Reklama
Reklama

Ľudia, je načase sa spamätať!

Počet zobrazení: 3216

Prečo?

  1. Ľudská spoločnosť svojou prácou i myslením sformovala ekonomický systém. Vývoj ukazuje, že spoločnosť radšej zahynie ako by mala pripustiť, že priviedla na svet svojho kata, pre ktorého človek je zbytočná nákladová položka a tak ju treba odstrániť.“

  2. Bezcitnosť ktorá sa šíri svetom horšie ako mor, nevyplýva z podstaty človeka ale z bezprízornej podstaty peňazí . Ak nezmeníme ich podstatu tak ľudstvo spácha nevedome v ich mene sebe vraždu.

 

Uplynul obligátny mesiac od doručenia otvoreného listu ( TU ) čelným predstaviteľom Slovenska ale nikto naň nereagoval. Buď listu a prílohe veľmi dobre rozumejú a sú stotožnený s tým, že v tejto spoločnosti sa nezávisle od vôle ľudí systematický kradne čoraz viac a mlčaním to kryjú, alebo to nepochopili.

Na základe osobných diskusii však musím konštatovať, že exaktné dôkazy ktoré sú v nich uvedené sú dosť ťažkopádne preto sa dnes pokúsim ich preložiť do polit-ekonomickej roviny tak aby im porozumel bežný občan.

Pokiaľ chceme pochopiť podstatu ekonomického systému, jeho nepríčetnosť a škodlivý vplyv na ľudskú spoločnosť potom nesmieme hrať a skúmať „bago hru“ medzi kapitalistom a pracujúcim ale pozrieť sa na celosvetovú ekonomickú arénu a definovať si jej protihráčov. Túto hru hrajú a protipóly tvoria na jednej strane ľudia a ich reálna ekonomika (produkcia a spotreba reálnych hmotných a duchovných hodnôt) a na strane druhej virtuálny svet peňazí v podobe virtuálnych (právnických) osôb (a.s., s.r.o., banky a pod.,). Nezamieňajme si tento virtuálny svet s jeho vlastníkmi či manažérmi, tí sú len jeho otrokmi!!! Nuž a ihriskom nie sú hranice podnikov či štátov ale celosvetový TRH na ktorom toto protirečenie (nemilosrdná vojna) prebieha!

Slovná analýza

Ľudia tvoria hodnoty aj nadhodnoty a tieto v rámci obchodu odovzdávajú virtuálnym schránkam peňazí (VSP), aby si od nich naspäť kupovali. VSP namiesto toho aby tieto hodnoty a nadhodnoty objektívne ocenili a vrátili ľuďom tak si naúčtujú k ním zisk, ktorým hodnoty zriedia a vrátia ľuďom menej hodnôt ako ich prevzali. Ak chcú ľudia získať naspäť všetky nimi vytvorené hodnoty potom im nič neostáva len si od VSP zobrať pôžičku a dokúpiť zbytok nimi vytvorených hodnôt.
Toto je elementárna podstata ekonómie a tým aj systémového okrádania ľudí VSP. Tento proces prebieha ako rovnomerne zrýchlený (exponenciálny) proces kde koeficientom zrýchlenia je miera ziskov.

Toto je podstata vzťahu „človek-peniaze“. Všetko ostatné vrátane korupcie, triedneho boja, vojen či terorizmu a pod, je len nadstavba na tejto základni ktorá tento systém prekrýva a odvádza od neho pozornosť.

Ekonomické zobrazenie

Ako občania a ekonómovia oceňujeme majetky „M“ ako súčet reálnych hodnôt („RH“) vyjadrených v peniazoch, plus peňažné prostriedky („PP“), plus pohľadávky („P“) a mínus záväzky („Z“) .

„M“ = „RH“ + “PP“ + „Z“ - „Z“

Toto individuálne (subjektívne) ekonomické zúčtovanie je v naprostom poriadku ale len v takom prípade ak bude v poriadku aj jeho sumarizácia za objekt, teda zúčtovanie objektívne za spoločnosť ako celok (celosvetové).

Tak a teraz sme sa dostali k celosvetovému podvodu so ziskom ako samostatnou, vysoko cenenou veličinou. Poďme si spočítať celosvetový majetok.

Ak majú byť pohľadávky reálne tak ich suma vo svete sa rovná sume záväzkov a vzájomne sa vynulujú. Potom nám ostane suma celosvetového majetku ako „M“ = „RH“+“PP“ a to je nezmysel!

Ak chceme spraviť poriadok v ekonómii ako celku, aby nepodliehala nezmyselným turbulenciám a ako celok bola holý a bezprízorný nezmysel, potom musíme dať do poriadku sumarizáciu majetku na úrovni celku a túto rozložiť na jej jednotlivé zložky.

Správne má majetok sveta znieť následovne „M“ = „RH“ (vyjadrené v peniazoch) a z toho plynie, že

RH“ = “PP“

Toto je nevyvrátiteľný postulát ktorý neguje súčasnú mikro aj makro ekonómiu a stanovuje základný kameň novej, exaktnej ekonómie.

Na báze elementárnej logiky potom možno odvodiť z tejto rovnice následovné axiómy:

  1. Nadhodnota a zisk nie sú totožné pojmy. Nadhodnota je taká hodnota vyjadrená v peniazoch ktorá bola vytvorená nad rámec spotrebovaných „RH“. Zisk sú peňažné prostriedky získané nad rámec použitých „PP“

  2. Tvorba nadhodnoty bezo zmeny sumy „PP“ znamená zníženie jednotkových cien „RH“ na trhu pre ľudí a reálnu ekonomiku.

  3. Zvýšenie „PP“ na strane VSP formou ziskov, emitovania peňazí či ich klonov v podobe derivátov, nekrytých pôžičiek a pod. znamená rovnako zníženie jednotkových cien „RH“ na trhu ale aj prisvojenie si vzniknutého prebytku „RH“ VSP, teda stratu pre ľudí a reálnu ekonomiku.!

Podrobnejšie napríklad (TU)

Ak ekonómia a ekonómovia konečne si priznajú tieto pravdy potom nikto nespochybní fakt, že v ekonómii existuje stále rastúce protirečenie medzi reálnym svetom ľudí a virtuálnym svetom peňazí. Kapitalisti sú len následok (panoši) systému a nie jeho pôvodcovia. Ak toto protirečenie nemá narastať potom peniaze musia zobrazovať svet bez odchýlok, teda bez ziskov a strát, respektíve spôsobom, že zisky = evidovaným stratám a následok na celok je 0! Zisky a emitovanie prázdnych peňažných prostriedkov vrátane ich klonov sú okrádaním spoločnosti ako celku a teda v zmysle dnešného práva trestným činom!!!

Prax dokonale charakterizuje táto tabuľka a graf.

tabulka_graf.png
Tabuľku som neaktualizoval lebo relevantné údaje sú zrejme dnes tajomstvom a HUMAN DEVELOPMENT REPORT ich nepublikuje. Pomôžem si však týmto: Květa Pohlhammer Lauterbachová: Od založení Fedu v roce 1913 vzrostlo celoplanetární zadlužení z téměř nuly na 230 bilionu dolarů. To je víc jak trojnásobek světového HDP, který nyní ostatně jde prudce dolů. A toto číslo nezahrnuje nekryté závazky ve stovkách bilionů dolarů a 1,5 biliónu eur v derivátech. Žijeme v bublině, kterou léčí vlády a banky stejnými jedy, které tyto bubliny způsobily. Nafukováním bilancí bank a tiskem nekrytých peněz. Exponenciální růst objemu peněz zničí měny a vyvolá anarchii.“ (TU)

Takto vyzerá ekonomický finančný tumor ktorý vyprodukoval vírus zvaný „ZISK“ a na ňom založený ekonomický mechanizmus tohto sveta.

Rekapitulácia

Reálne hodnoty a nadhodnoty tvorí len a len človek! Dokonca ani príroda sama o sebe netvorí nič čo by malo pre človeka cenu. Samotný vzduch okolo nás je pre človeka bezcenný ak si ho človek nespracuje v pľúcach. Peniaze človek netvorí, ten ich iba tlačí a obhospodaruje pre VSP. Rovnako je to so ziskom, ktorý je len a len virtuálnou hodnotou, pretože ho vytvorila VSP a nie je ničím krytý pokiaľ neokradne človeka o reálne hodnoty či nadhodnoty. Pre spoločnosť ako celok sú nekryté peniaze bezcenné a bezcenný je teda každý, VSP vykázaný zisk. Zisk má zmysel až po okradnutí ľudí o reálne hodnoty ale len pre vlastníkov VSP a nie pre spoločnosť ako celok!!!

Ekonómia je dnes samostatný virtuálny ekosystém ktorý neslúži spoločnosti ale sam sebe. Spoločnosť ovláda pomocou virtuálnej drogy zvanej ZISK.

Poučenie z histórie

Ekonómia slúžila spoločnosti „ako tak“, vtedy keď bola s ním spojená pomocou relatívne pevného ekvivalentu v podobe zlata. Po odhodení tejto kotvy ekonómia sa vždy osamostatnila a začala pomocou drogy zvanej ZISK ovládať ľudskú spoločnosť. Okrádanie človeka človekom sa mohlo rozbehnúť naplno (slobodne a bezprizorne) po dráhe rovnomerného zrýchlenia.

Takéto odpútanie od zlata sa uskutočnilo v USA roku 1933 čím sa otvorila cesta ku skrytému a nespútanému okrádaniu nielen človeka človekom ale aj národov národmi. Samozrejme táto skrytá forma okrádania priniesla so sebou medzinárodnú nenávisť a snahu o revanš v podobe II. Svetovej vojny. Minister zahraničných veci USA (1933-1944) Cordell Hull (1871-1955) verejne hlásal, že upustenie od zlatého štandardu bolo skutočnou príčinou tejto vojny (týmto sa sklániam pred jeho úsudkom rovnako ako pred Charles André Joseph Marie de Gaullom, ktorý hľadal iný, ešte pevnejší základ pre peniaze ako zlato).

K určitej náprave došlo hneď v roku 1945 ustanovením Brettonwoodského menového systému napojením všetkých svetových mien na USD a USD na zlato. Táto náprava vydržala do roku 1971 keď USA zrušili napojenie svojej meny na zlato a hneď sa revitalizovali zisky v USA. Prijatím Smithsoniánskej dohody boli podhodnotené európske meny voči USD. Ďalším výrazným zdrojom pre rovnomerne zrýchlený nárast ziskov bola likvidácia samostatnosti RVHP, znehodnotenie jeho mien a majetkov ktoré sa dostali na medzinárodný TRH. Pažravosti ekonomického systému to na dlho nevystačilo a vymysleli sa rôzne formy klonovania (samo-rozmnožovania) peňazí, bez reálnej ekonomiky. Rok 2008 ukázal, že už ani to nestačí a svetová ekonomika začína abstinovať a s tým je spojené nebezpečenstvo ekonomického delírium tremens a jeho následkov.

Je tu ešte jeden vážny dôvod prečo považujem súčasný stav spoločnosti za chorobu a prirovnal som ju k delírium tremens. Iniciatívu v turbulenciách 30 rokov mali masy, teda poškodený a odstrčený. Bolo to prirodzené. Dnes tomu tak nie je. Zlodej kričí chyťte zlodeja a iniciatíva v dnešných turbulenciách je na strane vládnucej triedy sveta, teda VSP. Iniciatíva vyplýva nie z reality a ľudskej podstaty ale z ekonomickej fóbie, strachu VSP, že stratia svoje postavenie a zastaví sa tak rovnomerne zrýchlený tok ziskov. Ani novú studenú vojnu nevyvolal poškodený ale expandujúce NATO z obavy, že nebude môcť vo svojej expanzii pokračovať. (Je paradoxem naší doby, že se nebouří a neprotestují lidé utlačovaní a ponížení současným režimem, ale že se bouří a protestují lidé na jeho obranu...Boris Cvek.)

Dokonalým teoretickým dôkazom útoku VSP na človeka kvôli absencii ziskov je teória „ZLATEJ MILIARDY“ podľa ktorej zdroje pre komfortnú existenciu na Zemi, postačia iba pre jednu miliardu ľudí, ktorá „má právo“ v priebehu 100-150 rokov zostať na Zemi.

Záver

Je najvyšší čas poslať ekonomické šarlatánstvo (tichý ekonomický terorizmus) založené na bezprízorných peniazoch na historický cintorín. Treba sformovať novú ekonomickú vedu na peniazoch ktoré budú mať pevný základ spojený s realitou. Realita a jej ekonomický obraz musia tvoriť jednotný celok. Potom ľudia sa prestanú okrádať a naučia spolupracovať. Spolupráca je prirodzenou podstatou ľudstva, okrádanie (vraj konkurencia) a zabíjanie je produkt historického vírusu ktorý medzi ľudí vniesli nedokonale, teda špinavé peniaze.

Andrej Sablič

Kľúčové pojmy na pozadí:

PRODUKT“ = výrobok alebo služba hmotného či duchovného charakteru

TOVAR“ = kategória - cena – hieroglyf

ZISK“ = vírus ktorý mení na TRHu „PRODUKT“ na „TOVAR“

= tichý zlodej a zabijak reálnych hodnôt


 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy