Reklama
Reklama

Konfliktná budúcnosť?

Po ukončení studenej vojny a rozpade Sovietskeho zväzu upadol svet do eufórie. Zdalo sa, že s pominutím sa nebezpečenstva veľkej globálnej vojny sa svet stal bezpečnejším. Nádej však veľmi skoro pohasla. Prakticky od začiatku 90. rokov vznikali regionálne ozbrojené konflikty a väčšiu pozornosť vyvolávali aj ozbrojené incidenty nižšej intenzity, ktoré vypukli už dávno predtým.
Počet zobrazení: 730

Po ukončení studenej vojny a rozpade Sovietskeho zväzu upadol svet do eufórie. Zdalo sa, že s pominutím sa nebezpečenstva veľkej globálnej vojny sa svet stal bezpečnejším. Nádej však veľmi skoro pohasla. Prakticky od začiatku 90. rokov vznikali regionálne ozbrojené konflikty a väčšiu pozornosť vyvolávali aj ozbrojené incidenty nižšej intenzity, ktoré vypukli už dávno predtým. Rapídne vzrástla hrozba terorizmu. Najkrvavejšie zrážky prebiehajú na hraniciach rozličných civilizácií. Jasne to potvrdzuje rozpad bývalej socialistickej Juhoslávie a občianska vojna na jej území a boje na území bývalého ZSSR. Ľubovoľný konflikt v spoločnosti je zároveň sociálnym konfliktom. Tým rozumieme najvyšší stupeň rozvoja dialektických rozporov v spoločnosti, ktoré sú charakteristické zosilnením rozporných tendencií a záujmov vo vzťahoch medzi sociálnymi spoločenstvami a indivíduami. Pokiaľ vychádzame z tejto definície, za príznaky sociálneho konfliktu sa dajú označiť: existencia subjektov konfliktu; vysoká úroveň rozporov vo vzťahoch medzi subjektmi; využitie silových prostriedkov pri riešení rozporov. Na začiatku roka 2003 podľa údajov Center of Defense Information prebiehalo vo svete tridsať veľkých ozbrojených konfliktov. Pričom za veľký sa považuje ozbrojený konflikt, ak bolo zaevidovaných viac ako tisíc mŕtvych vrátane vojenských a civilných obetí. Je to o osem konfliktov menej ako na začiatku roka 2002. V poslednom čase sa veľmi populárnym stáva názor, že sa postupne končí „monopol“ regionálnych konfliktov, ktoré sú skúmané súčasne ako vnútorné (medzi vládou a opozíciou, ktorá je podporovaná zvonku) i medzištátne konflikty so zapojením svetových veľmocí. Modelovým konfliktom súčasnosti sa stáva medzinárodnostný, etnokoncesiálny konflikt, s pomocou ktorého etnické, náboženské, kmeňové alebo lingvistické skupiny realizujú svoje socio-kultúrne hodnoty, čím sa identifikujú samy a identifikujú aj svoje videnie sveta. Ich cieľom však je dosiahnutie moci alebo teritoriálnej autonómie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama