Reklama

Jedna rasa - ľudská rasa

Rasizmus má svoje korene už v hlbokej minulosti, keď ľudí na základe farby pleti začali deliť. Tak sa vždy tí, ktorí predstavovali „menejcennejšiu rasu“ začali stretávať s vyčleňovaním a prisudzovaním vlastností a znakov, ktoré ich znevýhodňovali pred ostatnými. Dodnes sa nepodarilo dosiahnuť, aby sa ľudské práva stali samozrejmosťou pre každého bez rozdielu farby pleti. Otázkou pre mnohých ostáva, či ľudské rasy existujú.
Počet zobrazení: 4657
3_tema_hlavna-m.jpg

Rasizmus má svoje korene už v hlbokej minulosti, keď ľudí na základe farby pleti začali deliť. Tak sa vždy tí, ktorí predstavovali „menejcennejšiu rasu“ začali stretávať s vyčleňovaním a prisudzovaním vlastností a znakov, ktoré ich znevýhodňovali pred ostatnými. Dodnes sa nepodarilo dosiahnuť, aby sa ľudské práva stali samozrejmosťou pre každého bez rozdielu farby pleti. Otázkou pre mnohých ostáva, či ľudské rasy existujú. V súvislosti s otázkou existencie ľudských rás zastávajú odborníci v súčasnosti dve extrémne odlišné stanoviská: 1. Ľudské rasy neexistujú Nepoznáme nijaké rasové znaky, ktoré by boli typické iba pre príslušníkov jednej rasy. Všetky znaky, ktoré považujeme za rasové, majú súvislú variabilitu: každý znak sa u človeka vyskytuje od najslabšieho po najsilnejší prejav, napr. farba vlasov existuje od najbledšej až po čiernu a existujú všetky medzistupne postupného tmavnutia vlasov... 2. Ľudské rasy existujú Táto skupina odborníkov uznáva správnosť argumentov uvedených v predchádzajúcom odstavci, tvrdí však, že pre každú rasu je typická istá kombinácia časti variačnej šírky každého znaku považovaného za znak rasový. Ako podporný argument môže slúžiť skutočnosť, že každý človek rozozná príslušníkov rôznych ľudských rás. Pochopiteľne, nemožno sa ešte púšťať do problémov so zaradením istých skupín do niektorej zo základných ľudských rás. Ľudská rasa je skupina ľudí, ktorí majú isté telesné znaky a tieto znaky vznikli v historickom vývoji a dedične sa prenášajú na potomkov, či už ako celok (skupina), alebo jednotlivo. Ľudská rasa je teda biologickou kategóriou, kým národ je pojem vytvorený spoločenskými vedami. Ľudské rasy vznikli v období sapientácie, v čase vývoja pračloveka na predvekého človeka, teda asi pred stotisíc rokmi. Vieme, že ľudstvo, všetky jeho rasy, tvoria jediný druh Homo sapiens. Zo Starého zákona sa odvodzuje názor, že ľudské rasy vznikli z troch synov praotca Noeho - Sem bol praotcom žltej rasy, Chan bol praotcom čiernej rasy, Jafet bol praotcom bielej rasy. Ľudstvo sa rozdeľuje do troch veľkých rás: 1. Žltohnedá rasa, mongoloidná rasa, ázijsko-americká rasa Je to pomerne kompaktná skupina. Typická je pre ňu územčistá telesná stavba, menšia výška tela, kratšie končatiny, tvár široká a plochá (málo predo-zadne profilovaná), očná štrbina úzka, zväčša mandľovitého tvaru, mongolská krycia riasa na hornom viečku oka. Vlasy sú rovné a tvrdé, veľmi tmavo pigmentované, rovnako ako oči. Telesné ochlpenie je slabo vytvorené. Farba kože je žltohnedá. Príslušníci žltohnedej rasy: Eskimáci, Sibírčania, Laponci, Číňania, Mongoli, Japonci (najsvetlejšia pokožka), Indiáni, austrálski domorodci (neisté zaradenie), Melanézania. Pôvodný areál osídlenia: Ázia, Amerika, Grónsko. 2. Biela rasa, europoidná rasa, kaukazoidná rasa Má väčšinou štíhlejšiu postavu, dlhšie nohy, vlasy mäkké, jemné, vlnité. Dosť silné telesné ochlpenie. Farba očí, vlasov a pokožky rôzna (jasná až tmavá). Príslušníci bielej rasy: Ainovia (výrazné telesné ochlpenie), Baltici, Arménci, Dinárci, Mediteránci, Nordici, Alpínci, Indovia, Arabi, Etiópačania. Pôvodný areál osídlenia: Európa, Ázia (Indický polostrov), severná Afrika 3. Čierna rasa, negroidná rasa, rovníková rasa Je to najmenej jednotná ľudská rasa. Má veľmi tmavo pigmentované oči, vlasy a pokožku, mäsité pery, vlasy kučeravé až veľmi kučeravé. V tejto rase nachádzame najvyšších ľudí (Nilotidi, Masajovia) aj najnižších ľudí (napr. Pygmejovia). Príslušníci čiernej rasy: Sudanidi, Bantuidi, Nilotidi, Negrili (trpasličia skupina), Negriti (trpasličia skupina), Dravidovia, Veddovia. Pôvodný areál osídlenia: Afrika K ďalším znakom v charakteristike jednotlivých rás patria: - pigmentácia pokožky, vlasov, očnej dúhovky, - morfológia očnej štrbiny, najmä horného viečka („šikmé oči“, mongolská riasa, bez krycej riasy („dinarské oko“), vretenovité oko (u nás), mandľovité oko (Stredomorie), - tvar nosa: veľkosť, šírka, výška, zakrivenie, - tvar a výraznosť úst, pier, - tvar prsníkov, napr. pupencovité prsia - negroidné, - streatopygia a steatoméria: ukladanie nadmerného množstva tuku v sedacej oblasti (zozadu alebo zboku), - proporcionalita postavy, - ako kuriozitu spomenieme, že existujú aj rozdiely v chuti ľudského mäsa (podľa názorov kanibalov), ako aj v telesnom pachu, čo môže byť odrazom zloženia stravy, ale aj osobnej hygieny. Významnou oblasťou pri štúdiu ľudských rás je aj oblasť zdobenia ľudského tela: - maľovanie je najstaršou formou zdobenia tela, ktorá pretrvala do súčasnosti. Pravda, maľovanie nemuselo mať pôvodne dôvody estetické, ale napr. zvýšenie strašenia nepriateľa (bojové pomaľovanie), resp. identifikácie členov vlastnej skupiny. - tetovanie, pri ktorom sa do pokožky mechanicky vpravovali rôzne pigmenty. Pri tmavokožích, kde by pigmenty boli málo viditeľné, sa používala tvorba keloidných jaziev (do pokožky sa narezali jemné jazvy, do ktorých sa dávala nečistota, aby sa vytvorili plastické jazvy dôvody boli aj zdravotné). - deformácie: zmeny tvaru častí tela počas ich vývinu, napr. úprava tvaru hlavy (doštičkami alebo bandážami), alebo vytvorenie malých stupají u čínskych žien. - mutilácie: zmeny tvaru zrelých častí tela - napr. obrusovanie zubov, obriezka (odrezanie predkožky pohlavného údu), robili sa aj drastické mrzačenia vonkajších pohlavných orgánov žien, prepichovanie ušných lalôčkov, nosa, pier, amputácie článkov prstov. Trpasličie skupiny: V Afrike, Ázii, Južnej Amerike (zvyšky) a v Melanézii žijú skupiny veľmi malých ľudí, ktorí ako prírodné skupiny ľudí žijú na úrovni doby kamennej. Netvoria jednotnú skupinu. Pri vysvetľovaní dôvodov, prečo sú trpasličí, nachádzame pokusy vysvetliť ich malú telesnú výšku endokrinnou poruchou, ktorá sa však zatiaľ nedokázala. Trpasličie skupiny považujeme za dolný okraj variačnej šírky tela druhu Homo sapiens, ktorá nie je podmienená patologickým stavom. Poznáme kmene: - africké: Negrilo, Pygmejovia - ázijské: Negrito Pygmejovia žijú vo vnútrozemí Afriky, v Kongu, pri rieke Ituri. Sú to najmenší ľudia na svete: priemerná výška tela mužov je 142,7 cm, priemerná výška tela žien je 136 cm. Rozdeľujú sa na rôzne kmene (Bambuti, Akka, Batwa...).Pre ich stavbu tela je charakteristické: dlhý trup a krátke končatiny, veľká hlava (až 1600 ccm), hojné telesné ochlpenie. Z Negritov si spomenieme Andamáncov: priemerná výška tela mužov je 148,6 cm, žien 138,8 cm. RASIZMUS Rasizmus je nevedecké učenie o nerovnosti ľudských rás. Spočiatku, vo vedeckých pokusoch o vysvetlenie vzniku ľudských rás, nachádzame pokusy telesné a ostatné rozdiely medzi rasami pripísať rôznym podmienkam, v ktorých jednotlivé rasy žili. Ako príklad spomenieme výrok otca medicíny, ktorým bol HIPPOKRATES: „Z fyziologického hľadiska je len jeden ľudský rod, národy rozrôzňuje podnebie, vody, zemepisné podmienky, stravovanie a mravy.“ Po viacerých predchodcoch sa stal zakladateľom rasizmu J. A. C. GOBINEAU (1816 - 1882), ktorý v štvorzväzkovom diele Štúdia o nerovnosti ľudských rás dokazuje, že nemožno telesné charakteristiky a kultúrne znaky (napr. rozumové schopnosti), ktorými sa jednotlivé rasy líšia medzi sebou, vysvetľovať len podmienkami prostredia, že príčiny týchto rozdielov treba hľadať hlbšie. Podľa neho sa každá civilizácia udrží len dovtedy, kým sa jej podarí vyhnúť sa miešaniu s „menejcennými rasami“. Samozrejme, za najvyššiu rasu považoval rasu bielu (árijskú). Vyvrcholenie rasizmu je v ideológii „čistej nordickej rasy“, ktorá vládla v nacistickom Nemecku a ktorá doviedla rasizmus k obludnému systému vyvražďovacích táborov smrti, v ktorých boli vraždení príslušníci „nižších rás“ (aj národov, etnických skupín, politických odporcov atď). Základné dôvody pre vznik rasizmu treba hľadať v xenofóbii, strachu z neznámeho a v hospodárskych dôvodoch, v snahe ovládnuť slabšieho, kolonializmus a pod. Musíme si uvedomiť, že existuje rasizmus bielych proti čiernym, ale rovnako tak rasizmus čiernych proti bielym, bielych proti žltohnedým aj žltohnedých proti bielym a čiernym a čiernych proti žltohnedým, no skrátka existuje rasizmus všetkých proti všetkým. Rasisti uvádzajú na podporu svojich názorov tieto argumenty: -príslušníci čiernej rasy v USA majú IQ o 15 až 20 bodov nižšie ako belosi. Skutočnosť, dokázaná konkrétnymi výskumami, teda dá sa proti názoru, že čierni sú menej inteligentní niečo povedať? - schopnosti merané inteligenčnými testami nie sú totožné s vrodenými vlohami, - výsledky testov závisia aj od školského vzdelania, - dedičnosť IQ je pravdepodobne podstatne nižšia ako 80 %, - rovnaké sociálno - ekonomické prostredie ešte neznamená rovnaké životné okolnosti, - pre rozvoj dieťaťa má veľký význam vzťah s rodičmi (do 6 rokov), - matka významnejšou mierou vplýva na IQ detí ako otec - testy sú robené na belošskej populácii. Často sa poukazuje na to, že medzirasoví miešanci sú delikventi. Skutočne je vo väzniciach veľa miešancov, ktorí už pri sobáši s partnerom inej rasy boli vydedení z oboch rodičovských prostredí, dostali sa na perifériu spoločnosti a potom medzi zločincov. Medzi miešancami nachádzame aj vynikajúce postavy: Alexandra Puškina, Alexandra Dumasa a iných. Aj príslušníci iných rás vytvorili veľké kultúrne pamiatky. Medzi znaky, podľa ktorých by sme mohli belochov zaradiť medzi „nižších“: - nadočnicové valy sú u ľudoopov, austrálskych domorodcov a belochov, najslabšie sú u černochov, - pery: chýbajú u ľudoopov, najvýraznejšie sú u černochov, - silné ochlpenie tela - ľudoopi, austrálci, belosi, černosi majú málo.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama

Blogy a statusy

Reklama