Reklama
Reklama
Počúvanie je nové čítanie

Svetový deň utečencov

Ľuďom, ktorí hľadajú domov v inej krajine, by sme mali venovať dostatočnú pozornosť a poskytnúť im pomoc, ktorú potrebujú. Utečenci opúšťajú svoju vlasť, pretože sú prenasledovaní pre svoju rasu, náboženstvo, politické názory alebo členstvo v určitej sociálnej skupine, a nemôžu alebo sa nechcú vrátiť späť. Na problémy utečencov a životné podmienky sa od roku 2001 usiluje celý svet upozorniť aj pri príležitosti Svetového dňa utečencov. Odvtedy je za tento deň určený 20. jún a tohtoročnou hlavnou témou je problematika mladistvých utečencov.
Počet zobrazení: 590
03_tema-m.jpg

Ľuďom, ktorí hľadajú domov v inej krajine, by sme mali venovať dostatočnú pozornosť a poskytnúť im pomoc, ktorú potrebujú. Utečenci opúšťajú svoju vlasť, pretože sú prenasledovaní pre svoju rasu, náboženstvo, politické názory alebo členstvo v určitej sociálnej skupine, a nemôžu alebo sa nechcú vrátiť späť. Na problémy utečencov a životné podmienky sa od roku 2001 usiluje celý svet upozorniť aj pri príležitosti Svetového dňa utečencov. Odvtedy je za tento deň určený 20. jún a tohtoročnou hlavnou témou je problematika mladistvých utečencov. Približne 20 miliónov mladých ľudí na celom svete je na pokraji zúfalstva a stávajú sa obeťami neopísateľných ukrutností a bezcitného zneužívania. Do tejto skupiny patria práve mladiství utečenci - tí, ktorí sa previnili iba tým, že sa v nesprávnom čase ocitli na nesprávnom mieste a stali sa obeťami vojen a konfliktov zapríčinených inými ľuďmi. Sú postihnutí biedou a núdzou rovnako ako ostatní utečenci, ale ich utrpenie je znásobené ich mladým vekom, a preto sú ešte zraniteľnejší. UNHCR chce preto tento rok upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na ich mimoriadne ťažkú situáciu. Jeho snahou je poukázať na prínos mladistvých utečencov, oslavou ich sily, potenciálu a neuveriteľnej schopnosti pomáhať sebe a komunite. Mladistvými sú mladí ľudia medzi 12. a 24. rokom a tvoria asi 35 percent zo všetkých utečencov. Zo 40 miliónov presídlených ľudí na celom svete je takmer polovica mladých ľudí. UNHCR a jeho partneri pomáhajú približne 7,7 milióna ľudí vo veku do 18 rokov, čo predstavuje 45 percent zo svetovej utečeneckej populácie. V súčasnosti sa odhaduje, že 300 tisíc mladistvých vo svete je násilne odvedených a stali sa z nich detskí vojaci. Je medzi nimi mnoho dievčat, ktoré slúžia ako sexuálne otrokyne a sú vystavené vysokému riziku nákazy AIDS. UNICEF odhaduje, že za posledných desať rokov zomrelo viac ako dva milióny detí v dôsledku rozličných konfliktov. V tomto istom čase bolo šesť miliónov zmrzačených. Prinajmenšom jeden milión detí osirel. Odhaduje sa, že viac ako milión z piatich miliónov detí, ktoré majú nárok na vzdelanie, získava základné vzdelanie v triedach, ktoré sú sponzorované UNHCR. Mladí utečenci potrebujú ochranu a vzdelanie Adolescencia je obdobie, počas ktorého sa mladý človek formuje a dospieva a potrebuje dostatočnú ochranu a príležitosť učiť sa schopnostiam, ktoré sú dôležité pre jeho budúcnosť. Ak sa tak nestane, títo utečenci môžu neskôr priamo prispievať k budúcim konfliktom. Mladí ľudia sú zraniteľnejší a ťažšie odolávajú zneužívaniu ako dospelí. Potrebujú zvláštnu ochranu pred problémami, akými sú násilné odvody do ozbrojených skupín, sexuálne zneužívanie a týranie, nútené práce a rozdelenie rodiny. Najmä dievčatá sú neraz nútené žiť v svete plnom zložitých kultúrnych nerovností a bezprávia. Mužov a chlapcov je potrebné viesť k tomu, aby uznávali svoje rovnocenné práva a účasť v spoločenstve. Za kľúčový prvok pomoci mladým ľuďom, ktorý by napomohol to, aby boli schopní vyhnúť sa exilu a biede, sa pokladá vzdelanie, pretože umožňuje ekonomickú sebestačnosť, sociálnu integráciu a zdravie. Právo na vzdelanie je základným ľudským právom. A predsa je zložité úspešne a univerzálne ho poskytnúť tejto skupine utečencov. Keďže sa utečenci na určitom mieste zdržiavajú len istý čas, pretože sa očakáva, že sa vrátia domov čo najskôr, proces vzdelávania sa naruší. Problémom je aj to, že hoci sa podarí utečencom získať základné vzdelanie, prístup k stredoškolskému a vysokoškolskému vzdelaniu pre milióny mladých ľudí v rámci celkovej starostlivosti je veľmi obmedzený. Predsa len však došlo k istému pokroku. V roku 2000 pri príležitosti 50. výročia UNHCR vznikol Vzdelávací fond pre utečencov a ten umožnil prístup k stredoškolskému vzdelaniu 1,5 miliónu mladistvých utečencov v rozvojových krajinách. Podľa generálneho tajomníka OSN Kofiho Annana by mali byť mladí ľudia na čele globálnych zmien a inovácií a môžu hrať dôležitú úlohu v oblasti rozvoja a udržiavania mieru. Dodal aj, že ak budú ponechaní na pokraji spoločnosti, všetkých nás to ochudobní. Preto cieľom UNHCR, najmä v tomto roku, ktorý je venovaný mladistvým utečencom, je, aby verejnosť mala na pamäti toto varovanie a aby sme dali mladým možnosti, ktoré im právom patria. Na Slovensku sa majú utečenci lepšie Na Slovensku žijú v azylových zariadeniach - utečeneckých táboroch Migračného úradu MV mladí žiadatelia o azyl z rôznych krajín sveta. Prichádzajú na Slovensko buď so svojimi rodičmi, alebo súrodencami, ale v posledných rokoch narastajú aj počty osamotených detí a mladých ľudí na úteku, a to najmä z Pakistanu, Bangladéša, Indie, ale aj Afganistanu a Iraku. Mladým utečencom venuje UNHCR i Migračný úrad a mimovládne organizácie osobitnú pozornosť. V táboroch sa zúčastňujú na kurzoch výučby slovenského jazyka, môžu sa zapájať do kultúrnych a športových aktivít, navštevovať rozličné kurzy, ako napr. počítačovej techniky, kurz anglického jazyka a podobne. Po získaní štatútu utečenca na Slovensku im UNHCR pomáha pri získaní vhodného ubytovania, vzdelávania - a to najmä poskytovaním štipendií pre úspešných mladých utečencov. Na Slovensku nemusia mladí utečenci zápasiť so základnými existenčnými problémami, ako napr. mladí utečenci v krízových oblastiach sveta. Slovenská republika pristúpila k Ženevskej konvencii o postavení utečenca z roku 1951 v roku 1993. Tento základný dokument v oblasti ochrany práv utečencov, spolu s newyorským protokolom z roku 1967, zaväzuje aj Slovenskú republiku starať sa o utečencov a žiadateľov o azyl a poskytovať im pomoc a ochranu. Tú zabezpečuje Zastupiteľský úrad UNHCR na Slovensku. Na Slovensku pôsobí jeho úrad od roku 1994 a má zároveň kontrolnú a monitorovaciu funkciu. Zo strany štátnej správy zabezpečuje migračnú politiku Migračný úrad ministerstva vnútra. Štandardy v oblasti prijímania utečencov, pravidlá azylovej procedúry, integrácie utečencov či otázky ochrany štátnych hraníc sa stali samozrejmosťou aj pre Slovensko. Minulý rok vstúpil do platnosti nový zákon o pobyte cudzincov a tento rok nadobudol účinnosť zákon o azyle. Naša legislatíva sa tak do značnej miery stala kompatibilná s normami EÚ. V posledných rokoch sa Slovensko stalo prechodnou i cieľovou krajinou pobytu mnohých cudzincov, z ktorých však len isté percento predstavuje skupinu tzv. žiadateľov o azyl, resp. následne po získaní štatútu - skupinu utečencov žijúcich na našom území. Od roku 1992 do 31. januára 1993 požiadalo o azyl 23 460 žiadateľov, no štatút ministerstvo vnútra priznalo len v 537 prípadoch. Cudzinci sú umiestnení v záchytných a pobytových táboroch. Po príchode na Slovensko je ich novým domovom Záchytný utečenecký tábor v Adamove - Gbeloch alebo Záchytný utečenecký tábor v Rohovciach, prechodne aj časť zariadenia v Gabčíkove. Po 30 dňoch, teda po skončení tzv. karanténnych opatrení, ich presťahujú do Pobytových utečeneckých táborov v Brezovej pod Bradlom a v Gabčíkove. Tam sú ubytovaní až do vydania rozhodnutia o postavení utečenca. Minulý rok otvoril Migračný úrad MV ďalší utečenecký tábor v Ružomerku - Bielom Potoku, a to s dočasnou pôsobnosťou. Tento rok pribudol Záchytný utečenecký tábor v Opatovskej Novej Vsi v okrese Veľký Krtíš a ďalší by mal pribudnúť do konca roka na východnom Slovensku. Ilegálni utečenci sú po príchode na naše územie ubytovaní v Útvare policajného zaistenia pre ilegálnych cudzincov v Medveďove a Útvare zaistenia cudzincov v Sečovciach. UNHCR v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, financovanými z grantov UNHCR, v utečeneckých táboroch pripravuje rôzne projekty a programy na pomoc žiadateľom o azyl. Vďaka nim majú zabezpečené právne, psychologické a sociálne poradenstvo, rekvalifikácie, voľnočasové, kultúrne a vzdelávacie aktivity a mnoho iných. Predstavitelia UNHCR sa pri príležitosti Svetového dňa utečencov stretnú s poslancami NR SR. Súčasťou stretnutia bude nielen vzájomná diskusia o pomoci utečencom, ale aj prezentácia knihy Ochrana utečencov - sprievodca medzinárodným utečeneckým právom a výstava fotografií Utečenci na Slovensku a vo svete. V Gabčíkove sa 20. júna uskutoční koncert venovaný Svetovému dňu utečencov. Okrem známych umelcov sa na ňom predstavia aj deti z Pobytového utečeneckého tábora v Gabčíkove. Televízia Joj sa bude utečencom venovať 19. júna v relácii Práve dnes, Markíza odvysiela 21. júna v relácii Zem časť filmu UNHCR Refugee Youth. Medzi ďalšie podujatia organizované mimovládnymi organizáciami k Svetovému dňu utečencov patria beseda so žiakmi ZŠ v Gabčíkove o problematike utečencov a tábora v Gabčíkove, ktorú organizuje Slovenská humanitná rada, beseda so študentmi stredných škôl v Trnave a beseda so študentmi Gymnázia na Vazovovej ulici v Bratislave, ktoré má na starosti Slovenský helsinský výbor v spolupráci so študentmi Právnických kliník v Trnave. Vo zvolenskej galérii Fórum sa v dňoch 16.- 29. júna uskutoční výstava fotografií Iný svet z tvorby Andreja Bána o problematike utečencov.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama