Reklama
Reklama

Náboženské rúcho byznisu

Nedávno prijalo francúzske Národné zhromaždenie zákon umožňujúci rozpustiť sekty, ktoré ohrozujú svojich členov, zneužívajú ich dôveru, páchajú podvody, alebo vykonávajú nezákonnú medicínsku činnosť.
Počet zobrazení: 698

Nedávno prijalo francúzske Národné zhromaždenie zákon umožňujúci rozpustiť sekty, ktoré ohrozujú svojich členov, zneužívajú ich dôveru, páchajú podvody, alebo vykonávajú nezákonnú medicínsku činnosť.

Francúzska verejnosť prijala zákon kladne, lebo umožní postihovať účinnejšie než doteraz také podnikateľské aktivity, ktoré pod rúškom náboženstva agresívne rozširujú svoju ekonomickú, ale nielen ekonomickú moc. Francúzskej verejnosti je známe, že ide predovšetkým o scientologickú cirkev, ktorá je schopná nielen získavať obrovské prostriedky pod titulom rôznych platených kurzov a "sebazdokonalovacích" seminárov, ale formou tzv. testov (prakticky spovedí) a príslušnej psychickej manipulácie vymámiť od svojich členov ich obchodné tajomstvá, ba aj strážené know-how ich zamestnávateľov. Podľa slov autorky francúzskeho zákona Catherine Picardovej, spokojnosť so zákonom ukazuje, že Francúzsko sa dostalo do čela boja proti týmto ťažko postihnuteľným sektám.

Hrozba pre demokraciu

Isté uspokojenie badať aj v Nemecku či v Rakúsku. Nemecký Spolok na ochranu ústavy napríklad nazval scientologickú cirkev organizáciou, ktorá ohrozuje demokraciu preniknutím na dôležité posty v ekonomike a v štáte sa usiluje o nastolenie tyranie, kde základné ľudské práva nebudú prístupné všetkým. V tejto súvislosti je azda zaujímavá skutočnosť, že v čase prerokúvania francúzskeho zákona sa na demonštráciach proti jeho prijatiu zúčastnila v Paríži aj delegácia Dianetického centra z Martina. (Na Slovensku pôsobí scientologická cirkev v rámci dianetických centier skúmajúcich pôsobenie predchádzajúcich životov na súčasnú psychiku človeka a je spätá s psychoterapeutickým skúmaním osobnosti.)

Zákon prijatý vo Francúzsku umožní súdom účinnejšie než doteraz skúmať ekonomické pozadie komunít, ktoré používajú na zastieranie svojich agresívnych ekonomických aktivít mentálnu manipuláciu ľudí v náboženskom rúchu. I keď v texte zákona nahradili výraz "mentálna manipulácia" výrazom "zneužitie slabosti", môže byť tento nástroj účinný proti zneužívaniu citovej závislosti. Takáto závislosť máva až tragické následky - spomeňme len hromadné samovraždy členov Rádu chrámu Slnka v r. 1996. Francúzi očakávajú od nového zákona aj vyriešenie takých vlečúcich sa súdnych sporov, akým je prípad Michaela Tabachnika, ktorého obviňujú, že svojimi prednáškami pôsobiacimi na psychiku a otupujúcimi prirodzené inštinkty ľudí pripravoval veriacich na samovraždu v čase, keď bola ich sekta vo finančnej kríze a mnohí žiadali späť svoje dary.

Problémy v Maďarsku

Zo skúseností s protispoločenskými dôsledkami činnosti niektorých siekt je zaujímavá metóda používaná v susednom Maďarsku. Tam sa rozmohli najmä "importovaná" sekta Spoločenstvo Krišnu a "domáce" Zhromaždenie viery. Krišnovci sú akýmsi útočiskom mladých ľudí, najmä z radov stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže, ktorí ťažko znášajú hektickosť životného štýlu svojich rodín či prostredia, nachádzajú tu vraj harmóniu kolektívneho života. Pravda, zrieknu sa za to svojich rodín a majetku. Podľa niektorých maďarských sociológov v tomto prípade nejde o vymývanie mozgov a verejnosťou často požadované postihy nemajú právny podklad.

Zhromaždenie viery vzniklo z krízy tradičných hodnôt. Je zaujímavé, že v radoch tejto sekty nachádzame i známe osobnosti, ba dokonca politikov. Táto sekta má predpoklady aj na ekonomické aktivity a isté nebezpečenstvo môže číhať aj zo strany prípadného ovplyvňovania politikov. Ak by vznikol v Maďarsku zákon podobný francúzskemu, táto cirkev by mohla spadať pod jeho pôsobnosť. Štát však v Maďarsku zvolil inú cestu - predovšetkým posilňovanie vplyvu tradičných cirkví mediálnou podporou. Vytyčovaním rôznych celospoločenských cieľov - či už reálnych alebo iluzórnych - sa v Maďarsku usilujú upriamiť pozornosť tých, ktorí strácajú pôdu reality pod nohami, aby nespadli do osídla siekt.

Autor (1930) je publicista

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama