Virtuálna pamäť Bratislavy

Počet zobrazení: 4966

Aj zásluhou odborníkov z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) získava Bratislava svoju virtuálnu pamäť. Projekt Pamäť mesta Bratislavy  (PamMap) má za cieľ sprístupniť dejiny mesta odborníkom aj laikom v modernej – elektronickej – podobe. Iniciátorom komplexného pamäťového portálu so sofistikovaným systémom filtrovania informácií je doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD., z Filozofickej fakulty UK (FiF UK).

budova_ministerstva-ffuk.jpg
Budova Filozofickej fakulty UK v čase, keď patrila ešte Ministerstvu s plnou mocou
pre správu Slovenska (1919 – 1927); zdroj: www.PamMap.sk.


Zámerom portálu (www.PamMap.sk), ktorý už funguje v testovacej prevádzke, je združovať odborné texty s digitalizátmi rôznorodých historických prameňov k dejinám mesta – počnúc najstaršími hmotnými nálezmi cez staré písomnosti, novšie obrazové materiály typu pohľadníc a fotografií až po najnovšie audio a videospomienky pamätníkov na nedávne desaťročia.

Portál vznikol takpovediac ako vedľajší produkt pri príprave 5-zväzkových dejín Bratislavy. „Pri príprave štvrtého a piateho zväzku sa nám nahromadilo veľa materiálu, ktorý sa do knihy nezmestí. Uvažovali sme preto, že vytvoríme špeciálne DVD nosiče. Od nich bol už len krôčik k myšlienke pamäťového portálu, ktorý na rozdiel od ,ukončenéhoDVD je otvorený,“ približuje autor projektu doc. Šedivý z Katedry archívnictva a pomocných vied historických FiF UK.

Na projekte okrem Univerzity Komenského spolupracujú už v pilotnej fáze Archív Pamiatkového úradu SR, Archív mesta Bratislavy a súkromní zberatelia. PamMap je určený širokej verejnosti, ale vďaka participácii historikov, pamiatkarov a ďalších odborníkov má ambíciu byť zároveň špecializovaným portálom s vedeckým využitím. Spolupracovníci a dobrovoľníci doposiaľ zdigitalizovali viac ako 100 000 pamäťových jednotiek, ktoré sa budú postupne – aj v závislosti od finančných zdrojov – pridávať na portál.

palac_univerzita_komenskeho.jpg
Hlavná budova Univerzity Komenského, v tom čase nazývaná „palác“, na pohľadnici
odoslanej 2. 3. 1939; zdroj: www.PamMap.sk.

„Unikátnosť portálu spočíva v dvoch elementoch. Prvým je jeho komplexnosť. Na rozdiel od tzv. rezortných portálov je totiž PamMap univerzálnym portálom pre akékoľvek formy digitalizovaného historického kultúrneho dedičstva – od pästného klinu cez obrazové pramene až po audiospomienky a videá. Druhou podstatnou inováciou je spojenie troch foriem výstupov do jedného – portál zjednocuje databázu, encyklopédiu a historický atlas mesta,“ uvádza doc. Šedivý. Práve v poslednom bode (tzv. georeferencovaná historická topografia mesta) má portál osobitý význam, keďže Slovensko na rozdiel od všetkých okolitých krajín nemá ani jeden historický atlas mesta. PamMap.sk ho sčasti zastupuje – užívateľ si môže cez súčasnú Google mapu preložiť historickú mapu z vybraného obdobia a vyhľadávať GIS-lokalizované digitalizáty pamäťových jednotiek.

Do projektu sa môžu zapojiť nielen inštitúcie, ale aj súkromní zberatelia disponujúci často unikátnymi a doteraz nepublikovanými pamäťovými prameňmi.

„PamMap je nielen jedinečným príkladom prepojenia našej univerzity a našich vedcov s dejinami Bratislavy, ale je aj unikátnou virtuálnou bránou k histórii mesta v rámci celej Európy. Verím, že sa stane živým miestom stretnutí záujemcov o historickú mapu Bratislavy z radov odbornej i laickej verejnosti, ktoré budeme môcť obohacovať o prípadné ďalšie vzácne poznatky, diela a informácie. Ráčte vstúpiť,“ pozýva rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984