Reklama
Reklama

Nesúhlas s reformou daňovo-odvodového systému v neprospech zamestnancov

Konfederácia odborových zväzov v SR prezentovala 2. júla 2011 postoj k návrhu reformy daňovo-odvodového systému. Návrh bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania v apríli 2011 a mal by byť prerokovaný v Hospodárskej a sociálnej rade SR v máji 2011. Informáciu preberáme zo stránky KOZ SR - keďže v našich médiách priestor nedostala - s drobnými štylistickými úpravami.
Počet zobrazení: 1610
KOZ 1.JPG

Podstatou zmeny navrhovanej koncepciou daňovej a odvodovej je oslobodenie zamestnávateľa od povinnosti platiť poistné odvody vo výške 35,2 percenta z hrubej mzdy. Navrhuje sa zaviesť úplné nový, nikde inde vo svete neuplatňovaný inštitút superhrubej mzdy. Odvody podľa platnej legislatívy bez poistného na úrazové poistenie sa majú pripočítať k hrubej mzde, čím vznikne superhrubá mzda, ktorá by sa mala rovnať 1,344 hrubej mzdy, pričom doterajšie poistné do jednotlivých fondov sa má zaokrúhľovať podľa doteraz platných predpisov.
 


Riziká vyplývajúce zo zavedenia superhrubej mzdy

Mzda sa skladá zo základnej mzdy a rôznych pohyblivých zložiek, ktoré podľa štatistických údajov tvoria približne 1/3 celkovej mzdy. Je veľká pravdepodobnosť nenavýšenia mzdy o tieto pohyblivé resp. nenárokové zložky.
Taktiež je potrebné si uvedomiť, že z akéhokoľvek prírastku mzdy od okamihu zavedenia superhrubej mzdy je zamestnanec sám povinný platiť poistné bez príspevku resp. účasti zamestnávateľa.
Zavedenie superhrubej mzdy vyvolá lavínovú zmenu právnych predpisov, zatiaľ sa ich počet odhaduje na 165 a finančné nákladné zmeny v aplikačnej praxi, t. j. zmena IT programov, tlačív a pod.
Navrhovaná superhrubá mzda nie je kompatibilná so mzdou v iných krajinách, teda je v rozpore aj s medzinárodnými predpismi, napr. Eurostatu, ktorými viazaná SR.


Závery odborárskeho stanoviska

Zvýšenie hrubej mzdy v plnej výške odvodov zamestnávateľa okrem poistného na úrazové poistenie je problematické z dôvodu pohyblivých zložiek mzdy.
Po zavedení supehrubej mzdy bude musieť zamestnanec sám, t. j. bez účasti zamestnávateľa, platiť poistné odvody.

Oslobodenie zamestnávateľa od platenia poistných odvodov znamená významný výpadok príjmov Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní aj pri raste poistného zo superhrubej mzdy.
Výpadok príjmov Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní bude mať za následok v budúcnosti úpravu nárokov na sociálne dávky, predovšetkým na dôchodky - v neprospech občanov. Tento fakt sa v rámci mediálnej kampane plánovite zamlčuje.
Reforma znamená presmerovanie finančných tokov poistného od Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní v prospech štátneho rozpočtu, teda vo významnej miere budú vplývať na mieru zásluhovosti a mieru solidarity v poistných systémoch.
Snaha argumentovať potrebu reformy za účelom zníženia zaťaženia zamestnávateľov a následného zvýšenia miery zamestnanosti neobstojí, pretože značné zníženie dane z príjmov právnických osôb z 48 percent v roku 1993 na 19 percent od roku 2004 neovplyvnilo exaktne mieru zamestnanosti v SR.
Reforma zakladá nekompabilitu údajov vývoja SR a taktiež „poistný damping“ slovenských zamestnávateľov v spoločnom európskom hospodárskom priestore.
Reforma celkove vyznieva v neprospech zamestnancov, a preto ju KOZ SR v tejto podobe odmieta.
KOZ SR si uvedomuje potrebu zjednodušenia systému odvodov, avšak nie na úkor občanov. Okrem toho predkladaná reforma vo významne miere skomplikuje administratívu na dlhé roky vzhľadom na rozsah navrhovaných zmien.

Uverejnené na: www.kozsr.sk/?page=./informacie/info_2_6_2011

Foto: www.kozsr.sk

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Anonymný
#2
(neuvedené)
07. jún 2011, 09:40
Predovšetkým nik doteraz nevie, ako sa bude superhrubá mzda vypočítavať. Ešte aj systém starobného dôchodkového sporenia bol široko a dlhodobo vysvetľovaný, takže ak niekto povie "superhrubá mzda",čo to znamená, vie dnes iba minister práce, sociálnych vecí a rodiny a to sa ešte poháda o tom s ministrom financií.

Dôležité je, čo sa bude diať ak bude povedzme od 1.júla superhrubá mzda zákonom zavedená.

1. Takže, v prvej chvíli pracujúci človek užasne, koľko dostane od zamestnávateľa do kešene a bude masírovaný neoliberalistickými médiami o tom, koľko z toho MUSÍ vrátiť štátu, nepovedal by som, že by nebolo možné, že teraz rozhorčení ľudia vyjdú do ulíc s požiadavkou odbúrať tie "vysoké" odvody. Isteže, pretože odvodová povinnosť bude pravicovou vládou prenesená zo zamestnávateľov na zamestnancov.

2. Ľuďom bude ľúto z tej peknej sumy zas odkrojiť a samostatne poslať odvody do zdravotnej, sociálnej poisťovne, preddavky na daň, odvody do DDP a na úrazové poistenie a mnohí si "prisvoja" tieto peniaze a po čase budú prekvapení, prečo im rozhodnutím súdu príde exekútor zastaviť účet. Táto zdanlivá sloboda v rozhodovaní, či "dám peniaze štátu" bude pravdepodobne široko masírovaná pravičiarmi bez toho, aby povedali i to "bé", teda že odvody a preddavky sú zákonom povinné a kto ich neplatí, dostane sa do polohy dĺžnika. To len bude nárekov.

3.Preplácaním superhrubej mzdy sa všetkým zahraničným investorom na Slovensku až tak zjednoduší mzdová agenda, že ušetria pracovné sily i nutné činnosti so mzdou súvisiace, pravdepodobne i prihlasovacie a odhlasovacie povinnosti voči poisťovniam a daňovým úradom, jednoducho, ťažba suroviny zvanej lacná pracovná sila bude na Slovensku opäť jednoduchšia.

4. V tom nadšení si pracujúci ani nevšimnú, že bez toho, aby sa prihlásili do stavu "podnikateľov", teda živnostníkov, sú prinútení sami si robiť mzdovú agendu, naučiť sa odvodovým a daňovým povinnostiam a že zamestnávatelia na nich preniesli celú sociálnu a prijmovú i odvodovú povinnosť bez toho, aby z toho pracovníci mali čo len cent naviac. Až pri zvyšovaní príjmu čo len o jedno euro zistia, ako im odvodové a daňové povinnosti odoberajú z ich "superhrubej mzdy" a ako je to pre nich nebvýhodné.

Celá pravica sa bude dobre baviť na tom, ako z proletárov spravila podnikateľov. Až vtedy, myslím si, bude slovač ochotná ísť do štrajkov a do ulíc, pretože až potom zistí, že zo zamestnávateľa sa stal odberateľ ich práce, ktorý im platí málo a mizerne.

KOZ má pravdu, odbíja posledná hodina, keď ešte je možné zamestnávateľov k niečomu právne zaviazať. Potom to už možné nebude.
Obrázok používateľa Anonymný
#3
(neuvedené)
08. jún 2011, 22:23
Ešte doplním, že ste správne pomenovali stav, v ktorom zahraniční investori na Slovensku budú čerpať nezvyčajnú výhodu (nemala by ujsť pozornosti Európskej Centrálnej Banke i príslušným európskym komisiám) minimalizovania odvodov poistného, sociálneho a daňového zaťaženia, ktoré bude umožnené "superhrubou mzdou", pri ktorej sa skutočne prenesie bremeno zúčtovania odvodov na zamestnanca a to spôsobí "zlacnenie" slovenskej pracovnej sily "pod výrobnú cenu".

Ono by bolo krásne idealizovať si takýto stav i pre domácich podnikateľov, pretože aj ich by to malo "zvýhodniť". Ovšem tí sa zvýhodnili už sami a dnes nemajú kam pokračovať, myslím tým to, že zamestnávatelia vo veľkom využívajú na svojich pracoviskách a pre potreby vykonania práce tichú dohodu so zamestnancami, ktorí hromadne v priebehu rokov 2010-2011 ( ale už i predtým sa to začalo) prechádzali zo stavu zamestnanca do stavu živnostníka. Ono to pekne kritizoval niekto z vlády, tuším minister práce, že treba zákonom zamedziť, aby sa závislá práca, teda taká, ktorú musí zamestnanec vykonávať v priestoroch zamestnávateľa a denne, resp. podľa pracovnej náplne danej zamestnávateľom, vykonávala "na živnosť". Trúfam si povedať, vstúpte do hocktorej slovenskej firmy a uvidíte tie "združenia šťastných živnostníkov", ktorí ani nevedia, že sa zo zákona dostali do iného než zamestnaneckého statusu.

Ísť ´dalej sa dá už len podľa toho bradatého vtipu, ktorý raz uverejnil ExtraPlus - že by si zamestnanci sami platili za to, že im podnikateľ umožní pracovať. Už sa ani nesmejem, v šedej ekonomike to tak predsa dávno beží a ministerstvo vnútra to vie a nič s tým nerobí...
Obrázok používateľa Anonymný
#1
(neuvedené)
09. júl 2011, 17:12
Odporúčam každému, koho tieto veci zaujímajú, prečítať si celý návrh zákona (nielen článok I, ten v skutočnosti nie je podstatný). Podstatné je to, prečo sa vôbec tento zákon navrhuje. Kto sa to chce dozvedieť, prečíta si aj ostatné články návrhu zákona i sprievodné materiály ... Čo človeku spôsobuje oveľa väčšie vrásky, nie je samotný nezmyselný a zbytočný zákon o superhrubej mzde. To je len lepkavá prikrývka. V skutočnosti dochádza k prelievaniu financií zo sociálneho poistenia do daňového systému. Značná časť peňazí, ktorú dnes platíme sociálnej poisťovni skončí v štátnom rozpočte vo forme dane z príjmu. Ako sa tieto peniaze využijú? Na dotovanie Sociálnej poisťovne? Tomu sotva niekto uverí ... Kde to má logiku? Je to medzistupeň k likvidácii Sociálnej poisťovne? Má snáď v budúcnosti ministerstvo financií (alebo nejaká ďalšia z ich skvelých agentúr) nahradiť dnešnú sociálnu poisťovňu? Celý návrh zákona o superhrubej mzde je vlastne zástera, pod ktorou sa skrýva pokračovanie toho, čo títo istí ľudia pre nás ukuchtili v rokoch 2002 až 2004 a čo sa uviedlo do života prijatím zákona č. 43/2004 Z. z. P.S.: A preto mi, z tohto pohľadu na vec, pripadajú domnienky o dopadoch, problémoch v praxi jednak do značnej miery zbytočné alebo nepodstatné a jednak to považujem za v nádeji očakávaný výsledok autorov tohto "projektu" - nech sa hovorí o tom, že tá nová fasáda nestojí za nič, nech sa len nehovorí o tom, že vnútri domu sa búrajú priečky a možno aj poschodia.
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama