Reklama
Reklama

Domácnosti dôchodcov v pásme ohrozených chudobou

Počet zobrazení: 2843

Štatistici už dlhodobejšie prieskumne získavajú, zisťujú a spracúvajú údaje o príjmoch a životných podmienkach domácností. Ide o európsky harmonizované štatistické zisťovanie príjmov a životných podmienok domácností – tzv. EU SILC (The European Union Statistics on Income and living Conditions). V Slovenskej republike sa robí v ročných intervaloch od roku 2005. EU SILC obsahuje údaje o príjmoch, ako aj o úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení časti domácností tak za SR ako aj ostatné krajiny Európskej únie + Nórsko, Švajčiarsko, Island a od roku 2013 aj Srbsko.

Zisťovanie sa robí  terénnym zberom dát v náhodne vybraných domácnostiach. Najnovšie spracované a publikované výsledky sú zo zberu údajov v roku 2015, a to o príjmoch za rok 2014. Sú zo 6 000 domácností z 500 obcí.

Pojmovo „celkový disponibilný príjem domácností“ predstavuje čisté osobné príjmy všetkých členov domácnosti vrátane príjmov z prenájmu a transferov od iných domácností (napr. výživné). Sú to teda príjmy očistené o zaplatené dane, sociálne odvody a transfery iným domácnostiam.

Členovia domácností sa – s ohľadom na rôznu výšku výdavkov na ich zabezpečenie – prepočítavajú na ekvivalentnú, porovnateľnú úroveň. Prvý člen domácnosti s koeficientom 1, druhý a každý ďalší dospelý člen (vrátane 14-ročných a starších závislých detí) s koeficientom 0,5 a za deti 0,3. Prepočtom sa vypočíta ekvivalentná veľkosť domácnosti“.

V nadväznosti na to sa vypočítavaekvivalentný disponibilný príjem, a to tak, že celkový disponibilný príjem domácnosti sa vydelí ekvivalentnou veľkosťou domácnosti. Tento príjem je potom priraďovaný každému členovi domácnosti. Prepočítaný príjem sa za každú osobu porovnáva s hranicou chudoby pre jednotlivca.

V súčasnosti sa za hranicu rizika a ohrozenia chudobou zvolila 60 %-ná úroveň z mediánu (určitého stredného príjmu) ekvivalentného disponibilného príjmu.

Medián ekvivalentného disponibilného príjmu je hodnota, ktorá rozdeľuje súbor na dve rovnako početné časti podľa počtu osôb.

Podiel osôb s ekvivalentným disponibilným príjmom pod týchto 60 % príjmu je pri vyjadrení percentom mierou rizika chudoby.

Celospoločenská hranica rizika chudoby za rok 2014 sa za domácnosť jednotlivca zistila v sume 347 € mesačne. Pod touto hranicu rizika chudoby bolo – podľa skúmaného súboru – v prepočte na celú spoločnosť celkovo 640 tisíc osôb, čiže 12,3 %. Vývojovo percento ohrozených chudobou v SR oproti roku 2011 kleslo o 0,9 percentuálneho bodu.

Podľa typu ekonomickej aktivity členov domácností percento rizika ohrozenia chudobou bolo najvyššie u domácností nezamestnaných (45,7 %) a iných neaktívnych osôb (15,5 %). U domácností pracujúcich bolo 6 % a u domácností dôchodcov 6,3 %.

Podľa typu domácnosti boli chudobou ohrozené najmä viacpočetné domácnosti s 3 a viac závislými deťmi (32,9 %). Obdobne vysoký podiel domácností ohrozených rizikom chudoby majú neúplné domácnosti tvorené osamelými rodičmi s najmenej 1 dieťaťom (29,7 %) a v type domácností 2 dospelých s 2 závislými deťmi (14,5 %).

Nízke percento u domácností dôchodcov za rok 2014 (6,3 %) koreluje s nízkym percentom ohrozenia rizikom chudoby v type domácností bez závislých detí (tých bolo 7,9 %). Za rok 2013 bolo vo výške 6,7 %. Podrobnejšia analýza miery rizika chudoby u dôchodcov za rok 2014 ešte nie je spracovaná.
Podľa údajov za rok 2013 – pri celkovej miere rizika chudoby v dôchodcovských domácnostiach vo výške 6,7 %: Pri domácnostiach tvorených len dôchodcami, bola miera rizika chudobou o niečo vyššia – 8,3 %, z toho však pri domácnostiach tvorených len dôchodcami s 2 a viac osobami to bolo len 0,7 %. Pri domácnostiach tvorených len 1 osobou miera rizika chudoby bola 12,3 % (to je takmer na úrovni celospoločenského percenta – 12,6%).

To znamená, že domácnosti osamelých dôchodcov sú ohrozené rizikom chudoby výraznejšie.

Z analýz tiež vyplynulo, že mnoho dôchodcov ohrozených rizikom chudoby má príjem tesne pod hranicou chudoby. Na druhej strane sa tiež zistilo, že mnoho osamelých dôchodcov žije s príjmom, ktorý je tesne nad hranicou rizika chudoby.

Pri používanej metodike je však nedostatok, že sa porovnávanie robí nie za skutočné údaje, ale za údaje o príjmoch prepočítané na ekvivalentné osoby. Príklad: dvaja dôchodcovia v domácnosti majú príjem po 345 €, čiže pod hranicu chudoby v sume 347 €. Spoločný príjem v sume 690 € sa delí na ekvivalent 1 (za 1 osobu) + 0,5 za druhú osobu, čiže deleno 1,5.  Prepočítaný príjem vyjde 460 €, a to je pri danej metodike nad hranicu rizika chudoby.

Pramene:
1. Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – EU SILC 2015, Informatívna správa Štatistického úradu SR z 12. 5. 2016
2. Podklady  z analýz EU SILC spracované Mgr. Róbertom Vlačuhom, riaditeľom odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR

(Autor Ing. Michal Majtán, PhD., je čestný predseda Futurologickej spoločnosti na Slovensku)

Ilustračné foto: Emil Polák

 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama