Reklama
Reklama

každý sme iný, všetci sme si rovní - Tradičná rómska rodina

Postavenie matky
Počet zobrazení: 883

Postavenie matky Matka stojí v rómskej rodine len zdanlivo v pozadí. Jej vplyv na chod rodiny je značný. Stará sa o výchovu detí, čistotu a ekonomickú stránku chodu domácnosti. Hospodárenie najvýraznejšie ovplyvňuje najstaršia žena, ktorej muži odovzdávajú svoje zárobky a ona rozhoduje o ich použití. Aj ostatným ženám v rodine rozdeľuje povinnosti, pričom zvláštne správanie sa uplatňuje voči neveste. Výchova malých detí je väčšinou v kompetencii matky. Už v útlom veku (6-7 rokov) by sa dievčatká mali vedieť postarať o svojich súrodencov, pomáhať matke udržiavať čistotu v dome, učiť sa variť jednoduchšie jedlá. Celá výchova dievčaťa je zameraná tak, aby bolo pripravené vydať sa a vedelo sa v novej rodine primerane správať. Ešte donedávna rodičia neprikladali veľký význam vzdelávaniu svojich detí. Rómovia pochádzajú z prostredia, pre ktoré je vertikálna sociálna mobilita neprirodzená a v podstate neprijateľná. Pevný sociálny systém nepripúšťal akýkoľvek vzostup naprieč kastami. Preto výchova, a to najmä dievčat, bola smerovaná k osvojovaniu si praktických zručností potrebných pre budúcu sociálnu úlohu manželky, matky, nevesty a schopnej hospodárky. Súčasná situácia sa už trochu líši, ale pevne zakorenený systém pretrváva ako dominujúci faktor pri pohľade na vzdelanie. Napriek tomu si veľa rómskych rodičov uvedomuje význam vzdelania pre uplatnenie v majoritnej spoločnosti. Vzťah matky a detí je emocionálne veľmi silný. Matka je pre svoje deti útočiskom, istotou, zázemím. Jej smrť predstavuje obrovskú citovú stratu a objavuje sa ako motív mnohých rómskych piesní: Te merel dad, rovel o voď i, te merel daj, rovel ojilo. – Ak zomrie otec, plače duša, ak zomrie matka, plače srdce. Keď zomrie žena, muž sa väčšinou znovu ožení. Veľmi často si berie slobodnú alebo ovdovenú sestru mŕtvej manželky, pretože predpokladá, že bude mať dobrý vzťah k deťom. Ak zomrie muž, žena sa málokedy znova vydá, najmä keď má okolo štyridsať rokov. V prípade, že by si vyhliadla nového partnera, potrebuje na uzavretie manželstva súhlas rodiny a niekedy i dovolenie najstaršieho syna. Po smrti oboch rodičov preberá zodpovednosť za výchovu sirôtok najbližšia rodina (stará mama, sestra matky alebo dospelí súrodenci nezaopatrených detí). V minulosti bolo neprijateľné, aby sa deti ocitli v ústavnej starostlivosti. Súčasnosť je trochu odlišná. Vo vedomí Rómov pretrváva silná rodinná solidarita, ale v kontexte s komplikovanou realitou niekedy zlyhá. Spracované podľa: Markéta HÁJKOVÁ: Rodina a zvyky slovenských Rómov usadených v ČR In Tatjana ŠIŠKOVÁ: Menšiny a migranti v Českej republike, Portál, Praha 2001

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama