Reklama
Reklama

Virtuálny svet versus človek 2 alebo Historický a dialektický dualizmus.

Počet zobrazení: 1483

Filozofickí velikáni Hegel a Marx dokonale ovládali dialektiku. Čo nechápem je, ako pri tom dokázali ostať monoteistami, Jeden idealista a druhý materialista. Na to aby sme dokázali dialektický myslieť potrebujeme dva rovnocenné protiklady (proti póly) medzi ktorými prebieha boj ktorý prináša nové a nové formy hmoty a idei, teda vývoj.

Mne viac vyhovuje dualistické myslenie a preto si filozofický cením oba základne prvky filozofického sveta. Jednoducho som základnej hmote pridelil základnú ideu v podobe kvality teda nehmotného javu. Lenin o idei píše, že ide o „fotografický snímok“ reality v našej mysli. Podľa toho idea bez nás nemôže existovať. Nuž a toto nie je pravda. „Fotografický snímok“ môže spraviť nielen človek ale aj obyčajné blato. Dva prvky rôznej kvality ak vytvoria celok vytvárajú novu kvantitu (jeden celok) s novou kvalitou (ideu - stopa po mamutovi v skameneline). Ide o reálnu ideu o reálnom spojení dvoch prvkov. Samozrejme môže isť aj o reálnu ideu (stopu) o nereálnej skutočnosti (ilúziu, falzifikát) na príčine ktorej môže byť človek ale aj príroda.

Nemienim sa viacej miešať filozofom do ich remesla. Touto úvahou som len chcel ukázať, že idea môže existovať nezávisle na človeku a človeka môže nielen ovplyvňovať ale dokonca aj ovládať.

Spoločnosť je vysoko organizovaná forma hmoty ktorá má aj svoju vlastnú vysokú kvalitu (ideu), ktorá môže byť verná svoje podstate ale môže byť aj ilúziou (falzifikátom).

Človek je nižšou formou takejto hmoty, so sebe vlastnou neopakovateľnou genetickou (hmotnou) a ideovou výbavou. Treba však povedať, že človek a spoločnosť sú iné formy hmoty. Spoločnosť nie je mechanickým kvantitatívnýma kvalitatívnym súčtom členov spoločnosti, každá z nich sa vyvíja iným spôsobom a teda aj ich ideová výbava môže a nemusí byť identická. Na to aby sa ideová výbava jedinca a spoločnosti harmonizovala (vznikla „komunistická spoločnosť) treba aby spolu absolvovali určitý vývojový cyklus (v jednote a boji svojich protichodných záujmov – pólov). Máme šťastie, že ľudstvo už jeden takýto ucelený cyklus absolvovalo a smolu, že máme o ňom tak malo poznatkov. Išlo o prvotnopospolnú spoločnosť (ďalej PPS).

Skúsim na rozdiel od iných zrekapitulovať jej vznik a vývoj na báze dialektiky. Túto spoločenskú formáciu začali formovať ženy (matriarchát) nakoľko prirodzený pud na zachovanie života vychádzal z ich lona a myslenia. Ženy pochopili, že samostatná rodina (muž a žena) v boji s prírodou nedáva rodine nádej na pokojné prežitie a výchovu následnej generácie. Matriarchát znamená negáciu rovnováhy medzi postavením muža a ženy – „spoločenský rozpad“ rodiny v mene vzniku vyššej spoločenskej formy – rodu. Každá akcia časom prináša reakciu. Dominancia ženy sa ukázala časom ako škodlivá a tak (po prechodnom uvedomovacom období - „jari“) prichádza obdobie patriarchátu. Aj toto sa však ukáže ako negatívna úchylka a tak prichádza vyúčtovanie (jeseň) ktorá ustanovuje v rode rovnováhu pri rozdielnom postavení muža a ženy (negácia negácie alebo komunistická spoločnosť prvého stupňa ak rodinu budeme pokladať za nultý stupeň - základ spoločnosti.

Problémom pre dejepiscov, keď „jeseň PPS“ ktorú nazvali „vojenské demokracie“ je skutočnosť, že nepochopili čo je vlastné a čo cudzie PPS.

Čo je vlastné PPS? Predovšetkým je to priama demokracia a prísne kolektívne hospodárenie. Gréci toto kolektívne hospodárenie s reálnymi hodnotami potrebnými na zachovanie rodu nazvali „oikonómia“. Ide o spojenie dvoch slov: "oikos" , čo znamená dom alebo domáce hospodárstvo a "nomos" , čo znamená zákon. Oikonómia bola teda veda, ktorá sa zaoberá zákonmi domáceho hospodárstva. Práca pre spoločnosť nebola dobra vôľa jedincov ale zákonná povinnosť (samozrejmosť).

Tak ako každá jeseň nosí v sebe zárodok novej úrody aj „jeseň“ PPS už obsahuje vo svojom lone prvky ktoré ju budú negovať. Vojenské operácie, peniaze a obchod sú prvky pre PPS cudzie a budú tvoriť základ pri jej negácii a zrod nového cyklu vo vývoji ľudskej spoločnosti. Vojnovými a obchodnými transakciami človek začína likvidovať PPS a vydal sa na cestu vybudovať celosvetovú komunistickú spoločnosť. Je tu však vážny problém a tým je neschopnosť veľkých celkov realizovať priamu demokraciu a naturálne hospodárenie. Aby toho ľudstvo bolo schopné začína sa formovať „virtuálny svet“ ktorý by mal byť ideovým obrazom reálneho sveta. Štát (dnes aj OSN) a jeho prvky, ako cisár, parlament, mestská rada, podnikateľský subjekt, peniaze to nie sú reálne prvky novej spoločnosti ale idei (predstavy) o reálnych prvkoch. Nakoľko ľudské poznanie nie je schopné (zatiaľ) zabezpečiť aby tieto prvky boli reálnym obrazom spoločnosti ako celku vzniká z týchto falošných obrázkov reality samostatný, od človeka nezávislý virtuálny svet.

Dnes nie človek (bytie) ovláda spoločnosť ale virtuálny svet (Σ falošných idei o štáte, peniazoch a pod.) ovláda človeka a deformuje jeho myslenie a konanie.

Dialekticky povedané bytie a jeho idea, po rozpade PPS sa dostali do protirečenia aby po čase priniesli novu jednotu na celosvetovej úrovni – komunistickú spoločnosť druhého stupňa (o ktorej sníval a písal Karol Marx).

Záver:

  • Hmota a idea sú navzájom späté i keď medzi nimi prebieha neustály boj. Jeden bez druhého nemôžu reálne existovať a bez ich jednoty a protirečenia by nebolo vývoja.

  • Základné zákonitosti dialektiky (vývoj) sa realizujú v cykloch medzi negáciou a negáciou negácie. Cyklus prebieha medzi dvoma protipólmi pri ich vzájomnej jednote a zároveň protirečení. Cyklus sa skladá zo štyroch etáp. Každý z protipólov má svoju vlastnú etapu v ktorej dominuje. Ďalšie dve etapy sú etapy prechodné. Medzi jednotlivými etapami existujú dielčie (sekundárne) negácie ktoré „zavrhnú slepé riešenia“. Protipóly sa pri týchto negáciách navzájom (dočasne) synchronizujú aby zabránili spoločnému kolapsu. Konečná negácia prvotnej negácie je dosiahnutie rovnovážneho stavu medzi protipólmi, ktorý môže ale nemusí byť konečný. V lone komunistickej spoločnosti x-tého stupňa už môže byť zakódované nové protirečenie a nový cyklus protirečení medzi novými protipólmi.

Pokračovanie nabudúce.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy