Ekonomická demokracia očami ekonóma a sociológa 1

Diskusia pod niektorými článkami na Slove na ekonomické témy dala dohromady dvoch našich čitateľov a zároveň aj autorov, Petra Zajaca-Vanku a Jozefa Schwarza. Výsledkom je „dvojčlánok“, pohľad ekonóma a sociológa na ekonomickú demokraciu. V prvej časti dvojčlánku má slovo ekonóm, ktorý charakterizuje tento nový a zatiaľ pre verejnosť neznámy spoločensko-ekonomický systém
Počet zobrazení: 6090
ekodemokracia.JPG

David Schweickart uvádza tri základné znaky, teda črty ekonomickej demokracie, ktorá má byť nástupníckym spoločensko-ekonomickým zriadením po kapitalizme, teda v postkapitalistickej spoločnosti.

Prvou črtou je zamestnanecká samospráva, v ktorej je definovaná demokracia zamestnancov vnútri organizácie na základe spoluúčasti, teda participácie zamestnancov na riadení a rozhodovaní, kde  každý jeden zamestnanec má rovnocenný jeden hlas v rozhodovaní o podniku. „Činnosť všetkých výrobných podnikov demokraticky kontrolujú zamestnanci.“ Preto v diele hovorí často o demokratickom podniku. „Každý výrobný podnik kontrolujú tí, čo v ňom pracujú. Zamestnanci zodpovedajú za nerušený chod fabriky: za organizáciu práce, pracovnú disciplínu,  techniku a technológie produkcie, za to, čo sa vyrába a ako sa vyrába, aké sú výrobné náklady a ako sa rozdelí čistý zisk.“
 


Druhou črtou je spoločenská kontrola investícií, pri ktorej verejné zdroje budú zbierané verejným spôsobom a používané na verejné financovanie. „Hoci pracujúci budú kontrolovať a teda riadiť výrobný proces, nebudú vlastniť výrobné prostriedky. Tie sa považujú za kolektívne vlastníctvo spoločnosti, teda štátu, v ktorom sa nachádzajú,“ píše autor, takže ide o spoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov. Podľa autora „fondy pre nové investície sa vytvárajú z daní základných prostriedkov podnikov a naspäť do ekonomiky sa vracajú prostredníctvom siete verejných investičných bánk“. Kľúčovým faktom je nahradenie súkromnej kontroly nad investíciami spoločenskou kontrolou, zrušenie potreby používať súkromné úspory domácností na investovanie do podnikov a zrušenie možností investovať súkromné peniaze za účelom ich kapitálového zhodnotenia, teda zrušenie trhu súkromných investícií, zrušenie búrz.

Tie prvé dve črty však zároveň znamenajú aj revolúciu v prerozdeľovaní výsledkov hospodárskej činnosti. Zamestnanci spolurozhodujú o riadení podniku a nedostávajú teda mzdu, ale rozdeľujú si hospodársky výsledok podniku, v ktorom rozhodujú, dnešnými slovami zisk po zdanení. A pretože podľa druhej črty nebude nutné vytvárať súkromný investičný kapitál, takzvaný „zisk“ im bude vyplácaný na osobné použitie.

Treťou črtou je trh ako zostávajúci mechanizmus pre rozdeľovanie spotrebných tovarov a základných prostriedkov spoločnosti. „Férový obchod založený na tarifách, v nijakom prípade nie voľný obchod, najmä nie v prípadoch, keď sú výrazné rozdiely medzi mzdami a environmentálnou reguláciou v jednotlivých obchodujúcich štátoch.“Ale napriek tomu  budú „ceny regulovať iba ponuka a dopyt“. A finančný trh padne. Schweickart hovorí o socialistickom protekcionizme trhu tovarov a služieb, až o socialistickom trhu.

Ekonomická demokracia teda ruší súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov a námezdnú prácu, ale uznáva trh ako taký, ktorý je vzájomne výhodným prostriedkom pre obchod medzi podnikmi v rôznych regiónoch, štátoch, alebo na lokálnej úrovni.


Hospodársky model a jeho globálna vízia

Aj keď  je ústrednou témou diela Po kapitalizme - ekonomická demokracia hospodársky model ako program ekonomicky životaschopnej a eticky vyhovujúcej formy socializmu, odborná verejnosť môže už dnes po preštudovaní diela pochopiť, že nejde o žiadne politické revolučné teórie a nesplniteľné vízie, ale o praktické návrhy postupov riešiacich prípadné chronické zlyhávanie kapitalizmu, založeného na nespravodlivom rozdelení bohatstva a neustálom a prehlbujúcom sa nespravodlivom prerozdelení zisku na podnikovej, teda firemnej úrovni, kde je uprednostňované vyplácanie zisku za použitie kapitálu jeho majiteľom a zhoršujúce sa odmeňovanie námezdnej práce. Schweickart ako profesor na Loyola University, USA nepopisuje socializmus sovietskeho typu, ale ponecháva v jeho modeli prvky ako trh, investovanie, zisk, lenže iným spôsobom, akým boli tieto atribúty ekonomiky používané za kapitalizmu i za sovietskeho modelu socializmu.

Ak môžeme v tejto súvislosti hovoriť o vízii, tak je to vízia, ktorá predpokladá, že celá západná kultúra a civilizácia zostanú vlastne identické, len sa zmení vlastníctvo výrobných prostriedkov, používanie peňazí a výrobných zdrojov bude podliehať verejnej kontrole, zanikne námezdná práca ako taká a každý bude mať právo byť zamestnancom nejakého podniku, nejakej organizácie, tak ako dnes máme volebné právo alebo „právo pobytu“ ako občan niektorej krajiny. Môžem tým pádom konštatovať, že ekonomická demokracia smeruje k usporiadaniu svetového spoločenstva ľudí po dosiahnutí a vyčerpaní rastu globalizácie znova na úroveň jednotlivých  krajín, regiónov, miestnych spoločenstiev, ale už v rovnomerne rozloženom usporiadaní ekonomických zdrojov a pri dodržiavaní trvale udržateľného života. Je to teda pokroková a pozitívna vízia, na rozdiel od katastrofických vízií o zániku civilizácie po zániku kapitalizmu.


Aké sú možnosti presadenia tohto modelu

Tu by som zdôraznil, že aj iní autori sa zamýšľajú nad existenciou sveta po kapitalizme a ako aj P. F. Drucker uvádza, napriek odlišným kultúram, politickým (a teda i právnym systémom), náboženským a civilizačným kultúrnym rozdielom, spôsob výroby, spôsob vykonávania práce a rozdeľovania výsledkov práce je už takmer celosvetový, to znamená, že v podmienkach existencie sveta poprepájaného informačnými sieťami a teda tvoriaceho akúsi „globálnu dedinu“ (podľa futurológov Tofflerovcov) existuje iba jedna svetová história a svetová civilizáciaa dnes sme uprostred transformácie, ktorá zrejme nebude uzatvorená pred rokom 2010 alebo 2020.

Odvolávam sa na slová P. F. Druckera, že svet sa mení v priebehu jednej jedinej generácie natoľko, že si vnuci nevedia predsaviť svet, v ktorom žili ich dedovia, a preto je dosť dobre možné, že zmena v systéme organizácie ľudstva môže prebiehať menej dramaticky ako všetky doterajšie spoločenské a ekonomické zmeny, ku ktorým dochádzalo vplyvom nerovnovážneho pôsobenia výrobných síl a výrobných vzťahov.

Schweickart vo svojom diele uvádza dva spôsoby presadenia ekonomickej demokracie, jeden je popísaný ako radikálny skok od ekonomickej reformy k spoločenskej revolúcii, prakticky ide o politickú revolúciu vedenú však zastupiteľskými inštitúciami na základe presvedčivých argumentov a analýz, druhý spôsob je definovaný, ako „s citom“ pre tých, ktorí sú dnes majiteľmi akcií a kapitalistami.

Je tu však popísaný aj spôsob postupného uplatňovania reformnej agendy jednotlivých čŕt ekonomickej demokracie do praxe, pričom sa právnymi krokmi a rozhodnutiami na úrovni svetových inštitúcií a na úrovni jednotlivých krajín postupne premení súkromný majetok na spoločenský majetok, zastaví sa možnosť vytvárať súkromné investície, podniky sa stanú demokratickými inštitúciami (už dnes fungujúce formy ESOP a EFES, prípadne fungujúce družstevné formy) a vlastne riadenou zmenou sa dosiahne postupné prerastanie a rozširovanie ekonomickej demokracie po celom svete do spoločného (pozor, nie jednotného!) systému.

Ekonomika je už globalizovaná natoľko, že existujú celosvetové inštitúcie v oblasti fiškálneho rozhodovania, v oblasti medzinárodných práv a vzťahov i v oblasti spoločenských a politických vzťahov, takže ak nastane vhodná situácia a verejnosť v mnohých krajinách bude oboznámená s výhodami ekonomickej demokracie oproti kapitalistickému výrobnému spôsobu a oproti nespravodlivo fungujúcej globálnej trhovej ekonomike, bude možné tento proces ekonomickej reformy i spoločenskej premeny uplatniť ako cez celosvetové inštitúcie dohodou, tak i v jednotlivých krajinách na úrovni parlamentov a jednotlivých regionálnych správ a samospráv.

Globalizácia podnikov dosiahla taký vysoký stupeň nasýtenia, že nadnárodné korporácie husto rozmiestňujúce svoje siete vlastných i dodávateľských a odberateľských „klastrov“ postupne prechádzajú na takzvanú „fraktalizáciu“ svojich firemných prevádzok, to znamená, že bude stačiť dosiahnuť zmenu vlastníctva v centrále nadnárodnej globálnej siete a fraktály po celom svete sa budú vedieť prispôsobiť tomu, aby vznikli v nich zamestnanecké samosprávy podľa ekonomickej demokracie.

Za nedemokratické podniky sú dnes považované firmy riadené správnou radou zastupujúcou anonymnú masu akcionárov, ktorým sa vyplácajú zisky, alebo priamo súkromní investori a majitelia rozhodujúci iba na základe návratnosti kapitálu o existencii podniku a živote-neživote zamestnancov. Ešte aj Schweickart pripúšťa, že na lokálnej úrovni môže zostať živnostnícka iniciatíva, ktorá však neprekročí lokálny rámec a nebude využívať námezdnú prácu.


Kam teda ekonomická demokracia smeruje

V súvislosti s významom sociálneho štátu za kapitalizmu - ak sa pretransformuje kapitalizmus do ekonomickej demokracie, zamestnanci podnikov budú rozhodovať o prerozdelení zisku-teda hospodárskeho výsledku, nebude nezamestnanosť, spoločenská spotreba bude zabezpečovať dostatok zdrojov na uspokojovanie potrieb pracovníkov v podniku i na vytváranie zdrojov na vzdelávanie, zdravotníctvo, kultúru a sociálny rozvoj na fondami na úrovni štátu, regiónu i na miestnej úrovni. Sociálny štát sa fakticky stane socialistickým štátom v tom pravom spoločensko-ekonomickom zmysle.

(Druhú časť uverejníme zajtra)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
06. september 2011, 14:08
pri citani tych troch bodov slovo: Komunizmus? to nemyslim vobec v zlom.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
06. september 2011, 15:39
ono je to všetko pekné, ale chcem sa opýtať ako človek. napíšem príklad. v UK je už iný problém, ktorý tu samozrejme ešte nepozná stredná vrstva. neviem či nechcú vedieť alebo s tým nepočítajú s ekonomickej demokracii do budúcna?. respektíve mňa zaujalo aj ochromilo to, že v UK úradníčka čo má vysoké a kvalitné vzdelanie získaná prax atd - jej nebolo k ničomu ked sa blížila k päťdesiatke - bola prepustená ako nadbytočná sila úradu... a musela si žiaľ hľadať miesto mimo Londýna... a to aj preto, že už ako vdova nevládala platiť energie spojené s bývaním... a to ešte aj to, že Londýn patrí k najdrahším metropolám atd. tak musela odísť z mesta, v ktorom sa narodila žila, pracovala... a musela prijať prácu ako pomocná sila v kuchyni - umývala riad , čistila zeleninu atd. nie preto, že je neschopná alebo hlúpa a dokonca má čistú angličtinu ako lusk.... ale preto, že je už vraj stará a tak automaticky prišla aj o plat vyššej úradníčky... začala zarábať len minimál a to sa jej odrazí aj v jej dôchodku.. bude omoho menší len preto, že príjem sa jej znížil - ved toto nik nerieši - títo ludia už nemajú ani chuť žiť....... síce jej pomáhal syn ako vládal, ale mal rodinu... a tak už nemohla predsa chcieť, aby jej pomáhal viac finančne. a nadôvažok jej syn nečakane dostal infarkt a bol ihneď mŕtvy - ako 40 ročný prepracovaný a uštvaný muž - čo nevedel kam skôr skočiť... len aby utiahol domácnosť, ženu a deti a okrem toho - jeho žena čakala dieťa ked zomrel. a dalej to už nerozvádzam ani nemienim, len chcem vedieť či sa s niečím takýmto počíta do budúcna,.... lebo posledné plány ministra Miháľa a vládnej splnomocnekyne sú také, že okrem detí sa budeme musieť starať a prispievať aj na rodičov ... a možno aj na starých rodičov... a to už naozaj neviem, ako to zvládnu dnešní 20, 30- 40 roční. ved už dnes mnohí robia aj tri práce a v Írsku robia tak, že pol roka v kuse bez prestávky... a bez toho, aby vôbec mohli ochorieť.. to ani pomyslieť.. a potom majú pol rok voľno... tak a s týmto nik nepočíta, ale príde to aj sem takto nastavený pracovný čas. a vydržia to len tí - čo majú 100% zdavotný stav... ostatní majú smolu - ak nebudú vládať majú padáka. a okrem toho niet tu žiadneho kariérneho postupu ani nič čím by motivovali ludí... teda podľa tejto teórie -iba sa tu točia penzie - v jednom podniku,ale sociálny systém tu ešte stále absentuje. lebo ak nabehneme na írsky spôsob práce, že pol rok makačka a potom pol rok zábava... ale už dnes Íri nevládzu utiahnuť domácnosť... mnohí sa tam zo strednej vrstvy dostali do chudoby a biedy.... a nie preto, žeby boli leniví, lebo Íri pracujú... aj ked na špinavú prácu - tam už dávno majú Slovákov ale už dnes sa sťažujú, že upadá všetko čo Írov ťahalo v ekonomike. teda farmy atd...sú v krachu, len sa o tom nepíše.. zdravotníctvo je tam tak drahé, že naši chodia v SR aj zubárovi a tiež sa zatiaľ liečia tu. napríklad všetko dobiehajú v tom čase, ked je voľno celoplošne - inak nemajú čas na nič. preto je tam už upravený systém tak ako to vidíme dnes - sociálne dávky majú minimálne 300 eur na týždeň... a tu to chcú dať na 38 eur. čo im už šibe - či chcú páchať genocídu národa alebo o čo ide tejto vláde? alebo si myslia, že žijeme v zemliankách? chcú aby bola zamestnanosť, ale kde a ako? Tomanovej pilotný projekt bol zhodený zo stola a vybľakovali, že je to špinavosť, ale teraz čušia, ked to isté robí tátovláda. vysvetlite mi toho viac lebo zatiaľ to vyzerá na sociálne podniky ale chcem vedieť či budú rentabilné dlhodobo atd...
Obrázok používateľa Anonymný
#3
(neuvedené)
06. september 2011, 15:41
na to aby mohlo byt aj realne.Vymyslanie novych spolocenskych modelov moze posluzit ako namet na vylepsovanie modelu,ktoreho zivotaschopnost bola v praxi overena.Pre zciatok by stacilo hladat samoocistny model vychovy a obmeny kadrov.Definovat subjekt alebo subjekty schopne riadit spolocnost pod pernamentnou kontrolou spolocnosti v konkurencnom prostredi(Demokraticky centralizmus v alternativnom prostredi).Oddelenie nastrojov propagandy od moci.Sustredit vsetky zdroje z reklamy a šovbiznisu v statnom fonde a rozdelovat podla verejnej ziadanasti(pridelovanie grantov podla vysledkov vseludoveho hlasovania).Kolektivne riadenie vyrobnych podnikov nepokladam za pouzitelny model.Ak su zodpovedni vsetci nie je zodpovedny nik.Tomu by zodpovedal aj vysledok.
Obrázok používateľa Anonymný
#4
(neuvedené)
06. september 2011, 17:41
Zeby deja vu? Toto nema absolutne sancu na uspech. Socializmus sa aspon za nic nemaskoval.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
06. september 2011, 18:34
a ešte tiež príklad: - v írsku fungoval aj licitačný obchod teda kupovali si priamo meste či obci dobytok. ale aj tento licitačný takmer burzový obchod padol. oni už vlastne nemajú nič svojské až na pár výnimiek. a tak zarábajú na rôznych podujatiach atrakciách... - more je tam studené a rybolov im už asi tiež nevynáša. my už nemôžeme doplatiť na nejakých experimentoch, ktoré sa tu neustále dejú poza náš chrbát. lebo v írsku sa začalo stavať a bol tam stavebný bum - ale v roku 2008 išlo všetko na bod mrazu, lebo to už nemal kto kúpiť . nik si tam nevšimol, že ich ekonomika je bez vízie a prežratá na doraz. Írsko je ako slovensko - a tak podľa toho je treba čosi pozrieť čo sa tam deje teraz. neviem prečo, sa nik nevenuje aj tomuto zo zahraničia - ved politika nemusí byť takto upätá na ideológiu len doľava či prava. lebo Íri majú obrovský problém s mládežou, toľko alkoholikov a feťákov atd. darmo, že sú to katolíci či kresťania - to už nijako nevplýva na dnešnú generáciu mladých.... iba na to, že tam ešte stále rodia veľmi mladé ženy a majú veľmi veľa detí. aj ked sa búria mladé, že nechcú toľko detí - a majú problém sa uplatniť po pôrode... nik toto nevidí skôr, kým to už nie je obrovský problém. Do Írska sa treba pozrieť, neviem, prečo sa nikdy nepozriete na západ - a tie štáty - čo ani netušili - čo je komunistický režim a predsa majú obrovské problémy najmä s mladými.
Obrázok používateľa Anonymný
#5
(neuvedené)
06. september 2011, 18:48
Iba opravujem škriatka v texte, diskutovať budeme po zverejnení oboch častí:

nie:
...ide o politickú revolúciu vedenú však zastupiteľskými inštitúciami na základe presvedčivých argumentov tých a analýz, druhý spôsob je definovaný, ako ?s citom? pre, ktorí sú dnes majiteľmi akcií a kapitalistami...

ale správny slovosled:
...prakticky sa jedná o politickú revolúciu vedenú však zastupiteľskými inštitúciami na základe presvedčivých argumentov a analýz, druhý spôsob je definovaný ako ?s citom? pre tých, ktorí sú dnes majiteľmi akcií a kapitalistami.
Obrázok používateľa Anonymný
#6
(neuvedené)
07. september 2011, 09:27
moznosti je viacero, nie je vyluceny ani projekt ekonomickej demokracie. v prvom rade sa treba vratit k silnemu statu, len silny stat dokaze vytvorit podmienky na takuto zmenu a presadzovat ich dodrziavanie. prvou osemetnou otazkou bude, ci demokratizovany podnik dokaze niekto riadit nielen demokraticky, ale aj rozumne. staci si spomenut na topolciansky pivovar ako to s nim dopadlo. druhou nemenej osemetnou otazkou bude, co bude so starym zaostalym kapitalistickym majitelom, ktory sa svojho vlastnictva bude drzat zubami nechtami...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
07. september 2011, 10:10
silný štát - asi skôr silná verejná správa, politika založená na etike a nie na záujmoch bohatých...
riadenie podnikov-23 rokov školy chŕlia profesiu manažér, mnohí už majú skúsenosti a toho podnikateľského ducha bude treba i v demokratickom podniku - bude pôsobiť na trhu...
Topvar - majitelia tak ako bolo tradíciou slovenskej kapitálovej vrstvy uprednostnili zbohatnutie predajom majettku než zápasom na konkurenčnom trhu, mimochodom, na nich bol zameraný dlhodobý tlak nadnárodnej spoločnosti, ktorý ich potom kúpil, nie je to jediný, skôr charakteristický prípad na Slovensku, manažéri nového Topvaru už len poslúchajú príkazy akcionárov - tie "šachy" spojenia Topvaru a Šarišu, čo už povedať...
viď druhú časť článku - varianta "s citom" - majiteľom ich dovtedajšie majetky zostanú, odoberie sa len majetok týkajúci sa výrobných prostriedkov, teda zastaví sa príjem z kapitálových akcií a práv. Môžu zostať zamestnancami, dokonca ak sú tak "baťovsky" orientovaní a šikovní ako podnikatelia, správna rada zamestnancov ich určite poverí riadením - manažmentom, takže príjem nestratia, ibaže bude demokraticky rozdeľovaný.

Zdá sa to v našich podmienkach naivné - nájdite však už dnes príklady zo sveta...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
07. september 2011, 10:59
nové technológie a nový trh je treba hľadať skôr ako sa rozbehne nejaká výroba a stroje čo dokážu ťahať za človeka bez prestávky, aby nedochádzalo k zbytočným prestojom. hovorí sa že stoje nepýtajú jesť, ale potrebujú údržbu aj obsluhu človeka. už sú na svete kvarkové počítače, ktoré ťahajú ako "drak" - ale sú veľmi citlivé. oni nie sú drahé vo svojej podstate - ani nepotrebujú kvantum pohonných látok. potrebujú len čistotu a poriadok. teda takmer sterilné prostredie. čím menej ludí - tým lepšie pre "kvarky". ak sa hned na začiatku investuje do technológií vráti sa to ľudom viac na zisku rýchlosti atd. ako by si mysleli. tu je treba odborníkov veľmi zdatných a veľmi zodpovedných. táto nanotechnologia je maličká aj náročná, ale oplatí sa na rentabilné fungovanie podniku v akejkoľvek výrobe. oplatí sa investovať aj do lobingu, lebo bez správneho a účelného lobingu sa zaostáva na trhu.... jeden príklad uvediem - ako sa začínalo dariť tam, kde boli spokojní robotníci... ale to nebol pôvodný zámer podnikateľa - "urobiť" ludom pohodlie pri práci, kde sa tkali a skladovali látky pre vládnu zákazku a nielen vládnu. tomuto podnikateľovi vlhli látky na skade a ich kvalita tým trpela. rozhodol sa nainštalovať klimatizáciu do skladov aj výroby látok, ale len preto, že bavlna - to potrebuje na spracovanie. a nechtiac tak ludom pracujúcim za tkáčskym stojom spríjemnil pracovnú dobu. zlepšil sa ich výkon a boli omnoho ústretovejší ostávať v práci aj nadčas. pretože nechápal ani on prečo sú ludia odrazu tak dobre naladení... zistil to až ked sám pobudol medzi nimi vo výrobe. - až potom si dal nainštalovať klimatizáciu do svojej kancelárie, lebo on bol ten človek - čo musel sedieť v kancelárii... a mal tam okno nasmerované priamo do výroby... a Nie - na holé ženy vyvalené pri mori. bol to podnikateľ a majiteľ v jednom -čo sedel spolu pri stole s robotníkmi a spolu s nimi obedoval aj večeral. ved najväčšia sranda je v tom, že tu(v SR) si ľudia myslia, že odbory vymysleli komunisti -... pričom paradoxne - -je to nástoj a výmysel pravičiarov podnikateľov v západných štátoch. to oni vymysleli odbory - proti vláde, aby sa "im" - vychádzalo v ústrety - a nie robotníkom. robotníkov len šikovne využili vo svoj prospech. tu ľudia všetko spájajú s komunistami.... a preto tu ešte nevedia ani podnikať, ani požadovať to - čo je zakotvené v ústave.... tu neustále panuje predstava ludí , že zamestnanosť sa dá docieliť len donucovacím alebo stimulačným spôsobom. pričom je to hlúposť. iba Motivácia - niekoho "donúti" sa stať lepším ...a žiaľ, je jedno v čom atd...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
07. september 2011, 18:06
ved aj alexander dubcek de facto prisiel z ameriky a u nas sa "iba" narodil, precoby nie aj david schweickart. kapitalizmus nie je koncom dejin, vieme mnohi, otazka je co pride potom - lebo nieco POTOM urcite prist musi. jedna cesta je zivelny priebeh, nieco na sposob chaotickych socialnych nepokojov konciacich rozbitymi vykladmi a stale tvrdsimi zakonmi, ktore socialnych nespokojencov budu klasifikovat ako teroristov (predpriprava tymto smerom uz zacala). druhou cestou je intelektualny vseobecny konsenzus, co je asi najrealnejsie, kedze v sucasnosti nejestvuje nejaka dostatocne deklasifikovana trieda, ktora by nemala co stratit. uvahy co po kapitalizme vobec nie su nove, postkapitalizmom sa zapodievali abstrakcíe utopickych socialistov, v rusku radikalni demokrati, patria sem etatisticke experimenty komunistov, syndikalistov aj anarchistov (decentralizacia a demokratizacia), tiez napriklad aj Drucker. diskusia (ved len diskutujeme) ma tu vyhodu, ze nie je problem dostat sa cez kapitalisticku systemovu kvalitu kamkolvek, druha vec su realne kroky, ktore nutne musia nasledovat. cize: vo chvili nastane vhodna chvila, treba mat ucelenu predstavu o tom, co treba realne dosiahnut, lebo AKO to dosiahnut, to je uz trochu iny level, to nevie asi nikto...
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
07. september 2011, 18:46
Anton, ale vedia to- už čo príde - len to chce trpezlivosť a pokora k životu, ktorá nám chýba.... je taká dajme tomu, že teória, ale to prezradím len vám, že volá sa to FAS(nie ten fas z madarčiny) je to anglická skratka... dalej idú nitky, ale len čisto hypoteticky až vraj do dátumu spať v čase čiže už to bolo povedané cca v dátume zo dna 4. február 2011. z toho dátumu si vytiahnite všetky titulky novín aj ich obsah - odprava - naľavo celým spektrom. dalej si pozrite - čo znamená Camp David a prečo vznikol, aj prečo, nie je zapísaní v katastri. dalej Panamský prieliv - a čo znamená skratka SALP II. a viac vám neprezradím, lebo potom sa nebudeme môcť hrať - hru na slepú babu...
Obrázok používateľa Anonymný
#7
(neuvedené)
07. september 2011, 19:55
Súhlasím, že v diskusii vychádzame predovšetkým z vlastných poznaní a skúseností. Preto máme, každý z nás, riadnu dávku skepse. Ale skúsme prebolieť všetko to zlé, čo sme prežili na vlastnej koži v dnešnom a predošlom režime. V tejto časti článku autor predstavil vo vedeckom slova zmysle v skratke možný model ekonomiky, ktorý eliminuje dnešné neduhy trhu a ľudstvo požierajúceho akéhokoľvek, udržateľného či neudržateľného rastu. Preto sa na to aj tak pozerajte a v tejto diskusii kritickým slovom ukážte na prípadné slabiny alebo chyby predstaveného modelu ekonomiky. Všeobecné konštatovania typu aj tak to nejde, je to utópia a podobne a citové prejavy každému z nás uvoľnia napätie ale reálnosti uvedenia ekonomickej demokracie do praxe nepomôžu. V diskusii k druhej časti príspevku sú vítané príspevky typu aký štát, aký politický systém je potrebné vytvoriť na takzvanú implementáciu pokapitalistickej ekonomiky do globálneho spoločenstva. A najmä čo môžeme požadovať od politických elít a parlamentu už dnes.
Obrázok používateľa Anonymný
#8
(neuvedené)
07. september 2011, 21:37
""Hoci pracujúci budú kontrolovať a teda riadiť výrobný proces, nebudú vlastniť výrobné prostriedky. Tie sa považujú za kolektívne vlastníctvo spoločnosti, teda štátu, v ktorom sa nachádzajú,? píše autor, takže ide o spoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov"" ************ S takýmto riešením, aby štát opäť vlastnil výrobné prostriedky by som v žiadnom prípade nikdy nesúhlasila! Išlo by len o variáciu štátneho kapitalizmu, obdoba pseudo socializmu po 1948-89!*** Ak zamestnaci nevlastnia kapitál tak si prd môžu dovoliť kontrolovať, riadiť a deliť si zisk! Len ten kto vlastní kapitál, ten si môže dovoliť najímať management, rozhodovať a riadiť chode továrne a určiť kto koľko dostane z vyprodukovaného zisku!**** Ak nič nevlastnia zamestnancic napr. formou kooperatívnych zamestnaneckých akcií, tak reálny vlastník tzn. štát rozhodne ktorý nájomný zamestnanec (neoproletár) koľko dostane a či vôbec niečo dostane zo zisku!
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
07. september 2011, 22:22
"veď diskutujme silný štát - asi skôr silná verejná správa, politika založená na etike a nie na záujmoch bohatých..." ********* Silný štát nepotrebujeme! Potrebujeme výlučne štát sociálny, ktorý plní svoje základne funkcie - obranu, vnútornú bezpečnosť, vzdelávaciu, kultúrnu, zdravotnícko-hygienickú a najmä je zameraný na regulačnu a kontrólnu činnosť. Štát sa nemá podnikať ako vlastník. Podnikať majú zamestnanci ako kooperatívní vlatníci výrobných prostriedkov.**** 2, som za silnú decentralizovanú verejnú správu a najmä samosprávu fungujúcu na participačnom rozpočte. Tzn. so silnou rozhodovacou a kontrólnou funkciou, tak aby sa verejné zdroje nerozkradli a neprerozdeľovali na základe úplatkov pre vplyvných úradníkov. 3,, Politika je o spôsobe získania a udržania si moci! Tá sa nikdy nerobila morálnym spôsobom. Vždy bol víťaz revolúcie, alebo prevratu (bral všetko, alebo aspoň väčšinu)a množstvo porazených na to kruto doplatilo. Politika založená na etike je nonsens!
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
07. september 2011, 22:31
Obrázok používateľa Anonymný
#9
(neuvedené)
07. september 2011, 22:39
"...predpokladá, že celá západná kultúra a civilizácia zostanú vlastne identické, len sa zmení vlastníctvo výrobných prostriedkov, používanie peňazí a výrobných zdrojov bude podliehať verejnej kontrole, zanikne námezdná práca,..." ************* V štátno-kapitalistickom zriadení "západneho typu" nezanikne námezdná práca, ak zamestnanci sa nestanú vlatníklmi výrobných prostriedkov! Len zmenia farbu buržuja z modrého (súkromno /privátno/-kapitalistického) na červeného (štátno-kapitalistického). Neodstráni sa štátno-byrokratický centralizovaný systém, spojený s korupciou, rodinkárstvom straníckym klientelizmom a pod.! PROLETÁRI LEN ZMENIA PÁNA, NIČ VIAC, NIČ MENEJ!!!
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
07. september 2011, 22:50
A ako by ste to usporiadali Vy? Peter Zajac-Vanka ********** Netreba vymýšľať vymyslené a overené dlhoročnoou praxou. Treba zobrať najlepšie prvky z baskitskej kooparatívy Mondragon a systém riadenia Baťových podnikov.*** Ak si prečítate problémy v Kooperatíve Mondragon napr. s "nenažratým" najímaným managementom,(napr. Blaha Späť k Marxovi str. 396) tak baťovské podniky tento problém nepoznali, lebo mali svoj vlastný management, ktorý profesne a odborne vyrástol od"piky" vo fabrike vo vlasttných školách práce a na zahraničných stážach. Oba tieto modely hospodárenia fungovali na kolektívnom akcionárskom vlatnení celých podnikov. Tzn. že spoluvlastníkom nemohol byť ten kto nepracoval v podniku osobne.
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
07. september 2011, 23:07
"...majiteľom ich dovtedajšie majetky zostanú, odoberie sa len majetok týkajúci sa výrobných prostriedkov, teda zastaví sa príjem z kapitálových akcií a práv. Môžu zostať zamestnancami, dokonca ak sú tak "baťovsky" orientovaní a šikovní ako podnikatelia, správna rada zamestnancov ich určite poverí riadením - manažmentom, takže príjem nestratia, ibaže bude demokraticky rozdeľovaný."*********** To chcete z capov neobmedzene žerúcich kapustu urobiť záhradníkov, alebo z nenažratých vlkov valachov! To z nich urobíte diverzantov z povolania???****** Ufff,"majiteľom ich dovtedajšie majetky zostanú"... tak to zavádzate "úžasnú" asociálnu spravodlivosť, aby si buržoázia nechala nahonobné majetky na biede a utrpení proletariátu!!!!!!!! Ja by som očakávala, že zavediete zrušenie dedičstva, ktoré vytvára a prenáša obrovskú sociálnu nerovnosť na ďalšie generácie a má tendenciu vrátiť sa do libertariánskej polohy ako "matrioška" To im necháte obrovské majetky, aby mali za čo urobiť štátny prevrat? Fakt žasnem nad touto alogikou!
Obrázok používateľa Anonymný
#10
(neuvedené)
07. september 2011, 23:34
"už dnes fungujúce formy ESOP a EFES, prípadne fungujúce družstevné formy) a vlastne riadenou zmenou sa dosiahne postupné prerastanie a rozširovanie ekonomickej demokracie po celom svete do spoločného (pozor, nie jednotného!) systému." ***** ESOP je cesta do pekla, čo Blaha v knihe Späť k Marxovi celkom jasne na str. 397 vysvetľuje citujúc Donalda Welsa: "mangementy korporácií sa už viac neuspokojúju s tým, že ich zamestnanci poslúchajú. Dokoca chcú viac, aby ich zamestnanci chceli poslúchať"! Zvlášť negatívnu úlohu v tomto smere zohral americký projekt ESOP, ktorý sa snažil šíriť mýtus, že USA sú spoločnosťou malých vlastníkov. ********* Prerastanie demokracie je nezmysel vo väčšom meradle ako 25% z celkového kapitálu! Bez sociálizácie výrobných prostriedkov to dopadne rovnako ako vo Švédsku, že veľkoburžoázia sa zatne a zruší sociálny dialog (vydobyté sociálne práva zamestnancov)a zavedie v továrňach teror na proletármi (nodobé nevoľníctvo na úrovní rozvojových krajín)!******************** PS: Očakávam druhú časť lepšie prepracovanú a hlavne domyslenú, lebo toto je fakt bieda!
Obrázok používateľa Anonymný
(neuvedené)
08. september 2011, 07:38
az na stranu SMK ktora ide po svojom nacionalistickom programe su vsetky sucasne vladne strany plne riadene zaujmovymi zoskupeniami, ktore si delia narodny majetok a verejne financie. privatizacia teplarni a zdravotnickych zariadeni dalej zhorsi beztak zlu socialnu situaciu znacnej casti obcanov, nastup roznych neodbornych stranickych kadrov do statnej spravy funkcii v statnych podnikov este viac zhorsi fungovanie statu, korupcia a klientelizmus sa prehlbia. od sucasnej vlady sa nedaju ocakavat anilen parcialne rozumne kroky, pokial tieto nebudu v zaujme kapitalu a kapitalistov...

Stránky

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984