Reklama
Reklama

Slovanský svet v roku jeden

Nasledujúci text je časťou vystúpenia P. Janíka na ustanovujúcom zhromaždení Všeslovanského zväzu spisovateľov a vydavateľov, ktoré sa konalo v uplynulých dňoch v Moskve v rámci VIII. všeslovanského zjazdu.
Počet zobrazení: 1661

Nasledujúci text je časťou vystúpenia P. Janíka na ustanovujúcom zhromaždení Všeslovanského zväzu spisovateľov a vydavateľov, ktoré sa konalo v uplynulých dňoch v Moskve v rámci VIII. všeslovanského zjazdu.

Žijeme vo svete, v ktorom sa nezmierňuje objektívny a intenzívny tlak zacielený do životne dôležitých ohnísk duchovnej a materiálnej existencie slovanských krajín a národov. Naopak, stáva sa ešte zreteľnejším, dôraznejším a arogantnejším. Celkový trend vývoja vyostruje komplex faktorov a motívov, ktoré stavajú slovanský svet pred známu shakespearovskú otázku - byť, či nebyť?

Vedomosti sú sila

Ocitli sme sa na križovatke a musíme sa rozhodnúť, či budeme pokračovať po ceste vedúcej smerom k znižovaniu svojho významu, k ľahkovážnemu a krátkozrakému opúšťaniu doteraz získaných, dosiahnutých a vydobytých pozícií, alebo dokážeme vzdorovať vnucovanému osudu druhoradých obyvateľov planéty, nájdeme odvahu pozrieť sami sebe do očí, teda pochopiť a prijať vlastnú dôstojnosť a využiť nesmierny vývinový potenciál založený na reálnych teritoriálnych, materiálnych, surovinových, ale aj intelektuálnych a kultúrnych predpokladoch.

Náš ďalší koordinovaný pohyb k spoločnému úspechu by mal adekvátne odzrkadľovať dynamický systém kľúčových súradníc doby, analýzu vnútorného zmyslu a zacielenia zdanlivo chaotického diania na medzinárodnej scéne - vo všetkých oblastiach, vrátane duchovnej sféry a osobitne literatúry. Knowledge is the best power, teda vedomosti sú najväčšia sila, povedal tuším Francis Bacon a Rockefeller si túto myšlienku osvojil natoľko, že si ju dal ako vlastnú vytesať na priečelie svojho centra v New Yorku. Poznanie nerobí vždy človeka šťastným, ale neinformovanosť tiež neprispieva k spokojnosti a zodpovednému životu.

Diagnóza vedomia

Premýšľajúci duchovia, ku ktorým azda na prvom mieste patria práve spisovatelia, by mali mať schopnosť preniknúť cez povrchové vrstvy mediálnej reflexie života, cez pravdivo inscenovaných udalostí a cez profesionálne produkovanú hmlu ilúzií, aby dovideli na obnažené neuralgické body protichodných vitálnych ambícií. Mali by sme nahliadnuť do laboratórií rozdielnych integračných koncepcií a rozmanitých vízií budúceho usporiadania sveta. Treba, aby sme sa pokúsili o konštatovanie diagnózy súčasného zdravotného stavu spoločenského vedomia, ktoré je vystavené pôsobeniu celého arzenálu prostriedkov psychologickej vojny, sústavne sa zdokonaľujúcim metódam divergentnej a konvergentnej propagandy.

Podstata našich úvah by mala tkvieť v úsilí vniesť svetlo do zatiaľ len nejasného šera budúcich dimenzií a efektov integrovaného slovanského spoločenstva. Mali by sme spoločne hľadať spôsoby ako reálne prekonať vývinovú etapu, v ktorej je slovanským komunitám zámerne vsugerovávaný nepodstatný pocit intelektuálnej nedostatočnosti, mentálnej menejcennosti, hospodárskej bezvýchodiskovosti, kultúrnej vyčerpanosti a celkovej bezperspektívnosti, hoci opak je pravdou a podobné chmúrne charakteristiky verne vystihujú limity západnej civilizácie, ktorá zosúva človeka na úroveň ľahko manipulovateľného predmetu marketingových stratégií, informačných kalkulácií a triviálneho obchodovania s produkciou masového gýču, vrátane poklesnutej literatúry hromadne šírenej mechanizmami vydavateľského a distribučného priemyslu v celosvetovom rozsahu.

Riešenie hlavolamu

K súmraku civilizácie západného typu patrí narastajúca agresivita, brutalita, banalizácia hodnoty ľudského života, ignorovanie sociálnych pravidiel a porušovanie právnych noriem, pričom sú badateľné súvislosti medzi čoraz frekventovanejšou prezentáciou týchto skľučujúcich javov v audiovizuálnych a ďalších prostriedkoch ovplyvňovania verejnej mienky a medzi ich stále výraznejšou aplikáciou v rámci spoločenskej praxe - a to tak v dimenziách lokálnych incidentov, ako aj medzinárodných konfliktov. Treba si teda položiť otázku, čím sa vlastne odlišuje demokratické usporiadanie spoločnosti od totalitného, ak sa napríklad viaceré európske krajiny, vrátane Francúzska či Slovenska, podieľali na vojnovej agresii proti suverénnej Juhoslávii napriek tomu, že 80 percent ich obyvateľov s týmto krokom nesúhlasilo.

Riešenie aktuálneho civilizačného hlavolamu spočíva v posilňovaní sebauvedomovacích procesov slovanského spoločenstva, v rozvíjaní jeho mnohorakých a všestranných vnútorných väzieb, v prehlbovaní schopnosti sústredene, spoločne, pružne a primerane reagovať na podnety času, čiže v koncepčnom a dejinne prevratnom posune slovanstva z polohy subalterného objekt cudzích strategických želaní a koristníckych ekonomických potrieb do postavenia suverénneho subjektu medzinárodných vzťahov v kontexte vyváženej, rovnocennej, rovnoprávnej a partnerskej výmeny duchovných a materiálnych hodnôt.

Preložme si pojmy

Mali by sme vedieť, že pojem demokracia už niekoľko desaťročí nahrádza sociálne menej sympatický výraz kapitalizmus. Ak sa používa slovo globalizácia, mali by sme tušiť, že ide o rozpínavosť vlády silného kapitálu. Civilizačne vyspelejší znamená kapitálovo silnejší. Keď je reč o efektivite vstupu zahraničného kapitálu, v praxi ide o vyvolanie stavu ekonomickej depresie a znehodnotenia majetku. Zahraničné investície sú v skutočnosti núteným predajom podnikov pod ich reálnu cenu a za mimoriadne protekčných daňových a ďalších podmienok.

Nezávislé médiá sú tie, ktoré pôsobia vo vlastníctve a v prospech súkromného kapitálu. Reštrukturalizácia predstavuje tlak na opustenie majetkových pozícií domácich vlastníkov v podnikoch. Transformácia znamená likvidáciu určitých výrobných odvetví, ktoré nemiestne konkurujú zahraničným partnerom na domácich i medzinárodných trhoch. Reforma je uvoľňovanie priestoru na trhu pre umiestnenie zahraničnej nadprodukcie určitých druhov tovaru.

Európsky proces

Slovanské krajiny sú dnes ekonomicky rozvrátené, sociálne ponížené, politicky škandalizované, medzinárodne outsiderizované, mediálne démonizované i vojensky atakované. Dôsledky naivity a nezodpovednosti sú tu - agresívny Severoatlantický pakt pokračuje vo víťaznom ťažení smerom na východ, Spojené štáty opakovane nerešpektujú normy medzinárodného práva a robia z rôznych krajín, vrátane slovanských, ostrú strelnicu. Ak o kvalite manažérov firiem nehovoria ich veľkolepé plány a senzačné zámery, ale reálne dosiahnuté výsledky, tak o kvalite politiky a politikov to platí dvojnásobne.

Spolu s renomovanými odborníkmi súhlasím s ich pochybnosťami o predstave budúcej Európy ako kombinácie regionálnych autonómií a nadnárodných inštitúcií. Korene národných štátov sú v Európe veľmi hlboké, a tak aspoň pre prvú polovicu budúceho storočia je pravdepodobnejšia cesta k ich konfederácii či federácii. Tento proces sa nemôže vyhnúť otázkam kultúrnej identity a jazykovej príbuznosti, rovnako ako nebude môcť ignorovať záujmy, potreby, vôľu a želania slovanského spoločenstva. Slovanský svet sa symbolicky nachádza v roku jeden. K ponaučeniu z doterajšieho nepriaznivého vývoja by mal patriť aj poznatok, že čokoľvek urobíme, je objektívne lepšie, ako keď neurobíme nič.

Autor (1956) je tajomník Spolku slovenských spisovateľov

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama