Reklama
Reklama

Kniháreň Slova

Počet zobrazení: 2862

anotacie uvodFot.jpgS. Suja: Neopomenutelné maličkosti | G. M. Papucsek: Maďarský pomaranč | M. Kusý: Politika a inštitúcie | I. Prno: Celostný obraz sveta | E. Grace, Ch. Kelly (edd.): The Challenge of Rousseau | B. Jackson, R. Saunders (edd.): Making Thatcher's Britain | A. Farlow: Crash and Beyond. Causes and Consequences of the Global Financial Crisis

Stanislav Suja: Neopomenutelné maličkosti

Suja.jpgĎalšia kniha dlhoročného československého diplomata, rodáka z Vígľaša. Jeho publikácie sú najmä z oblasti diplomacie a medzinárodných vzťahov – Modré prilby, Operace modré prilby, Svědectví němých dubů, Zahraničná politika ČSSR (s I. Brožom), Washington D. C., Umenie diplomacie (pod pseudonymom Milan Balušek), Po prečítaní spáliť, zničiť, Svět zleva (spolu s M. Ransdorfom). Pavol Janík v Literárnom týždenníku (dvojčíslo 7-8/2013) o knihe píše: „Popri celom rade všeobecne platných úvah o vývoji diplomacie a dejinotvorných etapách medzinárodných vzťahov autor v najnovšej knihe ponúka čitateľom mnohé jedinečné zážitky, ktoré súvisia s jeho rozsiahlymi profesionálnymi skúsenosťami. Dielo je atraktívne tak pre širokú verejnosť, ako aj pre okruh zasvätených znalcov najvyšších poschodí svetovej politiky.

Orego, Praha 2013, 319 strán


papucsek.jpgGregor Martin Papucsek: Maďarský pomaranč   

Po čitateľsky úspešnej knihe Peštiansky perkelt (Ikar 2003) známy rozhlasový publicista a glosátor G. M. Papucsek prichádza s jej voľným pokračovaním pod názvom Maďarský pomaranč. Už neuveriteľných dvadsať rokov nás svojím nenapodobiteľným spôsobom pravidelne informuje o živote u našich južných susedov, ktorý detailne pozná a má rád aj s jeho špecifikami či nedostatkami. Nová kniha mapuje druhú dekádu autorovho pôsobenia v Maďarsku, roky 2003 až 2012.

A aký je teda tento náš sused? Podľa Papucseka presne taký ako nevydarený maďarský pomaranč z anekdoty z päťdesiatych rokov, ktorý je vlastne citrón: trochu kyslý, trochu smutný, trochu frustrovaný... Ale je náš.

Ikar, 2013, 320 strán


 

kusý obálka.jpgMiroslav Kusý: Politika a inštitúcie

V poradí prvý zväzok vybraných spisov Miroslava Kusého s názvom Politika a inštitúcie predstavuje súbor textov, štúdií a nevydaných rukopisov, v ktorých autor reflektuje problematiku inštitucionalizmu v kontexte systémových zmien v Československu od šesťdesiatych rokov minulého storočia.

Kalligram, 2013, 373 strán


prno_celostny-obraz-sveta.jpgIgnác Prno: Celostný obraz sveta

Autor o svojej knihe hovorí: „Chcem v nej všetkým hľadajúcim opísať svoje videnie celostného obrazu sveta na základe poznania teoretických, ale aj experimentálnych prác mnohých vedcov svetového mena a poukázať na ďalšiu neudržateľnosť v spoločnosti dominujúcej paradigmy vedy. Paradigma (zjednodušene povedané) je východisková konceptuálna schéma, prístup k formulácii a riešeniu problémov. Keď sa potenciál vedeckej paradigmy vyčerpá, veda sa ocitá v krízovom stave. Je veda v takomto krízovom stave? Zrejme áno, pretože nevie nájsť odpoveď na základný globálny problém ľudstva – problém jeho stabilného a bezpečného rozvoja bez riskovania jeho ďalšej existencie.
Pokúsim sa rozvinúť kozmické myslenie a vytvoriť model vesmíru, ktorý uspokojí našu potrebu jasne chápať, o čo ide v ľudskom živote. Inými slovami budem sa snažiť vytvoriť holistický model, ktorý zahrňuje nielen hmotný, viditeľný vesmír, ale tiež ďalšie reality. Aj javy, ktoré doteraz považujeme za „nevysvetlené“, ako napríklad psychokinéza, telepatia alebo jasnovidectvo, sa dajú vysvetliť, len čo spoznáme základné princípy, ktorým sú všetky javy podriadené.
Keď hovorím o modeli, mám tu na mysli teoretickú konštrukciu, ktorá zaraďuje všetky známe fakty do úhľadného celku. Dobrý model umožňuje predpovedať správanie sa jednotlivých zložiek celkovej štruktúry. To je dobrým kritériom jeho platnosti. A dobrý model by nemal porušovať prijaté fyzikálne zákony. Myslím si, že v knihe predkladaný model zodpovedá týmto požiadavkám. Napríklad: kvantová teória tvrdí, že nemôžeme presne merať zároveň hybnosť a polohu častice. Je to tak preto, že vedomie experimentátora (pozorovateľa) ovplyvňuje experiment. Kým nevysvetlíme, čo je vedomie, budú výsledky všetkých našich experimentov problematické a najmä neúplné.
Predkladaný model osobne nazývam mozaikou, ktorú som si postupne vytváral a po celý život do nej hľadal jednotlivé „farebné kamienky“, ktoré postupne dotvárali ucelený obraz mnou hľadanej pravdy o sebe, živote a vesmíre...
Nie je to však striktne vedecká kniha, aj keď sa na poznatky vedy (aj tie posledné) prísne odvoláva. Vyhýba sa náročným matematickým rovniciam, opisuje len ich fyzikálny význam s odkazom na príslušnú odbornú literatúru a pre lepšiu zrozumiteľnosť a názornosť výkladu používa diagramy a grafy. Pomocou nich je totiž možné všetko rýchlejšie a lepšie vysvetliť.“

Veda, 2012, 197 strán


rousseau.jpgEva Grace, Christopher Kelly (edd.): The Challenge of Rousseau

Rousseauova výzva
: Kniha prominentných znalcov filozofie Jeana-Jacqua Rousseaua je súborom esejí napísaných pri príležitosti 300. výročia Rousseauovho narodenia a 250. výročia publikovania diela Emil. Hĺbka a systematický charakter Rousseauových myšlienok boli rozpoznané takmer okamžite mysliteľmi ako Kant a Hegel, no aj tak diskusia o tom, do akej miery je Rousseauov odkaz výsledkom poetického, literárneho a rétorického génia, a nie filozofickej dôslednosti a dôkladnosti, stále pokračuje. Autori sa zameriavajú na Rousseauov pravý, no nedocenený význam filozofa. Kniha zahŕňa eseje otvárajúce niektoré z problémov, ktoré Rousseau riešil radikálne a dôkladne, no ponúka aj práce týkajúce sa ostrých debát, do ktorých sa púšťal so svojimi súčasníkmi a predchodcami.

Cambridge University Press, február 2013, 342 strán


Tchather.jpgBen Jackson, Robert Saunders (edd.): Making Thatcher's Britain

Utváranie Thatcherovej Británie: Margaret  Thatcherová je jednou z najkontroverznejších osobností modernej doby. Jej vláda budila nenávisť, no v rovnakej miere aj úctu a jej odkaz zostáva prinajmenšom sporný. Faktom však je, že Thatcherovej doba je často odtrhnutá od akejkoľvek väčšej historickej perspektívy. Publikácia spája popredných odborníkov v snahe umiestniť Thatcherovú a thatcherizmus do politického, sociálneho, kultúrneho a ekonomického kontextu moderných britských dejín. Kniha skúma sociálne e ekonomické krízy sedemdesiatych rokov 20. storočia, vzťah Veľkej Británie s Európou, Commonwealthom a Spojenými štátmi. Takisto sa zaoberá rôznymi skúsenosťami s thatcherizmom v Škótsku, Walese a v Severnom Írsku. Hodnotí vplyv Thatcherovej doby v triednom a rodovom kontexte a situuje thatcherizmus v rámci studenej vojny, konca Britského impéria a vzostupu anglo-americkej „novej pravice“.  Zahrnutím najnovších prameňov kniha otvára širokú diskusiu o dobe pôsobenia M. Thatcherovej a jej mieste v modernej britskej histórii.

Cambridge University Press, august 2012, 368 strán


Farlow.jpgAndrew Farlow: Crash and Beyond. Causes and Consequences of the Global Financial Crisis

Kolaps a po ňom: Príčiny a dôsledky globálnej finančnej krízy: V rokoch 2007 a 2008 sa svet ponoril do finančnej a ekonomickej krízy. Kniha skúma zložito poprepletané korene krízy, globálny nástup ekonomickej nerovnováhy, explóziu používania netradičných finančných prostriedkov, zlyhanie vysporiadania sa s rizikom a špecifické postavenie domácností a dlžôb. Poukazuje na skutočnosť, že v predvečer krízy nebolo všetko v poriadku, a že mnohí politickí a finanční lídri túto hrozbu ignorovali. Publikácia označuje kľúčové udalosti krízy a vysvetľuje hlavné príčiny jej šírenia. Namiesto podrobného popisu početných programov záchrany pre banky, kniha ponúka ekonomický pohľad, ktorý rozoberá jednotlivé kategórie záchranných opatrení. Pozornosť venuje aj utajeným spôsobom, akými sa záchranné opatrenia viedli a ich ďalekosiahlym následkom. Kniha vysvetľuje, prečo boli niektoré uprednostnené, kto nakoniec ponesie následky, ktoré politické rozhodnutia formovali výsledky krízy a do akej miery sa vytvorili nové hrozby a problémy sa len odložili.

Polovica knihy je venovaná početným pokrízovým politickým zápasom. Hodnotia sa operácie fiškálnej a monetárnej politiky pre záchranu ekonomiky, snahy o vyriešenie nezamestnanosti, návrhy na riešenie kolapsu realitných trhov, rozšírená aplikácia úsporných opatrení a boje proti dlhodobým obrovským dlžobám. Jedna z kapitol sa venuje riešeniu krachu eurozóny a boju politikov o nápravu tejto situácie. Ďalšia sa zaoberá stále pretrvávajúcimi, no aj novými  rizikami globálnej ekonomickej nestability. Autor ponúka vedeckú prácu, no zároveň prístupnú pre širokú verejnosť.

Oxford University Press, marec 2013, 408 strán

Dovozcom zahraničných publikácií je www.megabooks.sk/

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama