Reklama
Reklama
www.svetla.sk

Stanoviská

Rada vysokých škôl - nesúhlasí v súčasnej ekonomickej, legislatívnej a sociálnej situácii Slovenska so zavedením poplatkov za štúdium, - žiada bezplatnosť štandardného denného štúdia,
Počet zobrazení: 809

Rada vysokých škôl

- nesúhlasí v súčasnej ekonomickej, legislatívnej a sociálnej situácii Slovenska so zavedením poplatkov za štúdium, - žiada bezplatnosť štandardného denného štúdia, - odporúča v prípade zavedenia poplatkov za štúdium využiť získané zdroje v systéme štipendií (najmä sociálnych) a vo výchovno-vzdelávacom procese, - sociálne najslabším skupinám študentov úplne odpustiť poplatky za štúdium. - v prípade zavedenia školného sa RVŠ prikláňa k alternatíve spoplatnenia externého štúdia.

RVŠ SR nesúhlasí so zavedením školného, pretože:

- zdôvodnenie zavedenia školného je nedostatočné, - chýba komplexná sociálno-ekonomická analýza odrazu zavedenia školného na kvalitu vzdelávania, zvýšenie počtu študentov a na sociálne dôsledky pre študentov, - zavedenie navrhovaného systému školného by sa negatívne prejavilo najradikálnejšie v strednej vrstve obyvateľstva, - nie sú uvedené súvislosti s ďalšími pripravovanými zmenami v legislatíve (daňová reforma, otvorenosť európskemu trhu práce a vzdelávania), - zavedenie školného by obmedzilo obojstrannú mobilitu záujemcov o štúdium a študentov v krajinách EÚ, pričom možno očakávať únik záujemcov najmä do susedných krajín, - návrh zavedenia školného svojou rigidnosťou obmedzuje samosprávnosť vysokých škôl, najmä pokiaľ ide o povinnosť požadovať školné a stanovenie rozpätia výšky školného.

Študentská rada vysokých škôl

- navrhovaný systém sociálneho zabezpečenia študentov nie je dostatočne efektívny, - administratívne náklady spojené s vyberaním poplatkov a vyplácaním štipendií budú veľmi vysoké a školy nie sú na to technicky pripravené, - nie je garancia, že bude dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie funkčnosti sociálneho systému, - podkladová štúdia sociálnej situácie študentov je pre zamýšľaný účel nepoužiteľná, - nie je možné odhadnúť, aké budú dôsledky zavedenia poplatkov vo vzťahu k prístupu ku vzdelaniu, - zvýši sa odchod študentov na zahraničné, najmä české univerzity, - mnohí študenti budú nútení pracovať popri štúdiu, čo môže mať vplyv na študijné výsledky, - nepodporuje úsilie vlády SR o zvyšovanie počtu študentov na slovenských vysokých školách, - nie sú doriešené pravidlá fungovania štipendijného fondu.

Z uvedených dôvodov Študentská rada vysokých škôl SR nesúhlasí s navrhovanou formou spoluúčasti študentov na financovaní vysokoškolského štúdia v dennej aj externej forme.

V súvislosti s riešením problematiky externého štúdia považujeme za potrebné vyriešiť nasledovné:

1. Zadefinovať účel externého štúdia ako štúdium popri zamestnaní a celoživotné vzdelávanie. 2. Zastaviť akékoľvek financovanie cez súkromné spoločnosti, darovacie zmluvy a pod., ktoré nie sú v duchu súčasného VŠ zákona. 3. Vytvoriť podmienky na zvýšenie kvality externého štúdia.

Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia je proti spoplatneniu dennej formy štúdia a súhlasí so spoplatnením externej formy štúdia v rozsahu od nula do výšky nákladov na štúdium. Slovenská rektorská konferencia nesúhlasí s tým, aby prostriedky získané spoplatnením externej formy štúdia sa používali na úhradu časti sociálnych štipendií alebo ako príspevok do fondu reprodukcie verejnej vysokej školy. Slovenská rektorská konferencia zároveň vyhlasuje, že spoplatnenie vysokoškolského štúdia sa nemôže chápať ako náhrada za doteraz nedostatočné financovanie vysokého školstva zo štátneho rozpočtu a musí byť sprevádzané zvýšením dotácií verejným vysokým školám v každom roku zo štátneho rozpočtu najmenej o čiastku 0,2 % HDP tak, aby sa v roku 2006 dosiahla priemerná úroveň dotácií zo štátneho rozpočtu na úroveň priemeru krajín OECD, to je z doterajších 0,72 na 1,33 % HDP. V prípade, že vládny návrh zákona bude obsahovať návrh zavedenia školného pre dennú i externú formu štúdia Slovenská rektorská konferencia požaduje, aby dolná hranica školného bola nula percent nákladov na štúdium. O výške školného rozhodne rektor vysokej školy na základe návrhu dekana fakulty schváleného v akademickom senáte fakulty pre študijné programy na fakulte a rektor po schválení v akademickom senáte vysokej školy pre študijné programy zabezpečované na úrovni vysokej školy.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama