Reklama
Reklama

Komunizmus

Počet zobrazení: 4609

Na pojme „komunizmus“, ideológovia a politici sa priživujú a zneužívajú ho v boji proti svojim oponentom. Ideológia i politika sú samostatné spoločenské prvky ktoré priamo s týmto pojmom nesúvisia, ale môžu vývoj spoločnosti od komunistickej spoločnosti 0° ku komunistickej spoločnosti 1° urýchliť alebo spomaliť. Je preto namieste obsah tohto termínu jasne definovať a ako s takým sa aj seriózne zaoberať.

Čo je teda komunizmus (oikonómia)?

„Znalostná ekonómia, teda skutočne exaktná vedná disciplína zabezpečujúca v uzatvorenej spoločnosti sociálnu súdržnosť a ekonomickú spravodlivosť, pri optimálnom využití prírodných zdrojov pre život“.

Komunistická spoločnosť 0°: Prvobytno_pospolná spoločnosť (rody, občiny TU ) sformovala a užívala pôvodnú ekonómiu (oikonómia = oikos/dom/ + nomos/zákon/) ktorá sa zaoberala hospodárením s reálnymi hodnotami potrebnými pre život v uzavretej spoločnosti. Vo vnútri tejto spoločnosti sa virtuálne zobrazenie reálnych hodnôt pomocou peňazí neužívalo. Nakoľko táto ekonómia bola pod kontrolou celého rodu či občiny a bola fixne spojená s realitou možno ju považovať za exaktnú vedu.

Medziobdobie: S rozpadom rodov a vznikaním väčších spoločenských celkov sa stráca celospoločenská kontrola hospodárenia a zároveň začínajú sa použivať peniaze ako virtuálne zobrazenie reálnej hodnoty. Ide o začiatok celospoločenského chaosu - hľadania cesty ako ustanoviť princípy oikonómie vo väčších spoločenských celkoch až po jednotnú celosvetovú spoločnosť. V prvom období (otroctvo + feudalizmus) ako ekonomický nástroj pre hospodárenie sa používalo násilie (vlastníctvo človeka a územia).

Po zosilnení funkcie peňazí sa tieto stávajú rozhodujúcim ekonomickým nástrojom riadenia ekonomických procesov a nastupuje kapitalizmus ktorý v súčasnom období dosahuje svoj vrchol a preto sa stáva čitateľnejším. Z pohľadu dnešnej ekonómie prevažná časť ľudstva má pri peňažnom vyjadrení mínusovú (ekonómii škodlivú) hodnotu. Je teda nad slnko jasné, že súčasná ekonómia je absolútne monistická ktorá sa absolútne odcudzila pôvodnej oikonómii i človeku a ktorá v záujme svojho rakovinového rastu nezmyselne ničí všetky reálne hodnoty vrátane človeka. Hovoriť o takejto ekonómii ako o vede je bohapustá ideologická a politická lož!!!

Komunistická spoločnosť 1°: Vznikom novej peňažnej meny ktorej základ bude tvoriť človek dôjde k symbióze peňazí a reality čo umožní nielen cielené (duálne) hospodárenie s reálnymi hodnotami pomocou peňazí (jednotky na meranie spoločenskej práce a jej výsledkov) ale zároveň ekonómia sa dostane pod celospoločenskú i individuálnu kontrolu človekom. Takto prejde vedecká oikonómia 0° ku skutočne vedeckej oikonómii 1° = komunizmus 1°.

Grafické znázornenie vývoja.

graf.jpg

Záver: Je načase vyrvať pojem „komunizmus“ z pazúrov ideológie a politiky, a predložiť ho interdisciplinárnej skupine vedcov za účelom jeho analýzy a hľadania východiska zo súčasného celosvetového marazmu.

PS: Ako z predchádzajúcich blogov vyplýva, pána prezidenta tento problém nezaujíma (TU ) a preto sa s ním vo forme podnetu verejne obraciam na pána Roberta Fica, predsedu vlády SR.

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Blogy a statusy