Reklama
Reklama

Kto ohrozuje Latinskú Ameriku?

Návrhy Mimoriadnej konferencie o hemisférickej bezpečnosti, ktorá sa tento mesiac uskutočnila v Mexiku, obsahujú niektoré konkrétne myšlienky, nad ktorými sa oplatí na chvíľu zamyslieť.
Počet zobrazení: 465

Návrhy Mimoriadnej konferencie o hemisférickej bezpečnosti, ktorá sa tento mesiac uskutočnila v Mexiku, obsahujú niektoré konkrétne myšlienky, nad ktorými sa oplatí na chvíľu zamyslieť. Bezpečnosť je definovaná ako odpoveď, priama či nepriama, na hrozby a riziká rôzneho charakteru. V prípade Ameriky je región vystavený globálnym hrozbám, odvodeným od teroristických sietí s celosvetovým dosahom. No odpovede na tieto riziká sa obmedzujú v zásade len na akcie USA a, sekundárnym spôsobom, na kroky regionálnych aliancií ako NATO, o ktoré sa opiera štruktúra politickej bezpečnosti v Európe. Pokiaľ ide o americký kontinent, dá sa povedať, že tradičné bezpečnostné hrozby, vyplývajúce z cezhraničných konfliktov, sú v zásade čoraz menej aktuálne. Procesy transformácie politických režimov južnej pologule na demokracie a diplomatické vyriešenie konfliktov v Strednej Amerike značne oslabili pocit vzájomného vojenského ohrozenia medzi štátmi a súčasne umožnili rozvoj štruktúr mechanizmov pokojného riešenia napätí a konfliktov. Na druhej strane, v Latinskej Amerike stále existujú tri krajiny, ktoré čelia vnútorným ozbrojeným konfliktom. Mexiko s jeho regionálnou a relatívne marginálnou guerilovou vojnou v štáte Chiapas, Peru, v ktorom má však vláda situáciu v zásade pod kontrolou, a Kolumbia s rozsiahlym a vážnym vnútorným konfliktom, s tendenciami k jeho regionalizácii. Tradične sa tieto témy vnímajú ako záležitosti vnútornej bezpečnosti každého postihnutého štátu a nie ako skutočne regionálne problémy, napriek tomu je normálne, že celý región má prirodzený záujem pomáhať pri hľadaní riešení. Existujú však aj iné transnárodné hrozby, ktoré čiastočne ústia do ozbrojených vnútorných konfliktov, no majú svoju vlastnú dynamiku. Ide predovšetkým o problém obchodu s drogami, v Latinskej Amerike mimoriadne závažný, ktorý rôznym spôsobom zahŕňa všetky krajiny regiónu od Mexika po Argentínu (produkcia drog, ich predaj, používanie, pranie špinavých peňazí, obchod s chemickými prekurzormi). Do týchto regionálnych hrozieb treba zahrnúť aj obchod so zbraňami a výbušninami, pašovanie ľudí, problémy s násilím spojeným s organizovaným zločinom. Nakoniec sú tu ešte otázky, ktoré považujú za mimoriadne dôležité najmä niektoré krajiny, predovšetkým v oblasti Karibiku – prírodné katastrofy, narastajúca chudoba. Aj ony sa nepriamo dotýkajú bezpečnostnej situácie, keďže vytvárajú podmienky na destabilizáciu politického a sociálneho života v jednotlivých krajinách. Dá sa predpokladať, ako hovorí dokument pripravený pre spomínanú konferenciu, že nemožno očakávať zásadné pokroky v redefinovaní novej bezpečnostnej architektúry západnej pologule. Hlavná príčina nepochybne súvisí so základnou asymetriou medzi globálnymi možnosťami USA a ostatných štátov regiónu. Svoju úlohu zohráva aj skutočnosť, že ani medzi krajinami Latinskej Ameriky neexistuje rovnaký spôsob ponímania bezpečnostných hrozieb. K tomu treba pripočítať aj fakt, že Medziamerická dohoda o vzájomnej pomoci bola a ostala len mechanizmom používaným na maskovanie unilaterálnych intervencií USA do krajín regiónu. Že dohoda nikdy nebola obrannou zmluvou medzi rovnocennými partnermi, ukázala aj vojna o Falklandy/Malvíny, keď USA uprednostnili NATO a spojenectvo so Spojeným kráľovstvom pred regionálnymi záväzkami a solidaritou. To vysvetľuje opatrnosť, s akou sa k nej stavajú mnohé krajiny, ako napríklad Mexiko, ktoré uvažujú o odstúpení od dohody, pretože ju nepokladajú v súčasnosti za relevantnú. Je jasné, že na upevnenie niektorých kritérií regionálnej bezpečnosti v širšom zmysle slova tak, aby bola zárukou obrany demokracie a stability, treba ešte veľa úsilia. Bez splnenia týchto podmienok však nijaké mechanizmy neprinesú žiadané výsledky. Bez obalu sa to dá povedať aj tak, že sú potrebné dohody, ktoré bezpečnosť Latinskej Ameriky v skutočnosti neznižujú.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama