám /ako vlastníkom/ prístup k týmto prostriedkom, aby sme ich mohli používať pre seba a potreby svojej rodiny. Naviac nakoľko bol iba správcom, podčiarknime "správcom" nemohol tento majetok scudzovať.

Dna 15. júna 1988 v Zákone č.98 štát v rozpore s vtedy platnou Ústavou tento majetok poštátnil, zrušil "Národné podniky" a odovzdal nikomu nezodpovedným "Štátnym podnikom" /v § 66 predmetného zákona nahradil slová "spravujúca národný majetok" slovami "ktorá vykonáva právo hospodárenia s národným majetkom"/, zároveň v §27 umožnil prakticky  devastáciu tohoto majetku bez postihu a bez možnosti kontroly zo strany ľudu. Ďalšími zákonnými úpravami jeho rozpredaj /lepšie povedané "zákonné" rozkrádanie/.“

Grafický znázornený vývoj spoločensko ekonomických formácii (v knihe):

Iný - (wikipedia): Socializmus je

  • politická a ekonomická teória obhajujúca spoločné vlastníctvo výrobných prostriedkov, kontrolu celej výroby, distribúcie a výmeny ako spravodlivý spôsob účasti na národnom bohatstve

V Michalovciach 29.8.2013

Andrej Sablič

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy