Reklama
Reklama

Päť rokov bojujeme proti rasizmu

Iniciatíva Ľudia proti rasizmu je prvou a na Slovensku ešte stále jedinou hybnou silou, ktorá sa podujala na boj s rasizmom. Už päť
Počet zobrazení: 1460

Iniciatíva Ľudia proti rasizmu je prvou a na Slovensku ešte stále jedinou hybnou silou, ktorá sa podujala na boj s rasizmom. Už päť rokov sa v rámci svojej činnosti usiluje profesionálne monitorovať jeho výskyt a prejavy, okamžite reaguje na aktivity rasistov a rasové útoky neonacistov, otvorene pomenúva túto sociálnu patológiu a bojuje proti nej celospoločenskými akciami. Občianska iniciatíva Ľudia proti rasizmu vznikla neformálne už v roku 1997, keď na seba upozornila vydaním Infolistov o problematike rasizmu a prvou kampaňou. Jej aktivisti sa zameriavali na monitoring aktivít neonacistov a podávali rozsiahle podnety na trestné stíhanie vydavateľov početných fašistických a rasistických tlačovín. Dobrým spolupracovníkom sa stala v tejto činnosti advokátska kancelária JUDr. Jána Hrubalu, ktorá nám pomáhala vypracovávať podnet na generálnu prokuratúru. S aktívnou činnosťou zameranou na širokú verejnosť začala iniciatíva v roku 2000, keď vznikla organizácia Ži a nechaj žiť, ktorá je platformou a administrátorom iniciatívy Ľudia proti rasizmu. Aktivity iniciatívy zastrešuje spolupráca viacerých organizácií pracujúcich v oblasti ochrany ľudských práv so zameraním na podporu tolerancie a boja proti rasizmu - Združenie afroslovenských rodín Zebra, nadácia Občan a demokracia, Centrum pre podporu miestneho aktivizmu, Inštitút pre verejné otázky, Nadácia Inforoma, Liga aktivistov pre ľudské práva a aktívne spolupracujeme s množstvom ďalších mimovládnych organizácií. Koncom roku 2000 sme uskutočnili rozsiahlu kampaň so známym provokujúcim vizuálom Mozgy, ktorá oslovila širokú verejnosť. Po nej nasledovali kampane Srdce a Usvedčený farbou. Práve reklamná agentúra Creo Young and Rubican, ktorá nám zadarmo poskytla svoje kreatívne služby, ako i ďalšie náklady spojené s kampaňou, nám výrazne pomohla a zabezpečila úspešnú odozvu. Slovo rasizmus sa vďaka nám stalo regulárnym termínom na označenie sociálnej patológie, s ktorou sa musí Slovensko vysporiadať. Pripravili sme aj viacero mediálnych kampaní, ktorými sme nadviazali spoluprácu s orgánmi a organizáciami, ktoré sa hlásia k myšlienke multikulturality, bezpečnej spoločnosti pre všetkých ľudí bez rozdielu veku, pohlavia, farby pleti, či sexuálnej orientácie. Úspešne spolupracujeme s ministerstvami Cieľ, ktorý sme si stanovili prvým projektom, vybudovanie Dokumentačno-komunikačného centra proti rasizmu, sme splnili. Vytvorili sme kvalitný, efektívny tím šiestich ľudí, ktorí spolupracujú s množstvom dobrovoľníkov a externých odborníkov. Prostredníctvom konferencií komunikujú s množstvom aktivistov. Ústrednou konferenciou iniciatívy je Antirasistická konferencia, ktorá každodenne monitoruje aktivity všetkých zapojených členov a organizácií v danej problematike a slúži ako odborné fórum výmeny skúseností a informácií. Medzi ďalšie patrí konferencia slúžiaca príslušníkom Policajného zboru SR, špecialistom na úseku extrémizmu, konferencia pre Rómov, učiteľov, novinárov a konferencia, na ktorej komunikujeme so zahraničnými partnermi. Úspešnú spoluprácu sme rozvinuli s Ministerstvom vnútra SR, s ktorým spolupracujeme vo viacerých oblastiach. Naši aktivisti sa stali členmi Komisie na riešenie rasového násilia, ktorá bola zriadená rozkazom ministra vnútra SR minulý rok. Pre radových príslušníkov policajných zborov sme v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti pripravili kartičku so symbolmi extrémistických hnutí, ktorá je pomôckou pri odhaľovaní a objasňovaní trestného činu propagácie hnutí potláčajúcich práva a slobody iných občanov a podieľali sme sa na vytvorení Metodickej príručky pre špecialistov, vyčlenených na boj s extrémizmom, pravidelne kontaktujeme vyšetrovateľov, kriminalistov. V mnohých trestných veciach figurujeme ako svedkovia, alebo ako tí, ktorí podávajú podnet na prešetrenie veci. Zastupujeme poškodených, trváme na dôkladnom vyšetrení prípadu, keď polícia vec odmietla prijať alebo prešetriť. Aktívne spolupracujeme s Generálnou prokuratúrou SR. Ľudia proti rasizmu spolupracujú aj s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V zmysle Akčného plánu boja s rasizmom a prejavmi intolerancie, ktorý vytýčil Úrad vlády SR, pomáhame pripravovať školenia vedúcich sociálnych pracovníkov. V rámci spolupráce s rezortom školstva sme usporiadali stretnutie s pedagógmi k danej problematike, na ktorom sme mapovali oblasti, v ktorých je nevyhnutné pomôcť učiteľom i žiakom. Učitelia a študenti sa veľmi aktívne zapájajú do našich akcií. Doteraz sme zrealizovali tri veľké e-mailové zásielky, ktorých výsledkom je niekoľko stoviek škôl, zapojených do konferencie. Pomáhame obetiam násilia Praktickú pomoc obetiam rasového násilia sme poskytli vo viac ako tridsiatich prípadoch, a to formou právnou a mediálnou. Je dôležité, že sme sprevádzkovali a úspešne spropagovali Infolinku proti rasizmu 02/16 356. Občania majú nonstop možnosť konzultovať, ohlasovať trestnú činnosť i v prípade, že nemajú dôveru v represívne orgány. Registrujeme na nej prípady častých násilných útokov s rasovým motívom, sťažnosti na prácu polície, ale aj informácie o pripravovaných, alebo prebiehajúcich akciách neonacistov na Slovensku. Informácie ďalej odstupujeme príslušným orgánom. V tomto roku sme vďaka ľavicovému týždenníku SLOVO začali vydávať dvojtýždenník Tolerancia ako jeho prílohu v nepárnych číslach. Na štyroch stranách prináša aktuálne prípady, právne kauzy, rozhovory s ľuďmi, pracujúcimi v oblasti ľudských práv, ako aj mnohé zaujímavé rubriky. Je to prvý titul zameraný na problematiku rasizmu. Práve mediálna oblasť je veľmi dôležitou súčasťou našej činnosti. Iniciatíva spolupracuje s vyše dvesto novinármi jednotlivých médií, ktorých „vychovávame“ prostredníctvom pravidelných aktuálnych informácií z danej problematiky a tlačových správ. Len v priebehu roka sme ich odoslali viac ako šesťdesiat. Tieto správy získavajú priestor v najsledovanejších médiách, ako napr. Rádiožurnál rádia Twist, denník SME, Pravda, televízie TA3, Markíza, STV a podobne. Usporiadali sme šesť tlačových konferencií k aktuálnym témam a kauzám, pričom ich navštívilo v priemere dvadsať novinárov a novinárok. Spolupracujeme i s obcami a mestami, ktorých zástupcovia nás informujú o akciách, ktoré zorganizovali na náš podnet v rámci Európskeho týždňa boja proti rasizmu, alebo pri inej významnej príležitosti. Najčastejšie si volia formu informovania obyvateľov. Uskutočnili sme prvé pravidelné prieskumy verejnej mienky zamerané na monitorovanie tolerancie v spoločnosti a zhromažďujeme literatúru, informácie, monitorujeme mediálne výstupy z tejto oblasti. Každý deň popri internetových konferenciách s ľuďmi komunikujeme zasielaním materiálov, infobalíkov a informácií. Do tejto komunikácie je zapojených viac ako päťtisíc ľudí, ktorí majú obrovský záujem o naše tričká, nášivky, nálepky a plagáty. rámček: Realizované akcie Na Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu - 9. novembra 2000 - sme pripravili deň celoslovenských aktivít, do ktorého sa zapojilo viac ako 730 skupín aktivistov vo vyše 70 mestách na celom Slovensku. Prvou celoslovenskou kampaňou iniciatívy Ľudia proti rasizmu bola kampaň Mozgy, ktorá 11. novembra 2000 vyvolala v spoločnosti obrovskú odozvu, zaznamenali sme mnohé búrlivé reakcie. Táto kampaň otvorila výraznú celospoločenskú diskusiu a uskutočnila sa vo viac ako 70 miestach Slovenska. Dňa 14. marca 2001 nasledoval Pochod tolerancie. Do pochodu sa zapojilo viac ako šesťsto ľudí, pričom podporu myšlienke solidarity prišli bok po boku vyjadriť aktivisti a aktivistky tretieho sektora, predseda parlamentu i členovia vládneho kabinetu. Ďalšia kampaň Usvedčený farbou svojím šokujúcim vizuálom potvrdila, že treba o téme ďalej diskutovať. Zaznamenali sme enormný záujem o ďalšie materiály, informácie k problematike, rapídne sa zvýšil počet dobrovoľníkov. V rámci Medzinárodného dňa proti fašizmu a antisemitizmu sme 9. novembra 2001 zorganizovali zbierku na Úrade vláde SR. Členov vládneho kabinetu sme oslovili so žiadosťou o finančnú podporu detí v rómskych osadách, ktorú usporadúva Nadácia Milana Šimečku. Ministri a ministerky sa svojimi podpismi pripojili k deklarácii v súvislosti s týmto medzinárodným dňom, v rámci ktorej sa prihlásili k myšlienkam tolerancie. Svoje vyhlásenie verejne vyjadrili nosením odznaku Ľudia proti rasizmu. V decembri 2001 a januári 2002 nasledovala kampaň Srdce, ktorou sme naznačili možnosť riešenia, ponúkli vzájomnú akceptáciu. Zmierlivý tón tejto časti celoslovenskej kampane bol psychologickou bodkou, pozitívnym vyústením problematiky. V rámci Európskeho týždňa boja proti rasizmu, ktorý sa uskutočnil 18. - 24. marca 2002, sme zorganizovali koncert a nahrali pieseň v rámci projektuHlasy proti rasizmu nahrali pieseň Náš svet je pestrý. Do naspievania CD Náš svet je pestrý sa zapojilo 17 populárnych interpretov, interpretiek a skupín, ako Pavol Hammel, Ibrahim Maiga, Janet Maziniová, Pressburger Klezmer Band, Ears, Ján Kuric, Para, Hex, Iné kafe, Peter Lipa, Peha a ďalší. Pieseň bola zaradená do hitparád, sledovaných mladými ľuďmi, šírila myšlienku tolerancie. Zároveň sme uskutočnili obrovskú rozposielku. Do akcie sa zapojili stovky miest, škôl, inštitúcií, ale i policajných staníc, ktoré si boj proti rasizmu pripomenuli pochodmi, demonštráciami, kultúrnymi, ale i športovými podujatiami. V júni 2002 sme zorganizovali protestnú akciu pred Národnou radou SR, keďže poslanci a poslankyne odmietli prerokovať antidiskriminačný zákon s tvrdením, že obsahuje „nejasný termín sexuálna orientácia“. Do protestu sa zapojilo viacero ľudsko-právnych a feministických organizácií, usporiadali sme tlačovú konferenciu. V mesiaci september sme zorganizovali projekt Parlamentné voľby 2002, ktorého výsledky sa nachádzajú na adrese: www.tolerancia.volby.sk - formou dotazníka sme urobili prieskum názorov, postojov a návrhov riešení otázok rasizmu, intolerancie, výskytu neonacizmu a pod. kandidujúcich politických subjektov. Následne sme požiadali odborníkov, odborníčky a zástupcov minorít o vyhodnotenie týchto odpovedí a výsledok sme prezentovali formou tlačovej konferencie. -

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama