Odborný seminár: Chudoba na Slovensku – diagnóza a prognóza

utorok, 16. apríl 2013 - 16:00

pozvanka_z.k.jpg

                                   2O. výročie založenia Futurologickej spoločnosti na Slovensku                                                          

                                                                                           Akcia VS 30 204

Vás pozýva na odborný seminár na tému

"Chudoba na Slovensku - diagnóza a prognóza."

Program:

  1. Úvodné slovo:  PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
  2. Koreferát: doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.  
  3. Diskusia.  

      Čas konania: utorok - 16. apríla  2013 od  16.00  hod.
      Miesto konania: zasadačka Filozofického ústavu SAV, Bratislava, Klemensova ul. č. 19, 4.posch
                   

"Chudoba na Slovensku - diagnóza a prognóza."  

Zuzana Kusá Sociologický ústav SAV

Chudoba zbavuje možnosti autonómne rozhodovať o svojom živote, ponižuje a zoslabuje lojalitu k ponižujúcim pomerom a zvyšuje riziko spoločenskej destabilizácie. Znižovanie chudoby preto od 1990-tych rokov patrí k strategickým cieľom štátov Európskej únie. Keďže politiky sociálnej ochrany patria do kompetencie členských štátov, harmonizácia postupu a podnecovanie ambícií členských štátov v tejto oblasti sa môže dosahovať len právne „mäkkou cestou“ – takzvanou otvorenou metódou koordinácie. Tá zaväzuje členské štáty, aby prijali určité spoločné ciele, vypracúvali si národné stratégie ich dosahovania, aby monitorovali a vyhodnocovali efekty vykonávaných politík, učili sa od seba navzájom (tzv. peer-review proces a pod.) a aby do tohto úsilia zapájali aktérov rôznych úrovní, vrátane reprezentantov skupín ohrozených chudobou.

Prednáška priblíži krátke dejiny boja z chudobou v Slovenskej republike a osobitne tú ich časť, ktorá je už rámcovaná naším členstvom v EÚ a záväzkami, ktoré nám vyplývajú z otvorenej metódy koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálnej inklúzie. Ukáže, že úsilie slovenských vlád po roku 2004 v oblasti boja proti chudobe nemožno charakterizovať inak ako vlažné a pokúsi sa vysvetliť komplexné súvislosti tejto situácie, v ktorej boj proti chudobe nie je ani verejnou prioritou. Do diskusie dá otázku, či a ako je možné posilniť na Slovensku morálny univerzalizmus voči najchudobnejším skupinám a či je vôbec možné zvrátiť pokračujúcu deštrukciu solidarity slovenskej verejnosti a pesimistickú prognózu o chudobe v našej spoločnosti. 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984