Reklama
Reklama

Zmena charakteru štátu

Nová povolebná koalícia preukázala neobyčajnú rýchlosť nielen na podmienky Slovenska, ale aj európskeho priestoru. Už šestnásty deň po voľbách podpísali štyri strany dohodu vrátane Programových téz. Ide o formálny záväzok, ktorý by mal dať odpoveď, ako bude vyzerať programové vyhlásenie nastupujúcej vlády a najmä charakter jej vládnutia
Počet zobrazení: 1866

Nová povolebná koalícia preukázala neobyčajnú rýchlosť nielen na podmienky Slovenska, ale aj európskeho priestoru. Už šestnásty deň po voľbách podpísali štyri strany dohodu vrátane Programových téz. Ide o formálny záväzok, ktorý by mal dať odpoveď, ako bude vyzerať programové vyhlásenie nastupujúcej vlády a najmä charakter jej vládnutia. Tézy potvrdzujú, že v parlamentných voľbách nerozhodovali volebné programy, ale čosi celkom iné. Sú totiž vyjadrením úrovne volebných programov, s ktorými pred občanov predstúpili. A tie okrem jednoznačnej neoliberálnej a konzervatívnej hodnotovej orientácie nereflektujú reálny stav slovenskej spoločnosti a mieru schopnosti adaptovať sa na učebnicové riešenia neoliberálov a konzervatívcov. Bez dominantných úloh štátu Charakter programových téz a metodika ich zostavenia naznačuje, že sa k ich tvorbe pristupovalo unáhlene, bez vážnejšieho posúdenia celkového pôsobenia štátu ako celku voči občanom vo vnútornej a zahraničnej politike. Neurčili sa dominantné úlohy, ktoré sú určujúce pre charakter štátu a jeho dlhodobý rozvoj. To nenahradzuje kapitola Všeobecnopolitické tézy. Takéto nejasné vymedzenie čiastočne zakrýva skutočné smerovanie koalície proti súčasnému charakteru štátu, definovanému Ústavou SR. Rad riešení načrtnutých v jednotlivých rezortoch vážne ovplyvní viaceré ústavné práva občanov SR. Ide najmä o školstvo, zdravotníctvo a sociálne veci, ale aj o postavenie odborov v spoločnosti. Vážne môže dôjsť k situácii, že v SR sa nebude uplatňovať čl. 55 o hospodárstve, založenom na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Metodika zostavenia téz vo forme formulovania prehlásení a popisu určitých javov na základe rezortného prístupu potvrdzuje, že v novej vláde sa bude opäť uplatňovať štýl riadenia založený na presadzovaní čiastkových záujmov jednotlivých koaličných strán. Tie budú vystupovať pred záujmami občanov SR ako celku, a nielen v prospech voličov tej-ktorej koaličnej strany. Tomu napovedá aj nevyváženosť počtu téz v jednotlivých rezortoch. Napríklad, po štyri tézy v rezortoch obrany a zdravotníctva, sedem v regionálnom rozvoji, po desať v hospodárstve a v zahraničných veciach, 18 vo financiách a 28 v sociálnej sfére. Táto koalícia, ktorá sa stavia do pozície proreformnej vlády, potvrdzuje, že jej ide o reformy nie pre osoh všetkých občanov, ale iba pre určité skupiny a jednotlivcov. Prístup koalície ku komplexnému a univerzálnemu uplatňovaniu ľudských práv sa dá najlepšie preukázať v bodoch 21, 24 a 27 v kapitole Všeobecnopolitické tézy, kde sa vláda hlási k politickému programu SMK, ale neuvádza, či chce ratifikovať Revidovanú európsku sociálnu chartu (kritika EK v poslednom hodnotení), podpísať Európsky zákonník sociálneho zabezpečenia alebo v rámci trvalo udržateľného rozvoja presadzovať politiku kvality života a v rámci toho boj s chudobou. Pod zahmlenou formuláciou „aktívne vystupovať proti ideám korporatívneho štátu“ sa hlási k obmedzeniu sociálneho dialógu a ústavných práv odborov. Vláda sa neprihlásila k Lisabonskej stratégii EÚ o rozvoji európskeho modelu sociálneho štátu, ktorý má na starom kontinente tú istú politickú a obsahovú hodnotu ako kodanské alebo maastrichské kritériá. Radikálne zníženie životnej úrovne Vláda sa bude vo svojej hospodárskej politike usilovať znižovať verejné výdavky na 30 až 35 percent HDP pri znížení príjmov z daní a odvodov, najmä tvrdým rozpočtovým obmedzením, vrátane odstránenia krížových dotácií cien energií, spoplatnenia školstva, zdravotníckych a sociálnych služieb. Tým, že sa konkurenčná schopnosť slovenského hospodárstva v rozhodujúcej miere zakladá na nízkych mzdách, tento šokový, administratívny postup uvrhne veľkú časť obyvateľstva do stavu chudoby a radikálne zníži životnú úroveň. Príjem zo zníženia odvodového a daňového zaťaženia totiž nebude predstavovať takú nominálnu, ale ani reálnu hodnotu pre túto skupinu obyvateľstva ako zvýšenie jej výdavkov na sociálne služby nevyhnutné na štandardný kvalitný život. Zároveň podkapitalizované hospodárske subjekty pri znížení daní a odvodov tieto zdroje nepoužijú na zvýšenie miezd, ale na osobnú spotrebu majiteľov, v lepšom prípade na rast aktív podnikateľských subjektov. V kapitole Ministerstvo hospodárstvo nenájdete ani zmienku, ako chce vláda podnietiť vyššiu konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov, zvýšiť produktivitu a vyriešiť kardinálny problém slovenského hospodárstva, a to dynamický rast exportu. Nie je ani náznak, ako riešiť vznik veľkej nezamestnanosti po zastavení atómovej elektrárne V-1, či po liberalizácii v sieťových odvetviach, pošte a reštrukturalizácii železníc. Neuvádzajú sa ani vo forme proklamácií naše záväzky v dobudovaní administratívnych kapacít a celého systému využívania štrukturálnych a kohéznych fondov EÚ. Tento zdroj, ktorý má byť dominantným pri znižovaní priepastných regionálnych rozdielov, by mal byť jedným z rozhodujúcich nástrojov vlády v rozvoji ľudských zdrojov, rozvoja podnikania, znižovania nezamestnanosti, zvyšovania životnej úrovne v zaostalých oblastiach SR. Najväčší sociálny a hospodársky problém Slovenska, obrovskú regionálnu disparitu, tézy odbíjajú len dvoma všeobecne a proklamačne znejúcimi bodmi (bod 6 v hospodárstve a bod 2 v regionálnom rozvoji). To len potvrdzuje nekoncepčnosť a nejasnosť koalície pri riešení jedného z najvážnejších problémov SR v súčasnosti. Obsah téz hospodárskych rezortov jasne potvrdzuje základnú líniu novej vlády: tvrdé reštrikcie do hospodárenia strednej a nižšej vrstvy obyvateľstva, väčšie zdroje a práva pre bohatých, zdroje z privatizácie, bezkoncepčnosť rozvoja Slovenska ako celku, kvalita života pre niekoľkých vyvolených, nijaká solidarita. Výrazné škrty v sociálnej sfére V kontexte s predloženou hospodárskou politikou bude predstavovať výrazne škrtanie vo výdavkoch v sociálnej sfére jeden z rozhodujúcich zdrojov pre stabilitu verejných financií. Zdroje, ktoré sa chcú dosiahnuť obmedzením neoprávneného príjmu sociálnych dávok, respektíve z príjmu z nelegálneho zamestnania, nevyvážia náklady nevyhnutné na ich odhaľovanie. Decentralizáciou sa len zvýšia výdavky spojené s nákladmi na takúto správu. Neochota samosprávy už dnes aktívnejšie vstupovať do tohto procesu (hoci to zákony umožňujú) potvrdzuje, že takéto riešenia narážajú na množstvo ľudí nachádzajúcich sa v stave hmotnej a sociálnej núdze v dôsledku nedostatku trvalej a dobre platenej práce, na nedostatok odborne zdatných ľudí v obciach a mestách v oblasti sociálnej práce, ale aj nedostatku finančných zdrojov na výkon takejto činnosti v štátnej a verejnej správe. Kľúč k riešeniu nie je v postihovaní masy ľudí, ktorí nemajú prácu vlastnou vinou, no tých, ktorí ich svojou hospodárskou politikou okrádajú. Konkurenčná schopnosť slovenského hospodárstva sa nedá zabezpečiť sociálnym dumpingom. Vládna koalícia chce uplatniť režim riadenia povinného kapitalizačného dôchodkového systému spôsobom, ktorý bude uberať z výnosu poistenca o viac ako 30 percent na správu než doteraz navrhovaný systém. Tieto zdroje pôjdu do súkromných podnikateľských subjektov, zväčša zahraničných. To znamená, že občan povinne odovzdá 30 percent na činnosť zahraničných podnikateľských subjektov, respektíve zbohatnutia určitých finančných skupín. Z pohľadu riešenia najväčšieho problému Slovenska – regionálneho rozvoja – je úplne nelogické rušenie krajských úradov práce. Obrátene. Administratívne dobudovanie Európske sociálneho fondu predpokladá práve tieto štruktúry efektívne využívať na riešenie projektov rozvoja ľudských zdrojov a nezamestnanosti ako regionálne stratégie a nie rozdrobené a náhodilé projekty pre svojich politických kamarátov. Ak máme plné ústa decentralizácie, tak práve posilnenie týchto kapacít znamená posilnenie prepojenia samosprávy na úrovni kraja s verejnoprávnymi inštitúciami. Treba zrušiť niektoré nadbytočné činnosti KÚP, ale ich vplyv na riešenie regionálnych problémov je nezastupiteľný. Závažným je, že sa nová vládna koalícia neprihlasuje k sociálnemu dialógu, k rovnosti príležitosti a solidarite. Celý sociálny systém chce prebudovať na zásluhový, nie solidárny. To bude na Slovensku viesť k vylúčeniu veľkých skupín obyvateľstva zo spoločnosti. Všeobecne sa dá konštatovať, že navrhované opatrenia smerujú proti tendenciám a systémom použitým v EÚ. Doslova, program tejto koalície je protieurópsky. Redakcia SLOVO sa nemusí stotožňovať s príspevkami uverejnenými v rubrike Názory

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama