Reklama
Refundo.sk
Reklama

Potreba medzinárodnej vlády práva

V súčasnom období je jedna vec zrejmá a nepotrebuje ďalšie vysvetlenie: svet, prepojený narastajúcimi globalizačnými štruktúrami, je konfrontovaný výzvami, ktoré musíme riešiť spoločným úsilím. Tento svet musí vyvinúť nový spôsob rozhodovania o dôležitých otázkach a vytvoriť systém pravidiel na riadenie tohto procesu. Tento súbor pravidiel musí vychádzať zo spoločných hodnôt.
Počet zobrazení: 489
19-m.jpg

V súčasnom období je jedna vec zrejmá a nepotrebuje ďalšie vysvetlenie: svet, prepojený narastajúcimi globalizačnými štruktúrami, je konfrontovaný výzvami, ktoré musíme riešiť spoločným úsilím. Tento svet musí vyvinúť nový spôsob rozhodovania o dôležitých otázkach a vytvoriť systém pravidiel na riadenie tohto procesu. Tento súbor pravidiel musí vychádzať zo spoločných hodnôt. Spomínaný systém globálnych pravidiel, ktorý treba vytvoriť – nehovoriac o potrebe ho zrealizovať, môže byť charakterizovaný ako celosvetová vláda práva. Vláda zákona, ktorá jasne definuje práva a povinnosti jednotlivých národov, určuje tiež výber opatrení, ktoré je nevyhnutné uplatniť voči ich narušiteľom. Súčasne má aj určovať, aké inštitúcie majú byť poverené realizáciou vlády práva. Takýto systém globálnych pravidiel sa dá navrhnúť iba v celosvetovom meradle. Vláda zákona s jasne stanovenými právami a povinnosťami jednotlivých národov a sankciami, ktoré sa vzťahujú na ich porušovanie, predpokladá zároveň medzinárodné inštitúcie znášajúce túto záťaž. Celosvetový konštitučný rámec Určite nie je prehnané nazývať tento systém pravidiel ústavou, ktorá sa v zásade nelíši od súboru pravidiel, ktoré platia pre jednotlivcov v ich krajine. Mnohé elementy takýchto opatrení už existujú, aj keď ešte v počiatočnom štádiu. To, čo sme doteraz dosiahli v tejto oblasti, netreba podceňovať: Charta Organizácie Spojených národov, medzinárodné dohovory, Medzinárodný trestný súd, pravidlá, ktoré boli vytvorené v rámci WTO. Podarilo sa vytvoriť aj medzinárodné konventy, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi globálnych problémov: od redukovania hazardu so životným prostredím až po zaistenie základných práv detí. Všetky tieto opatrenia, ktoré prijali všetky národy alebo aspoň skupiny národov, sú možnými komponentmi koherentnejšieho systému. Treba ich však ešte podrobnejšie rozpracovať. Dnes je zrejmé, že musia zahŕňať viac aspektov spoločného spolužitia, ako aj nájsť riešenie, ktoré obmedzí ľubovoľné používanie sily niektorou z krajín medzinárodného spoločenstva. Vytvorenie transparentného, dôveryhodného a demokratického systému štruktúr je dlhodobou úlohou. Tento realistický predpoklad neznamená, že dnes budeme čakať alebo že niekto bude konať za nás. Ak má tento systém vôbec dostať šancu, musí sa na ňom začať pracovať okamžite. Táto úloha bude zahŕňať mnoho postupných krokov. Nová definícia suverenity Prvá fáza a jedna z najdôležitejších bude pozostávať z rôznorodých návrhov. Je dôležité prehodnotiť už existujúce komponenty, dať ich dohromady do logického a fungujúceho systému. Zároveň treba odhaliť prázdne miesta v rámci existujúcich elementov a vyplniť ich prepracovanými opatreniami. Bude to ťažká práca. Ešte ťažšou úlohou bude reforma Organizácie Spojených národov, ktorej funkcia bude kľúčová v rámci rozhodovacieho procesu. Hoci reforma je predmetom diskusií už dlhší čas, generácie dobre pripravených diplomatov zlyhali už pri samotnom naštartovaní procesov reforiem. Nemám dostatok času zachádzať do detailov, je však zrejmé, že nová štruktúra – a teda i nová skladba členstva – Bezpečnostnej rady sa musí ešte len vytvoriť. Treba prekonať neschopnosť Valného zhromaždenia OSN, čo si vyžiada novú diskusiu o váhe hlasov v tomto orgáne. Jedno je jasné: právo na rovnaký hlas pre Šalamúnove ostrovy a napríklad pre Čínu nemôže predstavovať konečné riešenie. Súbor pravidiel, ako aj štruktúry, ktoré ho budú realizovať v budúcom systéme, budú musieť nevyhnutne prekrývať existujúci a dobre zostavený koncept národnej suverenity. V prípade, že štáty budú musieť záväzne rešpektovať pravidlá i konkrétne rozhodnutia, ktoré sú v protiklade s tým, čo považujú za národný záujem, vzniká potreba novej definície suverenity. Toto bude zložitá úloha. Je však nevyhnutná, ak chceme dosiahnuť rozhodnutia na globálnej úrovni. Nová forma úprimnosti Druhá fáza môže byť ešte zložitejšia. V tomto období musíme premeniť vyhlásenia na realitu. Ak sa budeme usilovať zrealizovať uvedený súbor hodnôt ako prevládajúcich prvkov nového svetového poriadku, nepomôžeme si a ani nebudeme slúžiť tomuto cieľu, ak sa sústredíme na odhaľovanie nedostatkov druhých. Najprv si každý bude musieť urobiť poriadok doma. Keď hovoríme o vytváraní ľudských práv ako univerzálne garantovanom fundamentálnom základe, musíme sa najprv starostlivo pozrieť na vlastné rezervy v zlepšení národných štandardov dodržiavania ľudských práv. Ak sa rozhodneme tak, aby sa demokracia stala základným prvkom ľudského spolužitia, mali by sme sa kriticky pozrieť na naše národné inštitúcie. Na druhej strane samotné priznanie, že nie sme v určitých oblastiach dokonalí, by nám nemalo brániť, aby sme boli kritickí k situácii, aká vládne v iných krajinách. Fakt, že jeden národ nedosiahne optimálnu úroveň v oblasti starostlivosti o utečencov alebo zabezpečení rovnocennej participácie žien, nie je dôvodom, aby jeho predstavitelia nevyslovili svoj názor v diskusii o nedostatkoch iných Toto je relatívna, nie absolútna pravda. Nerád by som si dal radiť v otázkach spravodlivého volebného systému napríklad od expertov z Mjanmarska. Tiež by som si od niekoho z KĽDR nepýtal radu, ktorá by sa týkala implementácie ľudských práv. Ak vylúčime tieto extrémne príklady, musíme sa primárne snažiť vyvinúť novú otvorenosť medzi národmi. Vyjadrím sa iným spôsobom: prestaňme byť slušní a začnime byť úprimní. Vývin v rôznych oblastiach života môže mať historické aj národné dôvody. V rámci rozličných tradícií existujú rozličné nedostatky, čo treba prijať ako fakt. A nikoho, kto sa bude zaoberať týmito záležitosťami, by sme nemali pokladať za nepríjemného kritika alebo nepriateľa. V obhajovaní našich pozícií môžeme ľahko zistiť. Ak príliš striktne dodržiavame národnú agendu, znamená to, že sme prestali preverovať význam opatrení. Práve preto môžeme zmeškať možnosť vykročiť dopredu. Požiadavky pre verejnú podporu Tretím stupňom bude koherentná, a treba dodať, že aj úprimná, kampaň s cieľom získať si verejnú mienku na celom svete. Tento krok je nevyhnutný predpoklad na dobre pripravenú a úplne akceptovanú vládu práva. Nemôže sa zakladať iba na súhlase štátnikov a diplomatov. Musí byť zakorenená v mysliach jednotlivých národov. Práve preto pojem celosvetového aspektu neznamená len víťazstvo nad elitami vo všetkých krajinách. Omnoho väčšmi záleží na získaní si verejnej mienky, ktorá musí veriť, že takýto pohyb prispeje k bezpečnosti a blahobytu národov. V Európskej únii sme často svedkami toho, ako ťažko sa vzdávajú nadobudnutých práv práve tie národy, ktoré získali nezávislosť len prednedávnom. A to kvôli vidine nejasnej perspektívy spoločného rozhodovania v európskych záležitostiach. V ich rámci má síce každý jednotlivý národ svoj hlas, ale vo väčšine hlasovania nemá tento hlas konečný/rozhodujúci zmysel. Takáto nevyhranenosť môže viesť k protichodným reakciám, pretože tento systém zahŕňa národy na rozličnom stupni rozvoja, s rôznymi politickými zriadeniami, ktoré vznikli na pozadí rozdielnych tradícií. Ak sa dožadujem úprimnej kampane, znamená to najmä nutnosť zdôrazniť možné zisky pre všetky národy, nielen možné výhody pre daný národ. Ak platí zásadný názor, ktorý je zakotvený v mnohých sociálno-demokratických programových vyhláseniach, že slobodný rozvoj všetkých národov je predpokladom slobodného rozvoja každého z nich, potom berme vážne aj nasledujúce vyhlásenie: iba v prípade možnosti zriadenia svetového poriadku, ktorý garantuje mierové a vzájomne sa obohacujúce partnerstvo medzi národmi, sa dá očakávať, že každý národ dokáže zrealizovať svoje ciele. Nefunguje to však opačným spôsobom: neregulovaná a nelimitovaná „realizácia šťastia“ jednotlivcami či národmi nemôže prispieť k šťastiu celku ako takého – nech už ide o národnú societu alebo rodinu národov. Stabilný svetový poriadok môže byť založený iba na rovnosti – aj v prípade, že pre niektoré národy dosiahnutie tejto univerzálnej rovnosti vyústi do straty privilegovanej pozície. Hlavný cieľ kampane Je isté, že v súčasnom období existuje jedna základná prekážka pre systém medzinárodne garantovaných a riadených práv a povinností národov. Ak spomínam túto prekážku, nemali by sme zabúdať, že existuje aj mnoho iných prekážok. Spojené štáty nie sú jediné vo svojej tvrdohlavej a sebeckej pozícii, ktorou sa konfrontujú s problémami tohto sveta. Sú však jediným aktérom, ktorý to realizuje v celosvetovom meradle. V súčasnosti skoro každý zdôrazňuje potrebu transatlantického dialógu. Dialóg je v každom prípade lepší než konfrontácia. Ak sa však nechceme uspokojiť s neistými kompromismi, ktoré budú platiť iba určité obdobie, tento dialóg musí znamenať čosi viac ako vytvorenie vágneho porozumenia pre súčasnú administratívu USA. Zmysluplný dialóg by sa mal viesť iba s tými politickými silami v USA, ktoré reprezentujú odlišné prístupy ku globálnym problémom, ako aj odlišné spôsoby realizácie záujmov USA. Táto charakteristika sa nemôže prisudzovať Demokratickej strane ako celku, ale tým skupinám a politikom v tejto strane, ktorí sledujú podobné línie ako mnohí sociálni demokrati. Omnoho viac podpory treba získať aj pre rozšírenie a zintenzívnenie tohto dialógu. Spomínal som potrebu získať si verejnú mienku našich národov pre tento typ orientácie. Je to tá istá potreba, ktorá existuje v Spojených štátoch. Ak má byť transatlantický dialóg zmysluplný, musí to byť najmä dialóg s americkou verejnou mienkou, dialóg s americkými občanmi. Vo väčšine našich krajín sme svedkami permanentného vplyvu amerických hodnôt – v politike alebo kultúre. Tento vplyv je nevyhnutné obrátiť iným smerom. Medzinárodná vláda zákona bude fungovať iba vtedy, keď bude založená na akceptácii väčšiny v ktoromkoľvek národe. Nemôže fungovať, pokiaľ postrachom pre mnohých Američanov bude „globálna vláda“, ako aj ich každodenný strach z útoku neznámych helikoptér. To, čo nazývam dialógom s americkým ľudom, musí existovať ako koordinované úsilie všetkých zainteresovaných v snahe vytvoriť nový medzinárodný systém a zmeniť postoj americkej spoločnosti k nemu. Tento proces môže znamenať jednu z najťažších úloh, ktoré som spomínal. Zároveň je to úloha, ktorú treba zrealizovať podľa možnosti čo najskôr. Preklad Martin Muránsky

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama