Reklama

Ochrana žien pred násilím či „rodové“ verzie človeka...

Počet zobrazení: 1293

Kto rozumie slovenskému jazyku a prečítal si Istanbulský dohovor, tak ten vie, že jeho jadrom nie je boj proti násiliu na ženách, ale jeho jadrom je „rodová“ rovnosť, pričom podľa definícií uvedených v danom dohovore je pojem „rodu“ definovaný v čl. 3 bod c takto: „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“. Z uvedenej definície jednak jasne plynie, že pokiaľ sa držíme definícií, ktoré zavádza samotný dokument, tak pod výrazom „žena“ sa tu nemôže mať na mysli žena v biologickom slova zmysle, ale žena v „rodovom“ zmysle, teda akákoľvek osoba, ktorá plní v spoločnosti funkcie, ktoré táto spoločnosť považuje za funkcie ženy. Ak je teda nejaký muž v domácnosti, ako sa hovorí, „pod papučou“, tak z hľadiska dokumentu je ženou a jeho žena je z hľadiska dokumentu mužom. Nejdem ďalej vymýšľať rozmanité zápletky, ktoré z pojmov v danom dokumente nutne plynú. Ale z vyššie naznačeného hľadiska jasne plynie, že Istanbulský dohovor nie je o ochrane žien pred násilím, ale dokumentom, ktorý sa snaží do spoločnosti vniesť nové chápanie muža a ženy, tzv. rodové chápanie, a to preto, aby sa mohli následne všetky „rodové“ verzie človeka postaviť v spoločnosti na jednu úroveň. Ale v tomto boji za sociálnu rovnosť a spravodlivosť medzi indivíduami by sme nemali zabúdať, že sociálna rovnosť a spravodlivosť môže existovať len potiaľ, pokiaľ tu spoločnosť reálne existuje a spoločnosť môže reálne existovať len potiaľ, pokiaľ sa neustále reprodukuje. Ale táto prvá a základná podmienka spoločnosti nie je podmienená „rodovými“ formami existencie mužov a žien, ale je podmienená ich biologickými formami, ich biologickým zdravím, ktoré je nesporne základnou podmienkou udržania danej spoločnosti pri živote. Preto je ochrana „biologických“ žien pred násilím, skutočne jednou z podstatných povinností spoločnosti, ale o tejto povinnosti Istanbulský dohovor hovorí len „nominálne“, ale nie pojmovo.

(Status na FB 18. mája 2021, titulok Slovo)

Reagencia autora na: https://komentare.sme.sk/c/22654683/preco-by-slovensko-malo-ratifikovat-istanbulsky-dohovor.html

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy