Dlhopisová karta

Dlhopisy FNM SR sa stali ťaživým kameňom, ba čo viac, ukazovateľom, kam transformácia ekonomiky a jej základ - privatizácia - smeruje. Keď sa ukázalo, že privatizácia je potrebná v záujme adresnej zodpovednosti za podnikanie, je potrebné privatizovaný majetok najširším vrstvámobčianskej spoločnosti rovnako adresne rozdeliť, resp. zaplatiť.
Počet zobrazení: 970

Dlhopisy FNM SR sa stali ťaživým kameňom, ba čo viac, ukazovateľom, kam transformácia ekonomiky a jej základ - privatizácia - smeruje. Keď sa ukázalo, že privatizácia je potrebná v záujme adresnej zodpovednosti za podnikanie, je potrebné privatizovaný majetok najširším vrstvámobčianskej spoločnosti rovnako adresne rozdeliť, resp. zaplatiť.

Prvá vlna kupónovej privatizácie bola v tomto smere hlbokým sklamaním a skutočne lúpežou storočia, keď najširšie vrstvy z nej takmer nič nemali, často ani prostriedky na úhradu správnych poplatkov za účasť v nej. Kľúčovú úlohu tu zohrali investičné privatizačné fondy, kde absolútna väčšina z nich vytunelovala zverený majetok a potom sa pretransformovala na akciové spoločnosti s väčšími možnosťami podnikania. To všetko im dovoľovala deravá legislatíva. Ale ani takto privatizované podniky neprosperovali, za čo nesú hlavnú a priamu zodpovednosť ich vlastníci.

Finančné zdroje vyschli

Dlhopisová privatizácia sa za tejto situácie javila ako spoločenská zábezpeka. Aby podobne neskončila aj druhá vlna kupónovej privatizácie, FNM SR v nej prebral záväzok vyplatenia ceny privatizovaných podnikov, zvýšenej o diskontnú sadzbu k 1. 1. 2001, pokiaľ sa ich majitelia nerozhodnú kúpiť si niektoré akcie z portfólia FNM SR alebo využiť dlhopisy iným spôsobom. Prvá možnosť však bola veľmi obmedzená tým, že väčšina podnikov zaradených do druhej vlny privatizácie bola predaná priamo vybratým privatizérom ako strategickým investorom. Druhá možnosť sa napokon krajne obmedzila len na využitie dlhopisov na kúpu bytov do osobného vlastníctva. Ostatné možnosti, s výnimkou predčasného vyplatenia dlhopisov občanom nad 70 rokov, zostali vo sfére pololegálnosti. Sice bez trestného postihu, ale tiež bez definitívneho legislatívneho uznania. Takto sa spolu umorila zhruba tretina dlhopisov FNM SR, pričom zostávajúce čakajú na splnenie nároku na ich realizáciu.

Problémom je, z akých zdrojov vyplatiť dlhopisy FNM SR. Splátky privatizovaného majetku sa sčasti spotrebovali na iné ciele, sčasti sa nesplatili alebo dokonca sa privatizovaný majetok vrátil späť do rúk FNM SR a čakal na nové odpredanie. FNM SR sa pritom ukázal ako obzvlášť zlý vlastník, pretože k neadresnej zodpovednosti za zverený majetok tu pribudla aj dočasnosť jeho spravovania. Sľub vyplatiť dlhopisy FNM SR však trvá a vláda, ktorá ho neplní, sa vystavuje nebezpečiu straty dôvery vlastných občanov. "Crossdefault", taký obávaný zo strany medzinárodných organizácií - znamená totiž vyhlásenie požiadavky vrátiť okamžite všetky úvery a neschváliť úvery ďalšie - môže byť ešte nebezpečnejší voči vlastným občanom. Dlhopisová karta sa stala vážnym politickým problémom a časovanou bombou, dlhodobo ohrozujúcou politickú situáciu. So splatením dlhopisov počíta zhruba polovica slovenských občanov, ktorí si za ne zaplatili správne poplatky a vedú sa aj na účtoch Strediska cenných papierov.

Príjmy zo strategických podnikov

Navyše sa ponúka možnosť vyplatiť dlhopisy FNM SR z príjmov z ďalšej privatizácie (v tomto prípade strategických podnikov). Ibaže: s predpokladanými príjmami z privatizácie 51 % akcií Slovenských telekomunikácií (predaj zahraničnému strategickému partnerovi za 10 mld. Sk) sa už počíta v štátnom rozpočte na rok 2000. Dôvod, že je to štátny podnik, je len formálny - o to vážnejšie je, že budúcoročný štátny rozpočet i s týmito uvažovanými príjmami je na hranici možnej deficitnosti. Avšak táto suma by ani zďaleka nestačila.

Ďalšie príjmy sa očakávajú z privatizácie Slovenskej poisťovne, Slovenskej sporiteľne a najmä Slovenského plynárenského priemyslu. Ich akcie by bolo možné alebo ponúkať vlastníkom dlhopisov FNM SR za tieto dlhopisy, alebo namiesto investičných fondov sa tu ponúka združenie Vaša vlna privatizácie. Koncentrovanosť tejto ponuky vyvoláva ešte väčšie obavy, nakoľko na občianske združenie sa nevzťahuje ani bankový, ani kapitálový dohľad. Pretože akcie týchto strategických podnikov by počas prvých rokov nevynášali dividendy, o to väčšie je nebezpečenstvo ich skúpenia zahraničnými firmami s pomocou rôznych dočasných privatizérov. Pre štát by zrejme bolo výhodnejšie predať ich priamo zahraničnému vlastníkovi. Takýto predaj spolu s predajmi ďalších strategických podnikov však vzbudzuje osobitné pochybnosti.

Najčistejším východiskom ako uhradiť dlhopisy FNM SR by bolo - pokiaľ sa ich majtelia nerozhodnú kúpiť si za ne iné akcie z portfólia FNM SR - vydať nové dlhopisy a takto ich fakticky reštrukturalizovať. Mali by sa splácať zo splátok majetku privatizovaného v II. vlne privatizácie, z ktorej vznikli. Určitý priestor tu vytvára v súčasnosti už začaté znižovanie zadĺženosti SR, menovite štátnej zdĺženosti. Nové dlhopisy by sa mali ponúkať bankám a ďalším finančným inštitúciám SR, pričom zaujímavé by mohli byť najmä pre vznikajúce dôchodkové fondy, ktoré garantuje štát. Mala by sa však dať možnosť prolongácie dlhopisov FNM SR aj ich majiteľom, pravda, len na základe dobrovoľnosti. Iba v krajnom prípade by sa na tento cieľ mala využiť možnosť zahraničnej pôžičky.

Situácia je veľmi ťažká. Ani v nej však nemožno neplniť sľuby dané širokým vrstvám. Je pritom reálna nádej, že pri zodpovednom prístupe vlády k daným sľubom, hoci nepochádzajú od nej, ale od jej predchodkyne celkom odlišného politického zloženia, veľká časť vlastníkov dlhopisov FNM SR dobrovoľne predĺži splatnosť svojich nárokov.

Autor je ekonóm

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984