Reklama
Reklama

Odporúčania pre štátne i mimovládne inštitúcie

V Bratislave sa 16. februára 2002 uskutočnil Okrúhly stôl o Slovákoch v zahraničí, organizovaný Nadáciou Solidarita, Klubom nového SLOVA a Združením nezávislých expertov pre otázky dejín života zahraničných Slovákov
Počet zobrazení: 1380

V Bratislave sa 16. februára 2002 uskutočnil Okrúhly stôl o Slovákoch v zahraničí, organizovaný Nadáciou Solidarita, Klubom nového SLOVA a Združením nezávislých expertov pre otázky dejín života zahraničných Slovákov. Na nadstraníckom fóre sa domáci odborníci, zástupcovia tretieho sektora, krajanských spolkov zo zahraničia (Rumunska, Maďarska a Česka) a širokého spoločensko-politického spektra zaoberali analýzou súčasného stavu postavenia slovenských menšín a komunít vo svete. Organizátori pripravili tento okrúhly stôl, venujúci sa vzťahu SR k zahraničným Slovákom, pretože túto problematiku považujú za zanedbávanú, žiaľ, od roku 1993 všetkými doterajšími vládami SR. Preto účastníci odborného podujatia odporúčajú Národnej rade, vláde SR a inštitúciám zaoberajúcimi sa otázkami slovenských menšín a komunít v zahraničí prijať opatrenia, ktoré by sa mali stať trvalou súčasťou štátnopolitických záujmov Slovenskej republiky: - venovať systematickú, všestrannú pomoc a starostlivosť Slovákom v zahraničí z pohľadu štátu – vlády a jej jednotlivých ministerstiev (najmä MZV, MK, MŠ, MF), ako aj z pohľadu mimovládnych organizácií, ktoré štát prostredníctvom projektov poverí vykonávaním činností prospešných pre koncepciu starostlivosti o slovenské menšiny a komunity v zahraničí, - zabezpečiť realizáciu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom v zahraničí prostredníctvom jednotného výkonu zahraničnej politiky v rámci kompetencií MZV SR s perspektívou ďalšej inštitucionalizácie, - pripraviť dlhodobú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k slovenským menšinám a komunitám v zahraničí a zabezpečovať jej realizáciu (napr. prostredníctvom veľvyslanectiev v štátoch s početnejšími komunitami slovenských krajanov s osobitnou agendou, existujúcich a novovytvorených slovenských inštitútov, prípravy a expedície informačných materiálov), - vytvárať vnútorné a medzinárodné legislatívne podmienky pre zachovanie a rozvíjanie života slovenských menšín a komunít v zahraničí, - usilovať sa o zmenu volebného zákona SR tak, aby Slováci v zahraničí (občania SR) mali možnosť zúčastniť sa na voľbách do NR SR, - vytvárať predpoklady pre rozličné formy výuky slovenského jazyka v krajinách, kde neexistujú školy s vyučovacím jazykom slovenským, - cieleným personálnym vybavením lektorátov slovenského jazyka v štátoch so slovenskou menšinou a väčšou slovenskou komunitou napomáhať pri šírení a udržaní slovenského jazyka, - spracovať a realizovať transparentný systém podporného financovania činnosti Slovákov v zahraničí, - o. i. aj prostredníctvom neštátneho fondu na podporu investičných aktivít krajanských spolkov a významných projektov v oblasti vzdelávania a kultúry, - prepracovať efektívny systém pre využívanie existujúceho potencionálu Slovákov v zahraničí v prospech SR – v oblasti medzinárodného obchodu, cestovného ruchu a kultúry, - zabezpečiť podľa pôvodných zámerov činnosť, pôsobnosť Domu zahraničných Slovákov - výskumnej, prezentačnej a informačnej inštitúcie s väzbami na existujúce národné metodické centrá pri MK a MŠ SR, ale aj na slovenské inštitúty v zahraničí, katedry, resp. semináre slovakistiky a pod., - osobitnú pozornosť venovať slovenským menšinám v okolitých krajinách a revitalizácii slovenských komunít existenčne ohrozených, - cieľavedome začleňovať problematiku starostlivosti a pomoci slovenským menšinám do bilaterálnych zmlúv, - realizovať prostredníctvom verejnoprávnych elektronických médií (STV a SRo) pravidelné referencie o živote Slovákov v zahraničí, najmä prostredníctvom vyslaných redaktorov, spolupracovať s existujúcimi krajanskými novinármi a publicistami v zahraničí, pripravovať výchovno-vzdelávacie a kultúrne programy so zacielením na revitalizáciu života slovenských menšín a komunít, - vytvoriť finančné a technické predpoklady pre príjem slovenských televíznych programov pre Slovákov v zahraničí cestou zabezpečenia satelitného vysielania, - vytvoriť internetovú informačnú bázu s cieľom odovzdávania informácií o Slovensku a získavania poznatkov o živote i problémoch slovenských menšín a komunít v zahraničí, - vytvoriť organizačné a finančné podmienky pre integrovanie slovenského zahraničia na báze Stálej konferencie Slovenská republika a zahraniční Slováci a pripraviť zodpovedajúce podmienky pre vznik Generálnej rady Slovákov v zahraničí ako vrcholného predstaviteľa slovenských menšín a komunít v zahraničí a aj ako poradného orgánu vlády a NR SR, - každoročne realizovať celosvetovú prezentáciu Slovákov v zahraničí pod názvom Dni zahraničných Slovákov v Slovenskej republike, - vybudovať Pamätník slovenského vysťahovalectva v Bratislave.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama