Reklama
Reklama

Virtuálny svet versus človek 3 alebo vývoj spoločnosti od rodiny po celosvetovú spoločnosť na rodinnom princípe

Počet zobrazení: 1937

ks_0_deg_ks_1deg_ks_2degaaa.png

Svet je historický v najhlbšej kríze a preto je načase sa zamyslieť nad tým či túto krízu budeme prehlbovať a riskovať kolaps spoločnosti. Ak sa naša spoločnosť nemá utopiť v mútnych vodách dneška je načase sa pozrieť kde naša spoločnosť sa začala formovať a kam vlastne smeruje.

Verím, že žiaden analytík neodmietne tvrdenie, že základným prvkom spoločnosti je vyvážená rodina. Vo vyváženom rodinnom prostredí nepoznáme vojny, nepoznáme nadvládu muža či ženy, nepoznáme ekonomické spory ani iné neduhy ktoré sú vlastné dnešnej spoločnosti, ak sa sem nezaniesli z tejto spoločnosti. Takáto vyvážená rodina (komunistická spoločnosť 0° - KS 0°) zrejme stala v prvopočiatkoch budovania prvotnopospolnej spoločnosti (PPS). Túto rodinu pravdepodobne v záujme jej ochrany začali negovať (R1 – dvojitá negácia, ide o negáciu rodiny ale zároveň aj mužov) matky aby mohli začať budovať väčší spoločenský celok – rod (PPS). Týmto sa zakladá základné protirečenie medzi ženami a mužmi. V prvej fáze dominujú ženy (- Ž). Dominancia žien však znamená odcudzenie sa „optimálnej potrebe celej spoločnosti(- OPS_ideálny vývoj). „A“ poukazuje na mieru odcudzenia sa mužom a zároveň sa začína čiastočná negácia tejto skutočnosti. Po prechodnom období dochádza k vzájomnej rovnováhe, ale zároveň k reflexii a prevzatiu „žezla“ mužmi - „B“. Dominancia mužov (- M) znamená iné odcudzenie (- OPS) - „C“ a zároveň čiastočnú negáciu tohto obdobia. Po ďalšom prechodnom období dochádza k negácii (R2) pôvodnej negácie (R1) a rod dosahuje vo svojich vnútorných vzťahoch vnútorne vyváženú kvalitu komunistickej spoločnosti 1° (KS 1°) vlastnú pôvodnej rodine, ktorú týmto zároveň rehabilituje.

R2 sa nám historický stotožňuje zároveň aj s novou negáciou, teraz samotnej PPS a zároveň negácie symbiózy medzi reálnymi hodnotami a ich ideovým zobrazením. Totožnosť však nemusí byť vždy pravdou. Pokiaľ rody žili v dostatočnej izolácii, životnosť KS 1° mohla byť dlhodobá a niektoré pozostatky PPS v podobe KS 1° nachádzame dodnes. Mnohí myslitelia na základe tejto historickej skúsenosti hľadajú cestu k priamej demokracii či kolektívnemu naturálnemu hospodáreniu (LETS, družstevníctvo a pod.). Ide o nepochopenie celospoločenskej vývojovej tendencie.

So zahusťovaním svetového priestoru PPS vzniká potreba ešte väčších celkov, avšak pre tak veľké celky je priama demokracia a kolektívne naturálne hospodárenie nereálne!!! Začína nový cyklus hľadania takej formy spoločnosti ktorá by vyhovovala kritériám rodinných princípov avšak obsiahla celosvetovú spoločnosť. V tomto je pointa základnej negácie PPS a začiatok turbulentného vývoja v ktorom žijeme. Mnohí myslitelia toto obdobie (cyklus) právom nazývajú lúpežným obdobím. Pokiaľ sa týka vedeckého bádania vrátane marxizmu jeho základným nedostatkom je skutočnosť, že sa sústreďuje (napriek upozorneniu od Marxa) na skúmanie jednotlivých fáz tohoto obdobia a nie na obdobie ako celok. Hĺbka poznania sa tak dostala len k pochopeniu triedneho boja v jednotlivých fázach čo je však len sekundárna príčina turbulencii spoločensko ekonomického vývoja ale nie jeho primárnej podstaty, spoločnej pre všetky fázy vývoja.

Ako vlastne vyzerá základne protirečenie ktoré začalo likvidáciou PPS?

Aby bolo možné priamu demokraciu (PD) a naturálne hospodárenie (NH) aplikovať na celosvetový priestor bolo potrebné ich minimalizovať a zároveň maximálne rozšíriť – premena kvantity na kvalitu a obrátene. O tomto je celý vývojový cyklus medzi KS 1° a KS 2° ktorý riešime už niekoľko tisícročí. Jeho podstata spočíva v postupnom overovaní ako vyjadriť realitu pomocou idei!!! Zastupiteľská demokracia a peniaze sú snahou o virtuálny obraz reality, ktorý by ovládal celosvetovú spoločnosť podľa rodinného princípu.

V čom je teda problém? Človek zatiaľ nedokáže objektívne vyjadriť realitu jej verným obrazom a obraz realitou. Vznikajú takto dva samostatné protirečivé svety. Reálny svet (človek) a zatiaľ jeho deformovaný obraz (virtuálny svet v podobe virtuálnych inštitúcii - štát, OSN, podnikateľské subjekty, súdnictvo a pod., a virtuálnych ekonomických hodnôt – peňazí). Toto je základné protirečenie (protipóly) vývojového cyklu medzi KS 1° a KS 2°.

V prvej fáze cyklu ( - Č), keď virtuálne prvky boli slabo rozvinuté dominantné postavenie v novo formovanom svete mal človek (otrokári) až sa ukázala nezmyselnosť a odcudzenie sa - OPS - „D“. Nastupuje prechodné obdobie (feudalizmus) po ktorom dominantné postavenie ( E - buržoázna revolúcia) preberá virtuálny svet (-I). Ide o nadvládu virtuálnych prvkov tvoriacich ucelený svet (ucelenú ideológiu apartheidu nad človekom). Ide o svet ktorý nie je verným obrazom človeka a jeho potrieb (- OPS - vedecký) ale o obraz deformovaný. Túto ideológiu apartheidu ktorá deptá a ničí ľudstvo ako celok predstavujú predovšetkým, ekonómia (má dominantné postavenie) nerešpektujúc realitu a reálne potreby človeka, a politický systém ktorý chráni kontraverznú ekonómiu svojím zákonodarstvom, a ďalšími pomocnými ideologickými nástrojmi (spoločenské „vedy“ a pod.).

Dnes odcudzenie virtuálneho sveta dosahuje už (podľa ekonomických turbulencii) svoj vrchol „F“. Je zbytočne obviňovať kapitalistov a politikov, to sú len dobre platené námedzné sily (žoldnieri virtuálneho sveta). Táto trieda virtuálny svet neformuje, to virtuálny svet si formuje ju! Otrokárstvo a feudalizmus formovali ľudia ale kapitalizmus už si formoval a formuje virtuálny svet peňazí!!! Toto treba pochopiť a vysvetliť celej spoločnosti, potom bude boj o novu spoločnosť (KS 2°) ľahší.

Kontrolné otázky pred záverom: Virtuálny svet má dokonalú, dobre platenú reálnu organizáciu v podobe finančných inštitúcii, štátnych inštitúcii, zákonodarstva, podnikateľských subjektov, vojenstva, organizovaného terorizmu a pod.. Akú organizačnú štruktúru má reálny svet ľudí ako protipól k tejto virtuálnej realite? Heslami či pouličnými vystúpeniami chceme premôcť opísanú mašinériu virtuálneho sveta?

Záver: Pokiaľ reálny a virtuálny svet nevytvoria vzájomne síce protirečivý, ale vyvážený celok dovtedy nebude „raj na zemi“ – KS 2°. Monistická (jednooká) ekonómia uprednostňujúc peniaze pred reálnymi hodnotami (človekom a jeho hmotnou a duchovnou produkciou) bude šíriť lúpežníctvo všetkého druhu, vrátane vojnových ťažení. Ak túto pravdu ľudstvo nepochopí, tak táto bezcitná a hlúpa ekonómia môže vyprovokovať aj III. Svetovú vojnu k čomu nemáme ďaleko.

O základnej príčine odcudzenia sa ekonómie realite v budúcom pokračovaní.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy