Lukáš Perný: Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve

streda, 12. november 2014 - 16:30


l._perny_plagat_def.jpg

Knižku si bude možné kúpiť na prezentácii.
 

Lukáš Perný: Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve

Publikácia analyzuje problematiku významu progresívnej hudobnej kultúry a kontrakultúrnych hnutí na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia. Analyzuje filozofické a politické prúdy v kontrakultúrnych hnutiach a v umení so zameraním na hudobné žánre psychedelický rock a kraut-rock v rámci tzv. kontrakultúry. Téma je reflektovaná z viacerých interdisciplinárnych, kulturologických a filozoficko-estetických hľadísk – skúma vzájomné vzťahy a prieniky hudby, životného štýlu s filozofiou, resp. svetonázorom a politickými východiskami kontrakultúry daného obdobia.

Odborná reflexia témy sa pohybuje od uchopenia kontrakultúrnych fenoménov vo všeobecnosti (kompletné zmapovanie kontrakultúrnej scény v rokoch 1967 – 1973 vo svete) až po jej konkrétne prejavy v tzv. kraut-rockovej subkultúre vo vtedajšej Nemeckej spolkovej republike.

Autor venuje monografiu in memoriam pamiatke kulturológa, environmentalistu, progresívneho mysliteľa, politológa, publicistu doc. PhDr. Ivana Dubničku, PhD. (*1961 – †2014).

Ide o autorov knižný debut, ktorý vznikol na pôde Katedry kulturológie FF UKF, ktorá ho vydala, 2014.

Recenzent práce doc. Július Fujak píše: „Hoci sa primárne zameriava na hudobnú kontrakultúru, neopomína i iné kultúrno-umelecké aktivity v tejto sfére (film, módu, organizačnú „infraštruktúru“), nejde mu však len o ich výpočet, ale súvzťažnosť s istým hľadaním, nachádzaním a zaujímaním alternatívnych svetonázorových, politických a životných postojov.“

PhDr. Luboš Blaha, PhD. o vo svojej recenzii o knihe napísal: „Rok 1968 a postmaterialistická revolúcia je v slovenskej politologickej literatúre málo skúmaná, a preto je text L. Perného niečím avantgardným, novátorským a revolučným. Pozitívnom textu je jeho radikálnosť a dynamika. Prepojenie s politikou a filozofiou je citeľné v celej práci a autor ponúka živé interdisciplinárne dielo, ktoré nielenže čitateľa/čitateľku informačne obohatí, ale zároveň ho/ju núti premýšľať a prehodnocovať svoje morálne horizonty. Kniha nie je písaná encyklopedicky, jej zámerom je niesť určité normatívne posolstvo. Knihu L. Perného úprimne vítam a dúfam, že odštartuje novú vlnu záujmu o hodnoty, ktoré v 60. a 70. rokoch v západnej spoločnosti viedli k revolučným premenám v kultúre a myslení."
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984