Manipulácia namiesto demokracie

Veľké problémy Stavebného bytového družstva Bratislava IV vznikli v čase, keď jeho predsedom bol JUDr. Pavol Zeman. Vtedy sa veľmi zadĺžilo vlastnou vinou. Uzatvorilo v čase, keď ceny bytov rýchlo rástli, zmluvy so stavebnými podnikmi.
Počet zobrazení: 1093

Veľké problémy Stavebného bytového družstva Bratislava IV vznikli v čase, keď jeho predsedom bol JUDr. Pavol Zeman. Vtedy sa veľmi zadĺžilo vlastnou vinou. Uzatvorilo v čase, keď ceny bytov rýchlo rástli, zmluvy so stavebnými podnikmi.

Na ich základe si tieto firmy mohli podstatne zvýšiť ceny dostavaných bytov na sídlisku Dlhé diely podľa rastu cien stavebných materiálov i prác v čase výstavby. Družstvo tieto ceny nemohlo podľa zmlúv so svojimi členmi - budúcimi užívateľmi bytov takto vyfaktúrovať. SBD sa zadĺžilo aj pre nesprávne vyúčtovanie dotácií na teplo a pre vysoké percento neplatičov, hoci exekučný zákon i Stanovy SBD dávajú možnosti sa s nimi vyrovnať. Korunu všetkému však nasadili spory s už odvolaným predsedom Zemanom. Ten využil medzery v uplatňovaní družstevnej demokracie a znova sa ujal funkcie s pomocou ochranky, ktorá družstvo stála niekoľko tisíc korún denne.

Vodu kázal, víno pije

Zeman, ktorý sa ukázal ako neschopný predseda SBD i právnik pri koncipovaní zmlúv, pri usmerňovaní dotácií na teplo aj pri vymáhaní dlžôb od neplatičov, bol pritom veľmi pohotový, keď išlo o jeho prospech. Založil si vlastné družstvo, ktoré napr. odkupovalo byty predávané SBD Bratislava IV na dražbách a s obrovskými ziskami ich potom ďalej predávalo. Dnes ako predseda nového družstva kritizuje aj v novinách vládu za nedostatočnú podporu bytovej výstavby. SBD Bratislava IV nemalo šťastie ani na ďalších popredných funkcionárov a úradníkov. Jedného predsedu kontrolnej a revíznej komisie bolo nevyhnutné odvolať pre dokázanú ponuku korupcie.

Družstevná demokracia sa dá v tak mamuťom družstve ťažko uplatňovať. Aby schôdze boli vôbec uznášaniaschopné, priamo do stanov sa zakotvovali zásady, ktoré s družstevnými princípmi mali málo čo spoločné, napr. že na zhromaždeniach delegátov SBD jednotliví delegáti zastupujú rozličný počet členov. Osobitne veľké množstvo členov zastupujú delegáti nebývajúcich družstevníkov, z ktorých najviac delegátov rozhodujúcim spôsobom fakticky vyberalo vedenie SBD. Ďalšia veľká možnosť volebnej manipulácie bola v tom, že keď napr. predseda Zeman chcel, aby mu zhromaždenie delegátov odhlasovalo uznesenie v jeho záujme, predlžoval rokovanie cez polnoc, dokonca i celé predstavenstvo dočasne odišlo zo schôdze, potom sa vrátili, keď veľká časť delegátov už odišla a jemu verní odhlasovali, čo potreboval.

Ešte menej demokracie však je na samotných samosprávach jednotlivých domov. V záležitostiach družstva majú len poradný charakter a i v tých záležitostiach domu, kde môžu rozhodovať, v situácii, keď na schôdzu väčšina členov nepríde, stačí podľa stanov po polhodine čakania prítomnosť troch ľudí! Do značnej miery chaos vládne na SBD i za nového vedenia predsedu Ing. Kolomana Černáka. Na SBD bol už dva razy pre vysokú zadĺženosť vyvinutý silný tlak, aby vstúpilo do konkurzu. Ľudia, i keď o tejto situácii nie sú dostatočne informovaní, to cítia, a preto je veľký záujem o odkúpenie bytov do osobného vlastníctva.

Osvedčené spoločenstvo vlastníkov

Väčšina užívateľov, čo si odkupujú družstevné byty do osobného vlastníctva, zostáva členmi družstva. To sa takto stáva ich správcom. Nie je to vyjadrením spokojnosti s SBD, ale skôr z bezradnosti a neschopnosti zorganizovať si nové spoločenstvo vlastníkov bytov. Mnohé pokusy o takéto riešenie sa končia povzdychom - nie je záujem. Záujem prevziať zodpovednosť, všetko energicky zorganizovať a riešiť chýba preto, lebo väčšina obyvateľov domov sú často dôchodcami. Tam, kde sa však podarilo spoločenstvo založiť, dobre funguje. Napr. na Bagarovej ulici trom ľuďom, ktorí takéto spoločenstvo v bývalom družstevnom objekte zorganizovali, sa podarilo znížiť nájomné za byt až o niekoľko stovák mesačne. V iných spoločenstvách si dobre poradili s neplatičmi na základe zasvätenej znalosti finančných pomerov jednotlivých vlastníkov bytov a uplatňovaním práva vrátane možnosti exekúcie, na čo vo veľkom družstve akosi nie je dosť času.

Hľadajú sa východiská

Východisko SBD hľadá v rozmanitých plánoch reorganizácií: v rozdelení družstva na stavebné a bytové, či podľa jednotlivých obcí. Každá takáto uvažovaná reorganizácia však prináša ďalší problém: Družstvo má vybudované spoločné administratívne i údržbárske centrum a na výstavbu pre menšie družstvá napr. obcí nie sú peniaze. Najpravdepodobnejšie východisko je v postupnom osamostatňovaní sa spoločenstiev vlastníkov bytov podľa jednotlivých družstevných objektov, s dočasným využívaním niektorých služieb - správcovských a údržbárskych. K ich čoraz menšiemu využívaniu povedú hrozby bankrotu. Škoda však družstva a uplatňovania družstevných princípov vôbec.

Najvážnejším problémom je, že ľudia sa v stavebných bytových družstvách - a to je problém nielen SBD Bratislava IV - nenaučili zodpovedne starať o svoj majetok. Za tejto situácie sa dobre bašuje tým, čo to vedia zneužiť. Tento pozostatok z éry direktívneho systému "reálneho socializmu" sa bude musieť zlikvidovať. Azda však i štátna moc a obecné samosprávy by mali účinnejšie pomôcť, zatiaľ čo doteraz družstvá skôr prehliadali, resp. sa tvárili, že sa ich tieto problémy netýkajú, sú im cudzie. To platí i o SBD Bratislava IV.

Autor je člen Rady pre štátny rozvoj bývania pri Miestnom zastupiteľstve Bratislava - Dúbravka

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984