Kam kráčaš, agrokomplex?

Programy slovenského vidieka, trendy ďalšieho vývoja v agrorezorte a na vidieku
Počet zobrazení: 6278

Na danú tému zorganizoval v dňoch 16.- 17. mája 2017 seminár Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky v spolupráci s  Neziskovou organizáciou rozvoja vidieckej turistiky v Modre.

Pred rokom 1990 pracovalo v slovenskom AGROKOMPLEXE viac ako 360 tisíc pracovníkov, v súčasnosti okolo 55 tisíc. Najdôležitejším partnerom miestnej územnej samosprávy na vidieku boli jednotné roľnícke družstvá a štátne majetky, ktoré vytvárali pracovné príležitosti, starali sa o životné podmienky vidieckeho obyvateľstva, najmä podporovali rozvoj občianskej a technickej vybavenosti obcí a infraštruktúry vidieka.

seminar_harmonia.jpg
Pohľad na účastníkov seminára.

Cieľom seminára bolo predstaviť účastníkom súčasné premeny  slovenského vidieka, najmä prínosy vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky k rozvoju obcí. Na seminári sa rozoberali aj aktuálne problémy výrobcov slovenských potravín a podmienky ich umiestnenia na trhu prostredníctvom obchodných reťazcov. Účastníci sa oboznámili s výsledkami strednodobej analýzy vývoja poľnohospodárstva na Slovensku v porovnaní s vývojom v ostatných krajinách V4 a v Rakúsku a tiež s pohľadmi na efektívnosť hospodárenia rodinných hospodárstiev a veľkovýrobných podnikateľských foriem. Ťažisko seminára tvorili príspevky, v ktorých sa prezentovali poznatky a skúsenosti z rozvoja vidieckych obcí a riešenia sociálnych problémov obyvateľov vidieka napríklad spojených s dochádzkou do práce a jej vplyvom na rodinný život. Účastníci seminára sa oboznámili s realizáciou Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a získali poznatky o možnostiach čerpania podporných finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 so zameraním sa na realizáciu úspešných projektov obnovy vidieka a agrokomplexu na Slovensku.

biozahrda_v_penzione_harmonia.jpg
Biozáhradka v penzióne HARMÓNIA v Modre.

Na seminári sa zúčastnili starostovia, agropodnikatelia, pedagógovia, zástupcovia neziskového sektora ako aj významné osobnosti slovenského poľnohospodárstva a vidieckeho priestoru na Slovensku. Svojimi príspevkami poukázali na potrebu spolupráce verejného sektora, neziskového sektora a podnikateľov pri zlepšovaní životných podmienok a zamestnanosti obyvateľov slovenského vidieka.

Odborný garant seminára doc. Ing. Gejza Blaas, CSc. zhodnotil minulosť, súčasnosť a budúcnosť slovenského poľnohospodárstva a porovnal ho s vývojom v krajinách V4. Konštatoval, že po vstupe do EÚ malo poľnohospodárstvo týchto krajín v mnohom podobný vývoj, avšak Slovensko v produktivite sektora výrazne zaostáva. Na jeho vystúpenie nadviazala Ing. Jarmila Halgašová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska, ktorá sa zamerala na aktuálne problémy výroby a predaja slovenských potravín v obchodných reťazcoch. Ing. Ladislav Lysák, DrSc., predseda NEZES, prezentoval závery z kolokvia odborníkov v agrorezorte k aktuálnym problémom, kde zdôraznil najmä ochranu pôdy pred špekulantmi, developermi a predajom zahraničným podnikateľom. PhDr. Stanislav Buchta CSc. prezentoval poznatky zamerané na premeny slovenského vidieka za štvrťstoročie na Slovensku.

jakubec.jpg
Predseda spolku VINCÚR v Modre Vincent Jakubec otvára ochutnávku malokarpatských vín.

Viac ako 40 účastníkov seminára si pozorne vypočulo vystúpenie Ing. Jany Juhászovej z MPaRV SR o realizácii Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,ktorá informovala o vyhlásených a pripravovaných výzvach. Vystúpenia o vyhlásených výzvach doplnila Ing. Lucia Šifel z IPC TSK. Starostovia obcí a podnikatelia pripomenuli potrebu zníženia administratívnej náročnosti podávania projektov a väčšej transparentnosti ich schvaľovania. O konkrétnych skúsenostiach vo vidieckom rozvoji hovorila starostka obce Spišské Tomášovce Mgr. Zuzana Nebusová, držiteľka štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy a rozvoj v oblasti územnej samosprávy.  Skúsenosti vo vidieckej turistike a agroturistike na Slovensku pri hospodárskom a sociálnom rozvoji obcí prezentovali Ing. Juraj Kerekeš, osobnosť cestovného ruchu SR a Ing. František Mach CSc., čestný predseda SZVTA. Vystúpenie svojimi skúsenosťami z praxe vhodne doplnil Ing. Vojtech Tlčik, PhD. z Podkylavy. O pracovnej mobilite na slovenskom vidieku hovorila Ing. Mária Behanovská, predsedníčka Vidieckeho parlamentu SR.

V rámci seminára sa uskutočnila i panelová diskusia na tému „Ako byť úspešný v súčasnom podnikaní na slovenskom vidieku?“ Moderátorom bol exminister Ing. Vladimír Chovan. V panelovej diskusii vystúpili držitelia štátnych vyznamenaní udelených prezidentom Slovenskej republiky, ocenení agropodnikatelia v TOP AGRO, pedagogickí a vedeckí pracovníci z oblasti agrorezortu a agrolesníctva, zástupcovia riadiacich inštitúcií zameraných na potravinárstvo a obchod a účastníci rozvoja slovenského poľnohospodárstva. Ing. Jaroslav Jankovič CSc. z NLC hovoril na tému „ Agrolesníctvo a jeho potenciál pre skvalitnenie agrárnej produkcie a rozvoj vidieka“. O problémoch rozvoja malokarpatského regiónu referoval starosta obce Píla a predseda ZMO malokarpatského regiónu Ing. PhDr. Mgr. Radoslav Mičúnek, PhD. Na príkladoch úspešných podnikateľov a starostov na slovenskom vidieku boli prezentované a dokumentované možnosti využitia ekonomického, prírodného a ľudského potenciálu v ďalšom efektívnom rozvoji slovenského vidieka. O skúsenostiach z podnikania vo vinohradníctve a o optimálnej veľkosti poľnohospodárskych podnikov hovoril PhDr. Eduard Šebo. Diskusiu o budúcnosti agrorezortu obohatil Ing. Viktor Meszáros.

janovic.jpgIng. Ján Janovic, minister poľnohospodárstvav  rokoch 1969 – 1986.

Účastníci seminára si pripomenuli i významnú osobnosť Ing. Jána Janovica, CSc., ministra, vedca, organizátora a autora publikácie „Kam kráčaš agrokomplex?“. Ing. Ján Janovic bol ministrom pôdohospodárstva SR v rokoch v rokoch 1969- 1986, kedy Slovensko bolo sebestačné v potravinách a patrilo k technologicky najvyspelejším poľnohospodárskym producentom v Európe. Osobnosť Jána Janovica priblížil jeho niekdajší spolupracovník Ing. Peter Baco, PhD., exminister a exposlanec Európskeho parlamentu. Motto Jána Janovica bolo „Kde nie je vyspelý vidiek, nie je ani vyspelý štát“, čo vo svojich vystúpeniach zdôraznili viacerí účastníci seminára, Ing. Zoltán Černák, Ing. Štefan Stančík, PhD. a ďalší.

Organizátori pripravili pre účastníkov seminára exkurziu do vybraných organizácií v Modre, hlavnom meste vína, ako napríklad ELESKO WINE PARK, Hotel MAJOLIKA, Múzeum Ľ. Štúra,

Galéria Ignáca Bizmayera v Modre. Modranskí vinári zo spolku VINCÚR pripravili pre hostí ochutnávku regionálnych produktov, ocenených malokarpatských vín. Hostitelia z penziónu HARMÓNIA predstavili hosťom biozáhradku, športový a ukážkový parkový prírodný areál so slnečnými kolektormi. Mgr. Katarína Bencová z TIK Modra informovala prítomných o realizovaných projektoch v meste.

Účastníci seminára odporúčajú štátnym orgánom, predstaviteľom miestnych územných samospráv a mimovládnym neziskovým organizáciám venovať zvýšenú pozornosť rozvoju poľnohospodárstva a vidieka formou aktívneho dialógu, spájania a investovania. Upozorňujú na potrebu vytvárania stimulov pre mladých ľudí a ich podnikateľské i nepodnikateľské subjekty tak, aby zostali ľudia na vidieku bývať, pracovať a zakladať si rodiny. Významne podporujú prijatie Memoranda partnerstva potvrdeného dňa 10. 5. 2017 medzi vládou SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Združením miest a obcí Slovenska zameraného na rozvoj vidieka s uplatnením implementácie stratégie CLLD (Comunity Led Local Development - Miestny rozvoj vedený komunitou) v objeme až do výšky 60 mil. €.  Vidiecky priestor vytvára podmienky na zachovanie tradičného a typického osídlenia vidieka podľa miestnych zvyklostí a napĺňaní krajinotvorných a ekologických funkcií dediny a pre lepšie zhodnotenie poľnohospodárskej produkcie. Významné je vytvoriť podmienky pre priamy predaj poľnohospodárskych produktov priamo z dvora roľníka a vytvorenie miestnych a regionálnych trhov potravín, čo je bežne zaužívané vo vyspelých krajinách. Dôležitým faktorom je udržiavanie miestnych tradícii a zvyklostí, ktoré sa v jednotlivých slovenských regiónoch historicky zachovávali, čím sa vidiek stáva atraktívnejším pre obyvateľstvo i návštevníkov Slovenskej republiky.

Ing. František Mach, CSc., NORVT v Modre

Ing. Juraj Kerekeš, osobnosť cestovného ruchu SR

Foto: František Mach a archív

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984