Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Zabudnime na triedny boj a začnime bojovať spoločne proti skutočnému nepriateľovi ľudstva

Počet zobrazení: 2432

K. Marx pri skúmaní spoločnosti si všimol jej protipóly medzi ktorými existuje prehlbujúce sa protirečenie: kapitalista – proletár. Na tomto princípe vznikla aj ľavica a pravica a ich teoretické prístupy k riešeniu problémov v spoločnosti. Socializmus kapitalistov (zospoločenštením) zlikvidoval. Protirečenie v spoločnosti neprestalo ale sa ani neriešilo a tak komunisti socializmus zlikvidovali a tým zlikvidovali aj teoretický základ o protirečení v spoločnosti a jeho protipóloch (marxizmus). Jednoducho povedané socializmus odstránil nárast ekonomického protirečenia ale samotné protirečenie preniesol len z roviny ekonomickej do roviny politickej.

Pri analýze socializmu, ale aj opätovnej analýze kapitalizmu som dospel k názoru, že protirečenie kapitalista – proletár nie je primárne ale len sekundárne. Marx na tento problém upozornil nepriamo teoretickým ustanovením kategórie "TOVAR" (hieroglyf, cena). Napriek jeho enormnej snahe (Kapitál) odhaliť protipóly protirečenia ktoré TOVAR v sebe obsahuje sa mu to nepodarilo. Ja som dospel k názoru, že primárnou príčinou problémov v spoločnosti je protirečenie medzi ekonomickou realitou (človekom a prírodou) na strane jednej a virtuálnym svetom, ktorý si o tejto skutočnosti človek vytvoril pomocou peňazí. Kapitalisti či riadiaca trieda za socializmu boli a sú len obyčajnými otrokmi tohto virtuálneho sveta. Človek tento svet (ekosystém) neovláda ale naopak tento anti ľudský svet peňazí ovláda človeka a ničí ho. Nie je to po prvý ani posledný krát keď človekom sformovaný prvok pre jeho potreby, sa nakoniec obratí proti človeku. Za všetko spomeniem len známe DDT či azbest. Zo spoločenskej oblasti možno spomenúť niektoré náboženstva, fašizmus a pod.

Dôkazy o tejto skutočnosti som predložil ako podnet GP SR a má ich k dispozícii aj redakcia. Z materiálu vyberiem len jeden záver „Zisk je strata reálnej hodnoty vyjadrená v peniazoch“ a kardinálnu otázku ktorá z materiálu vyplýva a tou je: „Praktická a teoretická ekonómia sa má zaoberať a hospodáriť peniazmi alebo ľudským a prírodným potenciálom?“ Kto by mal s tým problém nech sa zamyslí nad tým kto víťazí v rámci súčasnej krízy, človek (reálna ekonómia) alebo virtuálny svet peňazí a ich klonov? Likvidácia pracovných miest je praktický dôkaz o nadradenosti virtuálneho sveta nad svetom reálnym, teda ľudstvom a zároveň dôkaz o anti spoločenskom a anti vedeckom charaktere súčasnej ekonómie či už praktickej alebo teoretickej.

Prosím! prestaňme sa zožierať kvôli hlúposti zvanej "ekonómia" a zoberme rozum do hrsti na likvidáciu anti spoločenskej podstaty na ktorej je súčasná  ekonómia založená.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy