Reklama
Reklama

Kniháreň Slova - knihy, ktoré by vás mohli zaujímať

/Stefan Zweig:/ Svedomie proti násiliu alebo Castellio proti Kalvínovi - /Peter Dinuš a kolektív:/ Spor o Marxa - /Roman Michelko:/ Medzivojnové európske diktatúry - /Ľuboš Blaha:/ Matrix kapitalizmu. Blíži sa revolúcia? - Mojich 7 životov: /Agneša Kalinová/ v rozhovore s Janou Juráňovou - /Kolektív autorov:/ Tabuizovaná životaschopnosť kapitalizmu / Partokratizmus a demokracia
Počet zobrazení: 1023
anotacie uvodFot.jpg

Stefan Zweig: Svedomie proti násiliu alebo Castellio proti Kalvínovi

Stefan Zweig bol jedným z tých spisovateľov, ktorí museli emigrovať a k dobe sa primerane svojim možnostiam vyslovil práve knihou Svedomie proti násiliu alebo Castellio proti Kalvínovi, v ktorej analógiou boja Castellia proti Kalvínovi v šestnástom storočí, v storočí náboženských a fanatických vrážd, horiacich hraníc, honby na kacírov vyslovuje svoje presvedčenie humanistu, odsudzuje násilie a netoleranciu a zasadí ako Castellio siatbu pre priaznivejšie časy. Sám autor vynikajúcich románov, akými sú Hviezdne hodiny ľudstva, Erasmus Rotterdamský, Mária Antoinetta, Joseph Fouché, však nevie nájsť východisko z týchto krušných časov a volí radšej dobrovoľnú smrť, pretože pre priateľa Maxima Gorkého, Romaina Rollanda a mnohých ďalších je vojna triumfom barbarstva, výronom ničivých prapudov, a on sa do tejto doby nehodí.

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2011, 159 strán

Peter Dinuš a kolektív: Spor o Marxa

Kolektívna monografia Ústavu politických vied SAV. Publikácia sa dotýka problému rozpornosti v hodnotení Marxovho teoretického odkazu, a to predovšetkým v súvislosti s existenciou a pádom východoeurópskeho socializmu v rokoch 1989 1991. Diskutujú sa nielen otázky, či tento odkaz stratil alebo nestratil svoju platnosť a aktuálnosť, ale aj problémy s interpretáciou Marxovho diela počnúc F. Engelsom a končiac postmarxistickými autormi.

Úlohou úvodnej state Václava Černíka a Jozefa Viceníka je rozbor prebiehajúcich sporov o osudoch Marxovho učenia z hľadiska metodológie vied. Politiku ako historicko- filozofický problém rieši Jozef Lysý v zmysle toho, ako politika ovplyvňuje naše dejinné prebývanie. Vladimír Prorok vo vzťahu k dynamike vývoja kapitalistickej spoločnosti poukazuje na koncept tzv. dlhých vĺn, ktorý môže vysvetliť jednak príčiny kríz kapitalistického systému, a teda aj vytvárania podmienok na socialistickú alternatívu, ako aj krach tejto alternatívy. Obsahom príspevku Petra Dinuša je kritická analýza vnímania a hodnotenia prednovembrového česko-slovenského socializmu a jeho ideológie v textoch vybraných autorov. Po náčrte sociálno-ekonomickej podmienenosti obratu sociálneho myslenia k marxizmu na začiatku 21. storočia a poukázania na význam marxistickej sociológie František Škvrnda vo svojej štúdii označuje niektoré základné faktory, ktoré bránia odhaliť a prekonať škálu príčin súčasnej globálnej hospodárskej krízy. Ľuboš Blaha poukazuje na vývoj západného marxistického myslenia a komunistického hnutia v snahe pokúsiť sa týmto spôsobom demonštrovať, že Marxove myšlienky sú naďalej prítomné v teórii aj praxi. Štúdia Juraja Halasa rekonštruuje logicko-historické chápanie Marxovej metódy výstavby teórie, pričom proti tomuto chápaniu stavia alternatívny výklad. V poslednej kapitole monografie Erik Leško dokazuje, že niektoré teoretické otázky nastolené súčasnými postmarxistickými autormi sú prítomné už v Marxovom Osemnástom brumairi Ľudovíta Bonaparta.

Veda, vydavateľstvo SAV 2011


Roman Michelko: Medzivojnové európske diktatúry

Vedecko-popularizačná monografia Romana Michelka sa zaoberá fenoménom diktatúr v Európe medzi dvoma svetovými vojnami. Autor sa pokúša o vecné hodnotenie a klasifikáciu niekoľkých typov diktatúr (monarchistické, vojensko-policajné, totalitné). Osobitne skúma pojem autokracie ako medzistupňa demokracie a diktatúry, fungovanie takéhoto systému v praxi ukazuje na príkladoch medzivojnového Poľska či Juhoslávie. Dielo ponúka sumár vecných informácií o danej problematike a produktívne podnety na ďalšie historické a politologické bádanie.

Matica slovenská 2012, 84 strán
Ľuboš Blaha: Matrix kapitalizmu. Blíži sa revolúcia?


Ľuboš Blaha na podklade súčasných radikálnych sociálno-kritických teórií ponúka interpretáciu modernej spoločnosti, podľa ktorej dnes všetci žijeme v akomsi matrixe: naše sny a ašpirácie, názory a presvedčenia, túžby aj obavy ovládajú masmédiá, reklamné agentúry, vyškolení experti na zábavu, politici, organickí intelektuáli atď. Všetko sa to deje v záujme udržiavania systému, ktorý vyhovuje výlučne jednému percentu najbohatších a najmocnejších ľudí sveta. Systém držia pokope nielen represívne, ale najmä ideologické aparáty štátu, predovšetkým korporátne médiá, ktoré indoktrinujú a ohlupujú ľudí. A ľudia dobrovoľne trpia vlastné ožobračovanie a otročia na iných, ktorí bohatnú z ich práce.

Autor rozlišuje jamesonovský  a scottovský názor o tom, či a aké máme šance vymaniť sa spod matrixu kapitalizmu. Oproti totálnej manipulácii postavil hodnotu pravdy ako sociálno-emancipačný ideál, ktorý môže byť hnacou silou nových revolúcií. Ani jedna ideológia nedokáže ľudí presvedčiť, aby poslušne umierali od hladu. Keďže aktuálna neoliberálna forma globálneho kapitalizmu odmieta sociálne kompromisy a vyhrocuje konflikt medzi úzkou vrstvou bohatých a bohatnúcich a širokými masami chudobných a chudobnejúcich ľudí, revolučná zmena môže byť podľa autora bližšie, než by si vládnuce elity želali. „Prekliatci“ číhajú...

Veda, vydavateľstvo SAV 2011, 176 strán


Mojich 7 životov - Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou

Životy Agneše Kalinovej (nar. 1924) sa odohrávajú v mnohých mestách, krajinách a prostrediach, vo viacerých politických režimoch, v pohnutých neustále sa meniacich časoch. Odohrávajú sa skrátka vo verejných i súkromných priestoroch, ktoré sa nedajú oddeliť, a čím komplikovanejšie sa vzájomne prepájajú, tým celistvejší obraz doby vytvárajú. Tak aj v knihe Mojich 7 životov – medzivojnové Československo, fašizmus, kláštor, manželstvo, redakcie, materstvo, Pražská jar, vyšetrovacia väzba, Slobodná Európa atď.

Knižný rozhovor so známou tvárou Kultúrneho života a Slobodnej Európy – novinárkou, redaktorkou, prekladateľkou a filmovou i politickou publicistkou Agnešou Kalinovou je prvou publikáciou nového radu Rozhovory Aspektu. S Agnešou Kalinovou sa zhovárala Jana Juráňová, aby si pre seba aj pre nás „zopakovala“ vraj krátke, ale o to úmornejšie 20. storočie.

Aspekt 2012, 424 strán


Tabuizovaná životaschopnosť kapitalizmu / Partokracia a demokracia

„Dvojknihu“ autorov Literárneho týždenníka vydalo Medzinárodné fórum Vyslanci Slovenska v rámci edície Slovensko – Európa – Svet“ s uvedenými názvami; každý je na jednej strane obálky.

Tabuizovaná životaschopnosť kapitalizmu: Andrej Červeňák (1932 - 2012): Človek v atmosfére medziobdobí • Milan Čič: Úvahy o ústave Slovenskej republiky • Pavol Janík: Svet v skúmavke vojen • Július Lomenčík: Výchova – základný pilier kultúrnej osobnosti • Alexej Mikulášek: Stereotyp komunisty coby ďábla v českém kulturním diskurzu • Jozef Mravík: O niektorých minulých a súčasných javoch vyplývajúcich z podstaty kapitalizmu • Ján Tužinský: Etické hodnoty v súradniciach európskej kultúryPartokratizmus a demokracia: Ivan A. Čarota: Maxim Bahdanovič ako pevec slovanstva a „neopakovateľnej krásy“ Bieloruska • Andrej Červeňák (1932 - 2012): Na margo non/konfirmity • Milan Čič: Aké máme perspektívy • Pavol Janík: Ako to ne(bolo) • Július Lomenčík: V sieťach svojej doby • Jozef Mravík: Dešifrovanie pojmov spätých s demokraciou • Karel Sýs: Jsem Slovan, a kdo je víc? • Ján Tužinský: Pandorina skrinka, Ariadnina niť!

CCW 2012, 83 + 83 strán  

 

 

 

 


 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama