Reklama
Reklama

Zisk z čítania (Kritika & kontext)

Časopis Kritika & kontext, vychádzajúci na pôde Výberového vzdelávacieho spolku (VVS), vstúpil v týchto dňoch svojím prvým tohtoročným číslom do siedmeho ročníka. Neľahká situácia na trhu s periodikami a problémy s financovaním prinútili tvorcov časopisu za tých niekoľko rokov zredukovať jeho periodicitu
Počet zobrazení: 490

Časopis Kritika & kontext, vychádzajúci na pôde Výberového vzdelávacieho spolku (VVS), vstúpil v týchto dňoch svojím prvým tohtoročným číslom do siedmeho ročníka. Neľahká situácia na trhu s periodikami a problémy s financovaním prinútili tvorcov časopisu za tých niekoľko rokov zredukovať jeho periodicitu: pôvodne vychádzal štyrikrát do roka, a vlani vyšiel len dvakrát (to druhé vlaňajšie číslo bolo vlastne dvojčíslom). Hlavne pri časopise intelektuálneho zamerania, akým Kritika & kontext je, sa zvlášť silne pociťuje, že takéto postupné „zozriedkavenie“ nevyplýva z nedostatku vydavateľskej invencie a dobrej vôle (naopak, Kritika & kontext vždy doslova prekypuje zaujímavými materiálmi) a dlhodobo hrozí, že môže znamenať kultúrnu stratu. Pretože podobne ako VVS, aj jeho časopis predstavuje – najmä pre mladých ľudí – alternatívu voči tradičnej akademickej ponuke na Slovensku. Pokiaľ ide o samotný časopis, jeho alternatívny charakter voči akademickému establishmentu sa prejavuje jednak v skladbe toho, čo prináša, ale aj ako to robí. Každé číslo Kritiky & kontextu totiž obsahuje niekoľko tém, ktoré odhaľujú často prostredníctvom širokej diskusie (zväčša na príklade nejakej významnej osobnosti zo sociálnych a humanitných vied) kontext a vývin myšlienok, dôležitých pre moderné vnímanie nášho sveta: vlani to bolo napríklad otvorenie širokej diskusie o Dominikovi Tatarkovi a slovenskej kultúre, ďalej objasnenie súvislostí myšlienky nápodoby v umení podľa interpretácie nemeckého literárneho vedca Ericha Auerbacha, chápanie moci podľa Michela Foucaulta, ale aj diskusia o fenoméne ŠtB a celkovo tajných službách v bývalom východnom bloku. Redakcia Kritiky & kontextu pritom vždy starostlivo dbá o to, aby jednotlivé témy neboli čisto akademické, ale aby mali priamy vzťah aj k verejnému diskurzu. Platí to aj pre posledné číslo časopisu, ktorého ústrednou témou je Jean-Paul Sartre (1905-1980) a Simone de Beauvoir (1908-1986). Túto tému spracoval šéfredaktor S. Abrahám s redaktorom J. Tancerom. Samuel Abrahám v úvode k číslu celkom správne poznamenáva, že hoci sa v posledných rokoch – vďaka feminizmu – dostáva z tejto slávnej dvojice francúzskych mysliteľov a literátov do popredia práve Simone de Beauvoir, ktorá desaťročia stála v tieni svojho slávneho muža, aj „v Sartrovi sa môžu nájsť budúce generácie – jeho dielo je rozsiahle a členité; môžu sa inšpirovať v jeho angažovanosti, úprimnosti a v odmietnutí rezignovať pred problémami tohto sveta“. Blok prináša spomienkovú anketu o návšteve Sartra a de Beauvoir v Bratislave, ktorá sa uskutočnila v novembri 1963 (v tom čase bol práve spáchaný atentát na Kennedyho), interview zo Sartrom z roku 1975, ďalej novšie články a rozhovory o Sartrovi a de Beauvoir od zhraničných i domácich odborníkov na francúzske intelektuálne dejiny a filozofiu (E. Bieńkowska, B.-H. Lévy, P. Horák, D. Smreková, Z. Kiczková, H. Havelková, M. Freely, A. Schwarzer, V. Klementová, L. McNay). Tieto články jednak uľahčujú orientáciu v bohatom myšienkovom svete oboch významných postáv francúzskeho myslenia a literatúry 20. storočia, jednak pomôžu – v intenciách slov S. Abraháma – nepredpojato pristúpiť k veľkému intelektuálnemu a kultúrnemu dedičstvu, reprezentovanému oboma osobnosťami. Nepredpojatosť, akú pestuje Kritika & kontext, je v tomto prípade vítaná obzvlášť vzhľadom na to, čo sa u nás publikovalo hlavne o Sartrovi v posledných rokoch: nie je nijakým tajomstvom, že pre mnohých príslušníkov mladej generácie tu boli donedávna smerodajné predovšetkým názory Paula Johnsona z jeho knihy o intelektuáloch. Oveľa užitočnejšie než Johnsonov tendenčný hanopis sú napríklad Lévyho nové (hoci trochu priľahké) úvahy o Sartrovi počas druhej svetovej vojny, alebo lucidné, analytické postrehy Eleny Várossovej zo spomínanej ankety o vzťahu Sartra a de Beauvoir. V duchu nepredpojatého znovuobjavovania sa nesie aj článok Maureen Freely o slávnej knihe S. de Beauvoir Druhé pohlavie – čokoľvek by sa dalo aj s odstupom času tejto záklanej feministickej štúdii vyčítať, M. Freely uvádza jej hodnotu z hľadiska toho, čo dlhodobo priniesla, a nie čo na nej môže byť dnes prípadne prekonané („s obľubou tiež miešala dohromady vedu a názory, fakty a výmysly. Ale jej sila mysliteľky spočívala v schopnosti klásť správne otázky“). V časospise, ktorý plní v tom najlepšom zmysle slova intelektuálno-pedagogické ciele, sú okrem textov, týkajúcich sa ústrednej témy, publikované aj príspevky študentov VVS, a niektoré články sú – ako to býva v Kritike & kontexte zvykom – aj v angličtine. Pri duchovnom zážitku z jednotlivých príspevkov človek na chvíľu zabudne na riziko kultúrnej straty, hroziace spomínaným materiálnym redukovaním projektu Kritiky & kontextu. Ruku na srdce, takýto zisk z čítania by si však mnohí z nás radi dopriali častejšie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama