Reklama
Reklama

Peter Daubner: Sme ešte civilizovanou krajinou?

Počet zobrazení: 455

Anna Záborská a jej ultrakonzervatívna skupina v hnutí OĽaNO spolu s fašistickými poslancami a hnutím SME RODINA dnes definitívne pretlačila v parlamente uznesenie, ktoré odmieta správu Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach žien. Vraj preto, že Európsky parlament nerešpektuje princíp subsidiarity a prekračuje svoje kompetencie. Je to, bohužiaľ, medzinárodná hanba.

Väčšina poslankýň a poslancov parlamentu na čele s Annou Záborskou totiž dnes preukázala, že nerozumie základom európskeho práva, európskemu legislatívnemu procesu a fungovaniu európskych inštitúcií.

Prečo? Podľa Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality, pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie sa zásada subsidiarity uplatňuje výlučne pre "návrhy európskych legislatívnych aktov".

Návrh správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien nie je v tejto súvislosti „návrhom európskeho legislatívneho aktu“, a preto z hľadiska európskeho práva nemôže nerešpektovať princíp subsidiarity a ani nemôže prekračovať kompetencie Európskeho parlamentu.

Z hľadiska postupov vnútroštátneho parlamentného preskúmania, podľa článku 5 ods. 3 druhého pododseku a článku 12 písm. b) Zmluvy o Európskej únii, národné parlamenty členských štátov Európskej únie zabezpečujú dodržiavanie zásady subsidiarity v súlade s postupom stanoveným v Protokole č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

Na základe tohto mechanizmu (včasného varovania ex ante) má každý národný parlament (alebo každá komora národného parlamentu) osem týždňov od postúpenia návrhu legislatívneho aktu (v tejto súvislosti návrh správy Európskeho parlamentu nie je návrhom legislatívneho aktu), na to, aby zaslali predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením dôvodov, pre ktoré sa domnievajú, že daný legislatívny návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Pri posudzovaní návrhov správ Európskeho parlamentu a jeho výborov sa teda zásada subsidiarity neuplatňuje.

Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, spravodlivosti, právneho štátu, rešpektovania ľudských práv a nediskriminácie, ako sa uvádza v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a všetky členské štáty Európskej únie prijali na základe medzinárodného práva a zmlúv Európskej únie záväzky a povinnosti rešpektovať, zaručovať a napĺňať základné práva.

V tomto kontexte sú práva žien základné ľudské práva a inštitúcie EÚ a členské štáty EÚ majú právnu povinnosť dodržiavať a chrániť ich v súlade s primárnym právom Európskej únie (Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie), Chartou základných práv Európskej únie, Európskym dohovorom o ľudských právach a súvisiacou judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj s medzinárodným právom.

Bodka.

(Status na FB 17. júna 2021)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy