Reklama
Reklama

Rozvoj vidieka a agropotravinárstva v súčasnosti a budúcnosti

Seminár v Modre 22.- 24. januára 2019
Počet zobrazení: 4955

Seminár organizovali Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre a Združenie mladých farmárov na Slovensku.

Cieľom seminára bolo poukázať na spoluprácu podnikateľov, územnej samosprávy a neziskového sektora pri zlepšovaní životných podmienok a zamestnanosti obyvateľov slovenského vidieka. Seminára sa aktívne zúčastnilo viac ako 50 zástupcov vidieka a podnikateľov v poľnohospodárstve.

1.artim_.jpgRiaditeľ SPPK Ing. Jozef Artim, CSc., pri vystúpení na seminári.

V hlavných referátoch Ing. Jozef Artim, ústredný riaditeľ SPPK, vymedzil úlohy a priority SPPK v oblasti agrorezortu pre rok 2019 a prípravy SPP na roky 2020 až 2027, pričom zdôraznil, čo SPP priniesla pre SR, ako a prečo sa nevyužil jej potenciál. Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ PPA hodnotil doterajšie výsledky v realizácii rozvoja vidieka v Programovom období 2014 až 2020, vyhlásené a pripravované výzvy.

V ďalších vystúpeniach JUDr. Jana Venhartová z Potravinárskej komory Slovenska hovorila o aktuálnych úlohách výroby a predaja potravinárskych výrobkov. Prof. Mária Kadlečíková zo SPU v Nitre a Ing. Mária Behanovská z Vidieckeho parlamentu vo vystúpeniach upozornili, že pracovné príležitosti zvyšujú kvalitu života na slovenskom vidieku. Ing. Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov poukázal na aktuálne problémy mladých farmárov v SR.

4._baco.jpgIng. Peter Baco zaujal prítomných víziou premien agrorezortu.

Exminister Ing. Peter Baco venoval pozornosť úlohe vedy pri stanovení zámerov rozvoja agrorezortu na Slovensku. Prof. Ing. architekt Michal Šarafin, DrSc. upozornil na minulosť, súčasnosť a budúcnosť premien slovenských obcí, vidieckej architektúry a skúsenosti z vypracovaných projektov dedín. Ing. Juraj Kerekeš charakterizoval vidiecku krajinu v regiónoch vidieckeho turizmu a agroturizmu.
 

kerekes.jpgIng. Juraj Kerekeš pri svojej prednáške.

Zástupcovia samospráv z Malokarpatského regiónu a podnikatelia v cestovnom ruchu – RNDr. Ing. Mgr. Radoslav Mičúnek, PhD., starosta v obci Píla, Mgr. Ivona Juráčková, starostka obce Vinosady a ďalší z MAS Kopaničiarsky región, Dolný Liptov, Gemer, agropodnikatelia z Papradna, Byšte, Pribyliny a iných obcí hovorili o svojich poznatkoch a skúsenostiach v podnikaní a ako riešia rozvoj svojich obcí.

Účastníci seminára absolvovali exkurziu do vybraných zariadení na Malokarpatskej vínnej ceste ako vinárstvo ELESKO, PAVÚK wine restaurant, Strednej odbornej školy vinohradnícko-ovocinárskej  v Modre, SNM Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, Galéria I. Bizmayera v Modre a iné.

Tretí deň seminára boli účastníci na medzinárodnom veľtrhu cestovania a gastronómie ITF SLOVAKIATOUR, DANUBIUS GASTRO a POĽOVNÍCTVO A ODDYCH.

Podrobnejšie informácie poskytne záujemcom odborný garant Doc. Ing. Gejza Blaas, PhD. a organizačný garant Ing. František Mach CSc.

6._organizatori.jpg
Organizátori úspešného seminára v Modre.

Účastníci seminára prijali závery, ktoré podali ako odporúčania orgánom štátnej správy a samosprávnym organizáciám:        

Závery a odporúčania

 • Vidiek si hľadá svoju budúcnosť, pričom dôležitú úlohu hrajú regionálne rozdiely. Najmä v prímestských obciach rastie význam funkcie bývania, v iných rekreácie a služieb spojených s turizmom. Poľnohospodárske využívanie územia však zostáva nezastupiteľným z hľadiska udržiavania prírodných zdrojov, spravovania krajiny a ochrany životného prostredia Vidiek je tradične miestom zdravého bývania a ľudských vzťahov, ktoré mesto nepozná.
 • Ohrozená je vidiecka kultúra v prímestskej zóne, nová výstavba má charakter satelitu mesta, stráca sa rešpektovanie miestnych tradícií v stavebnej kultúre a svojráznosti architektúry.. Chýba regionálne plánovanie sídelného rozvoja. .
 • Živelný rozvoj bývania vo vidieckych obciach likviduje príležitosti pre poľnohospodárske využívanie pôdy a ostatných zdrojov a preto je nevyhnutné, aby samosprávy v územnom plánovaní a stavebnej regulácii zabezpečovali dostatočný priestor pre poľnohospodársku výrobnú funkciu vidieka. Významným zdrojom v pre zabezpečenie obnovy a rozvoja dediny môžu byť aj príjmy z vidieckej turistiky a agroturistiky.
 • Slabý sociálny a ekonomický rozvoj vidieka v niektorých regiónoch nie je iba dôsledok nedostatočne rozvinutej ekonomickej infraštruktúry a reštrukturalizácie poľnohospodárstva, ale aj dôsledok klesajúcej úrovne ľudského kapitálu. Je dôležité podporovať osvetu, najmä školiace a poradenské aktivity.
 • Pokles počtu pracujúcich v poľnohospodárstve sprevádza aj proces starnutia poľnohospodárskej populácie. V roku 2017 dosiahol priemerný vek pracujúcich v poľnohospodárstve spolu 46,8 rokov z toho  žien 48 rokov. Podiel pracujúcich starších ako 50 rokov činil v roku 2017 až 50,7 %, každý druhý poľnohospodár mal viac ako 50 rokov. Je potrebné  razantnejšie zvýhodňovať projekty na  podporu mladých farmárov a vytváranie pracovných príležitostí vo vidieckej turistike a agroturistike..
 • Posilneniu príjmového posilnenia poľnohospodárskej prvovýroby by výrazne napomohlo rozšírenie spracovania poľnohospodárskych prvovýrobkov na finálne potravinárske výrobky priamo v poľnohospodárskych podnikoch, vytvorenie regionálnych nákupných a distribučných sietí a posilnenie priameho predaja spotrebiteľom.
 • V záujme udržania vybraných pracovníkov v poľnohospodárstve a ich mzdovej motivácie navrhujeme  uplatniť selektívnu podporu (časovo limitovanú na obdobie 2-3 rokov) zamestnávania absolventov škôl formou úľav v daňových a odvodových povinnostiach zamestnávateľov tak, aby sa znížila celková cena práce  a stimulovalo sa zamestnávanie.
 • Podporovať projekty diverzifikácie najmä v znevýhodnených oblastiach, v územiach Natura 2000 a pod. Väčšiu pozornosť bude potrebné venovať v rámci diverzifikácie i novým spôsobom poskytovania všeobecne prospešných miestnych (komunálnych) služieb pre vidiecku populáciu (napr. v oblasti životného prostredia, verejnoprospešných funkcií lesa, lokálne nakladanie s odpadmi na vidieku, a pod.). Popri podpore diverzifikačných aktivít v oblasti agroturistiky, ktoré pri implementácii tohto ooatrenia v uplynulom programovacom období prevládali, zvýšiť podiel podpory aj iných diverzifikačných aktivít mladých poľnohospodárov, súkromne hospodáriacich roľníkov, lesníkov a malých podnikov, najmä v rastúcich sektoroch (verejné a iné služby, vidiecka infraštruktúra a pod.).
 • Vytvoriť podmienky pre väčšie rozšírenie zásobovania lokálnych sietí verejného stravovania zdravotne nezávadnými domácimi surovinami, s jednoznačným preukázaním pôvodu ponúkaných produktov ako aj regionálnymi produktami. Veľmi perspektívnym sa javí tzv. cateringový predaj čerstvých produktov určených hlavne ako polotovar do  stravovacích zariadení ako aj rozšírenie ponuky vlastnej čerstvej zeleniny a ovocia hosťom agroturistických zariadení a zariadení vidieckeho turizmu.
 • Rozšíriť kontrolu importovaných potravín v prihraničných oblastiach do hotelových a reštauračných zariadení ako aj potravinárskych výrobkov zahraničného pôvodu prichádzajúcich na spotrebiteľský trh prostredníctvom domácich výrobcov. V tejto súvislosti konať stálu monitorovaciu službu a vyžadovať od spracovateľov pasporty kvality importovaných potravín.
 • Podporiť budovanie malých bitúnkov, pekární, muštární a miestnych páleníc v poľnohospodárskych podnikoch a prevádzkach miestneho hospodárstva pre potreby zamestnancov a miestneho obyvateľstva.
 • Rozšíriť pestovanie ovocia  a zeleniny, prijať opatrenia na  zatraktívnenie týchto plodín pre pestovateľov, okrem iného  napr. vyňatím poľnohospodárov z povinnosti platiť odvody pri sezónnom zamestnávaní, organizovaním  odbytu  produkcie a podobne.
 • Podporovať špecifické investície zamerané na rozvoj malých fariem vrátane spolupráce malých fariem pri spoločnom marketingu výrobkov a spoločnom nákupe vstupov. Ďalej podporovať projekty zapojenia malých fariem do potravinovej vertikály najmä v špecializovaných produktoch.
 • Podporovať sektory živočíšnej výroby (rozšírenie chovu dobytka všetkých kategórií so zameraním na kvalitu, odbyt prípadne finalizáciu)  a sektor ovocia a zeleniny (rozšírenie výroby a spracovania sezónnej i nesezónnej zeleniny, vrátane spracovania, skladovania rozšírenia sadov, vrátane skladovania a distribúcie, programy inovácie rastlinnej produkcie, zavádzanie nových plodín a úpravy pre trh). Ďalej rozvíjať úlohu poľnohospodárstva pri revitalizácii rekreačného potenciálu vidieka (kultúrny vzhľad a rekreačné využitie krajiny), pri zvyšovaní kultúrneho a sociálneho kapitálu vidieka.
 • Zlepšiť marketingovú politiku a budovanie silných značiek, propagáciu slovenských produktov. Dlhodobým cieľom je zvýšiť produkciu produktov s vyššou pridanou hodnotou. Sofistikovanejšie výrobky majú stabilnejší dopyt a menej sú ohrozené cenovou volatilitou ako základné komodity. Bez rozvoja potravinárskeho priemyslu bude klesať aj dopyt po slovenských poľnohospodárskych produktoch.
 • Realizovať zjednodušenie a zníženie administratívneho zaťaženia pre podnikateľov, pre malé a stredné podniky vytvoriť programy pre uľahčenie  prístupu ku kapitálu pre začínajúcich podnikateľov.
 • Pri podpore vytvárania nových pracovných príležitostí sa prioritne zamerať na zaostalé vidiecke regióny, zamedziť tak odchodu mladých ľudí z vidieka do zahraničia, Významnú úlohu pritom musí zohrať posilnenie finančných nástrojov podpory agroturizmu a vidieckeho turizmu s využitím európskych štrukturálnych a investičných fondov v súčasnom aj budúcom programovacom období v rokoch 2021-2027 aj s uplatňovaním princípov LEADER.
 • Pozitívne ovplyvňovať nazeranie spoločnosti na poľnohospodárov, obyvateľov vidieka , vyzdvihnúť ich význam pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti národa z vlastných zdrojov

V Modre 23.januára 2019

Doc. Ing. Gejza Blaas, PhD.
Ing. František Mach, CSc.
 

2._kozuch.jpg3._sarafin.jpg

Vľavo: Generálny riaditeľ PPA Ing. Juraj Kožuch, CSc., vedľaProf. Ing. arch. Michal Šarafin, DrSc. hovoril o premenách slovenských obcí.

5._jurky.jpg
Mladý agropodnikateľ Milan Jurky hovoril o problémoch úspešného podnikania
mladých farmárov na Slovensku.


exkurzia.jpg
Exkurzia v Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama