Premeny civilizácie: Sociálne zmeny a postkrízové výzvy

utorok, 13. november 2012 - 9:30 to štvrtok, 29. november 2012 - 11:30

 

Výzva na posielanie prihlášok o aktívnu účasť na konferencii

Ústav politických vied SAV (Bratislava),
Centrum globálních studií AV ČR a UK (Praha),
Centrum současného umění DOX (Praha),
Sociologický ústav AV ČR (Praha),
Rada pro mezinárodní vztahy,
Futurologická spoločnosť na Slovensku,
Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK (Bratislava),
Česká asociace Club of Rome
a Slovenská asociácia Rímskeho klubuVás pozývajú na konferenciu


„PREMENY CIVILIZÁCIE: SOCIÁLNE ZMENY A POSTKRÍZOVÉ VÝZVY“,


spojenú s výstavou na tému

PRÍBEHY SOCIÁLNEJ ZMENY


Konferencia sa uskutoční od 12.11. do 15. 11. 2012.

Vernisáž výstavy bude 12. 11. vo večerných hodinách v DOXe (Praha).

12. 11. Praha, Centrum současného umění DOX
13. 11. Praha, Akademické konferenční centrum AV ČR
14. 11. – 15. 11. Bratislava, Malé kongresové centrum SAV

Prihláška  príspevku na konferenciu by mala obsahovať:

názov príspevku, abstrakt na jeden odstavec, názov inštitúcie.

Termín na odoslanie prihlášok: 5. 9. 2012.

Konferenčné sekcie a panelové diskusie budú vytvorené po uvedenom termíne  podľa doručených prihlášok. Na základe anotácií program zostavia odborní garanti konferencie. O prijatí (neprijatí) príspevku na konferenciu budú všetci záujemcovia vyrozumení do 20.9.2012.

Přihlášky môžete posielať na tieto adresy ladislav.hohos@gmail.com (SR)

a cgs@flu.cas.cz (ČR)

Konferencia bude interdisciplinárna a transdisciplinárna. Pre záujemcov z ČR je možnosť  ubytovania v Bratislave za výhodných podmienok.

Téma konferencie a výstavy

Ostatné dve desaťročia sme vystavení prívalom  najrozmanitejších  zmien. Problém súčasnej spoločnosti spočíva v tom, že se jej nedarí tieto zmeny patričným spôsobom inštitucionalizovať.  Uvedené má za následok eskaláciu problémov a následné krízy – politickú, sociálnu,  ekonomickú, ekologickú,  dokonca i morálnu a civilizačnú. Po kolapse minulého režimu teraz prežívame krízu systému založeného na princípoch neoliberálneho kapitalizmu. Hovorí sa o zmene systému resp. paradigmy alebo o sociálnej zmene. Niektorí predstavitelia západných vládnych a medzinárodných inštitúcií vrátane časti finančnej elity v súkromí priznávajú, že doterajší systém je dlhodobo a pravdepodobne i strednedobo neudržateľný, ale zo zotrvačnosti pokračujú v zabehaných koľajách, pretože buď nepoznajú alternatívy alebo ich považujú za nereálne.

Projekt konferencie a výstavy o sociálnych zmenách se zrodil ze snahy podchytiť túto situáciu ako tému t.j. upozorniť na najvýraznejšie zmeny a vyzvať k spoločnému premýšľaniu, na akých alternatívách a riešeniach sa môžeme dohodnúť, prípadne dohodnúť nemôžeme. Súčasťou tejto snahy je porozumenie vzťahom mezi rôznymi zmenami s ohľadom na rôzne časové a priestorové meradlá, napríklad vzťahom mezi rýchlymi a pomalými zmenami alebo zmenami lokálnymi a globálnymi.

Konferencia v Bratislave – tematické sekcie:

a. Kritická teória sociálnych zmien v globalizujúcom  svete
b. Sociálna filozofia, politická ekonómia a právo pre 21. storočie
c. Spôsoby presadzovania ekonomickej demokracie

Konferencia v Prahe – návrh možných tém na konferenčné príspevky:

1. Krize, zneuznání a protest
a. krize finanční, ekonomická, sociální
b. krize politická, kulturní, civilizační
c. formy zneuznání, formy nespravedlnosti
d. protesty a sociální hnutí

2. Mnohost sociálních změn
a. glokální (vztah lokálního a globálního)
b. rychlé a pomalé
c. generační
d. viditelné a neviditelné

3. Sociální imaginace
a. participace a solidarita
b. spravedlnost na lokální i globální rovině
c. sociální, politické a kulturní uznání občanů 
d. spravedlnost od lokální roviny po rovinu globální

Odborní garanti konferencie:

PhDr. Marek Hrubec, PhD.; doc. PhDr. Ladislav Hohoš, CSc.; PhDr. Peter Dinuš, PhD.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984